Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Srbsko Novi Sad
Srbsko Srbsko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Srbské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie

Název v cizím jazyce Protocol between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Serbia on Co-operation in the field of military geography
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2013-10-03 Bělehrad
Platnost
Publikace č. 2013-12-02 95/2013

Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Čehoslovačke Republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije o vazdušnom saobraćaju
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1956-02-28 Bělehrad
Platnost 2.11.1956
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2006-02-20 25/2006

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije o medjunarodnom drumskom prevozu
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1962-10-22 Praha
Platnost 12.7.1963
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1963-09-30 72/1963

Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Název v cizím jazyce Protocol between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Serbia Implementing the Agreement between the European Community and the Republic of Serbia on the Readmission of Persons Residing without Authorisation
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2012-12-17 Bělehrad
Platnost
Publikace č. 2013-04-22 36/2013

Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie

Název v cizím jazyce Sporazum o saradnji na polju kulture, umetnosti, nauke, školstva i prosvete izmedju vlade Čehoslovačke Republike i vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1957-01-29 Bělehrad
Platnost 28.11.1957
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1958-02-20 4/1958

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o změnách a doplňcích Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o me...

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o izmenama i dopunama Sporazuma izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Vlade Socijalističke Federativne Republike ...
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1980-05-15 Praha
Platnost 14.10.1980
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1981-01-23 1/1981

Smlouva mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Sporazum izmedu Češke Republike i Savezne Republike Jugoslavije o socialnom osiguranju
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2002-01-17 Bělehrad
Platnost
Publikace č. 2002-12-05 130/2002

Dohoda mezi Republikou československou a Jugoslávií o náhradách za válečné škody, rozdělení maďarské náhrady sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1945-11-22 Praha
Platnost 22.11.1945
Platnost pro ČR 1993-01-01

Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem pro vědu a ochranu životního prostředí Srbské republiky

Název v cizím jazyce Memorandum on Cooperation in the Field of Environmental Protection between the Ministry of Environment of the Czech Republic and the Ministry of Science and Environmental Protection of the Republic of Serbia
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2006-10-04 Bělehrad
Platnost 4.10.2006
Publikace č. 2007-01-23 9/2007

Dohoda mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Sporazum izmedu Vlade Češke Republike i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, Agreement between the Government of the Czech Republic and the Federal Republic of Yugoslavia for the Reciprocal Promot...
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1997-10-13 Bělehrad
Platnost
Publikace č. 2001-03-20 23/2001

Protokol z jednání o vyřešení salda na likvidačním účtě konaného 23.-26.3. 1992, schválený výměnou dopisů ze dne 7. a 11.5. 1992

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Vypořádání pohledávek a závazků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1992-03-26 -neuvedeno-
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko k Dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory

Název v cizím jazyce Protocol between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Serbia to the Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Czech Republic and the Council of Ministers of Serbia and Montenegro
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2010-05-04 Bělehrad
Platnost

Platební dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie

Název v cizím jazyce Platni sporazum izmedju Vlade Češke i Slovačke Federativne Republike i Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1991-02-08 Bělehrad
Platnost 9.5.1996
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory o spolupráci v oblasti obrany

Název v cizím jazyce Arrangement between the Government of the Czech Republic represented by the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Council of Ministers of Serbia and Montenegro on Co-operation in the Field of Defence
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2005-05-30 Bělehrad
Platnost
Publikace č. 2006-10-16 97/2006

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o změnách Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 13. října 1997 v Bělehradě

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Serbia on the Amendments to the Agreement between the Government of the Czech Republic and the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia on...
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2010-06-04 Bělehrad
Platnost
Publikace č. 2011-03-28 21/2011

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o naučno-tehničkoj saradnji
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1989-04-13 Praha
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory

Název v cizím jazyce Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Czech Republic and the Council of Ministers of Serbia and Montenegro
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2005-07-20 Praha
Platnost
Publikace č. 2006-01-31 17/2006

Smlouva mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Convention between the Government of the Czech Republic and the Council of Ministers of Serbia and Montenegro for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2004-11-11 Praha
Platnost
Publikace č. 2005-08-18 88/2005

Dohoda mezi vládou České republiky a svazovou vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné pomoci v celních otázkách

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1998-09-09 Bělehrad
Platnost
Publikace č. 2001-10-02 99/2001

Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o vypořádání otevřených majetkových otázek

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Čehoslovačke Republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije o regulisanju otvorenih imovinskih pitanja
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1956-02-11 Praha
Platnost 20.12.1956
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1957-07-03 31/1957

Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávským o zamezení dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních

Název v cizím jazyce Convention entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Yougoslavie tendant a eviter la double imposition en matiere des droits de succession
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1936-02-24 Praha
Platnost 25.1.1938
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1938-02-09 24/1938

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody

Název v cizím jazyce Ugovor izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o medjusobnoj predaji osudjenih lica radi izdržavanja kazne zatvora
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1989-05-23 Praha
Platnost 27.10.1990
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1990-11-14 473/1990

Ujednání mezi Správou civilního letectví ministerstva dopravy Československé socialistické republiky a Svazovým sekretariátem pro dopravu a spoje Socialistické federativní republiky Jugoslávie

Název v cizím jazyce Dogovor izmedju Uprave civilnog vazduhoplovstva Ministarstva saobraćaja Cehoslovačke Socijalističke Republike i Saveznog sekretarijata za saobraćaj i veze Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1963-06-29 Bělehrad
Platnost 29.6.1963
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2006-02-20 25/2006

Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Protocol between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Serbia to the Convention between the Government of the Czech Republic and the Council of Ministers of Serbia and Montenegro for the Avoidance of Double Tax...
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2009-09-08 Praha
Platnost
Publikace č. 2011-04-01 26/2011

Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Svazové republiky Jugoslávie

Název v cizím jazyce Protocol on Cooperation between the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Federal Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of Yugoslavia
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2002-01-17 Bělehrad
Platnost 17.1.2002
Publikace č. 2002-06-04 57/2002

Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1963-10-05 Bělehrad
Platnost 13.3.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1964-05-28 89/1964

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Srbsko o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání

Název v cizím jazyce Arrangement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Serbia concerning Co-operation in the Field of Military Education
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2011-04-20 Praha
Platnost 20.4.2011
Publikace č. 2011-05-27 50/2011

Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2002-05-23 Praha
Platnost
Publikace č. 2002-12-05 130/2002

Dohoda o spolupráci v oblasti turistického ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií

Název v cizím jazyce Sporazum o saradnji u oblasti turističkog prometa medju Čehoslovačkom Socijalističkom Republikom i Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1964-03-14 Bělehrad
Platnost 3.7.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1965-02-23 10/1965

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Serbia on Police Cooperation in the Fight against Crime
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Policejní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2010-12-17 Praha
Platnost
Publikace č. 2011-08-19 80/2011

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií

Název v cizím jazyce Konzularna konvencija pomegu Čechoslovačkata Socijalistička Republika i Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1981-12-10 Praha
Platnost 10.10.1982
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1983-04-28 42/1983

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o saradnji u oblasti korišćenja nuklearne energije u miroljubive svrhe
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Jaderná bezpečnost - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1966-02-15 Praha
Platnost 18.6.1968
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1968-07-29 112/1968

Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Srbské republiky o spolupráci v oblasti chemické, biologické, radiologické a nukleární obrany

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Serbia on Co-operation in the Field of Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2012-02-21 Praha
Platnost 21.2.2012
Publikace č. 2012-03-27 32/2012

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních

Název v cizím jazyce Ugovor izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o regulisanju pravnih odnosa u gradjanskim, porodičnim i krivičnim stvarima
Země a mez. organizace Srbsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1964-01-20 Bělehrad
Platnost 2.8.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1964-12-24 207/1964
.