Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Ukrajina Desna
Ukrajina Ukrajina
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zahraničně-politická orientace

 

Rok 2012 se nesl ve znamení pokusů ukrajinského prezidenta, vlády i MZV rozšířit pole působnosti zahraniční politiky o netradiční destinace, neboť důvěra vládnoucích politiků evropských zemí i USA k ukrajinské vládě, jakož i počet a kvalita jejich cest na Ukrajinu, postupně klesala úměrně nespokojenosti vládních politiků kvůli pociťované demokratické regresi, absenci pokroku v reformách, nepřátelskému podnikatelskému prostředí a pokračující perzekuci některých představitelů bývalé vlády. Tradiční snaha politického vedení Ukrajiny vydobýt si zahraničně-politické úspěchy jako protiváhu vnitropolitickému a sociálnímu napětí se míjejí účinkem a nahrazují je ve větší míře drahé PR aktivity mající za cíl vylepšit image Ukrajiny v zahraničí.

 

Doktrína tzv. vícevektorové (trojúhelník Západ-Východ-USA) a mimoblokové (bez formálního angažmá ve vojenských aliancích) zahraniční politiky přijatá zákonem v červenci 2010 zůstává v platnosti a byla posílena novými strategickými dokumenty. Ukrajina se naplno soustředí i na kontakt se vzdálenějšími destinacemi (např. ČLR, Brazílie). Objevil se tradiční veřejný apel některých UA představitelů a diplomatů k větší otevřenosti Západu vůči Ukrajině, neboť jinak bude ukrajinská cesta k demokracii ohrožena silnou protihrou tzv. „severního souseda“ (tj. Ruské federace). Pokračuje totiž tradiční tlak RF na získání kontroly nad tranzitní plynovou soustavou Ukrajiny, neboť Ukrajina požaduje od RF výraznou slevu na plyn dodávaný Gazpromem podle dohody uzavřené národními monopoly v r. 2009. Z hlediska EU je podstatné, že ukrajinská vláda nadále deklaruje připravenost pokračovat v integraci do EU. Nicméně v EU přetrvávají obavy při pohledu na rozpor mezi slovy a činy. Například v nové vládě rekonstruované po parlamentních volbách (28.10.) již není vicepremiér (ani ministr) přímo zodpovědný za koordinaci úsilí vládních institucí k reformám potřebným pro pokračování integrace země do EU. Úkol vést zemi do EU obdržel na začátku roku 2013 od prezidenta V. Janukovyče premiér M. Azarov. Došlo rovněž ke změně na postu ministra zahraničních věcí, kdy formálně nestranického K. Hryščenka nahradila „těžká váha“ (č. 9 kandidátky) Strany regionů a dosavadní prezidentův ZP poradce a ZP expert Strany regionů Leonid Kožara.

 

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

 • OSN
 • Rada Evropy
 • OBSE
 • UNESCO
 • Evropská a středomořská organizace ochrany rostlin
 • Evropská konference o poštovní a telekomunikační administraci
 • Evropská konference ministrů dopravy
 • Evropská konference civilního letectví
 • Evropská organizace nejvyšších kontrolních úřadů
 • Evropská organizace satelitních telekomunikací
 • Evropská banka pro obnovu a rozvoj
 • Multilaterální agentura ochrany investic
 • Wassenaarská dohoda o kontrole exportu konvenčních zbraní
 • Celosvětová poštovní unie
 • Světová energetická rada
 • Světová meteorologická organizace
 • Světová celní organizace
 • Světová obchodní organizace (WTO) (od 16. 5. 2008)
 • Světová organizace intelektuálního vlastnictví
 • Světová zdravotnická organizace (WHO)
 • Světová turistická organizace
 • Sdružení nezávislých států (SNS)
 • Jednotný ekonomický prostor
 • GUUAM
 • Dohoda k Energetické chartě
 • Dunajská komise
 • Smíšená komise ke Smlouvě o rybolovu ve vodách Dunaje
 • Schůzka stran Montrealského protokolu o substancích znečišťujících ozón
 • Komise pro ochranu mořského života Antarktidy
 • Komise pro ochranu Černého moře od znečištění
 • Konference smluvních stran Konvence o ochraně močálů
 • Konference stran Vídeňské konvence o ochraně ozónové vrstvy
 • Konference stran Konvence o ochraně biologické různorodosti
 • Konference stran Rámcové konvence OSN pro změny klimatu
 • Mezinárodní asociace pro kontrolu jakosti semen
 • Mezinárodní asociace rozvoje
 • Mezinárodní hydrologická organizace
 • Mezinárodní elektrotechnická komise
 • Mezinárodní kartografická asociace
 • Mezinárodní komise pro vědecký výzkum Středozemního moře
 • Mezinárodní mořská organizace
 • Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních úřadů
 • Mezinárodní organizace pro migraci
 • Mezinárodní organizace pro standardizaci
 • Mezinárodní organizace pro cukr
 • Mezinárodní organizace pro metrologii
 • Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry
 • Interpol
 • Mezinárodní organizace mořského satelitního spojení
 • Mezinárodní organizace práce
 • Mezinárodní organizace satelitního spojení - Intelsat
 • Mezinárodní organizace satelitního spojení - Intersputnik
 • Mezinárodní organizace civilního letectví
 • Mezinárodní organizace civilní obrany
 • Mezinárodní rada pro zrniny
 • Mezinárodní finanční korporace
 • Mezinárodní agentura pro atomovou energii
 • Mezinárodní kancelář pro pěstování a výrobu vína
 • Mezinárodní kancelář pro výstavy
 • Mezinárodní epizootická kancelář
 • Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj
 • Mezinárodní měnový fond
 • Mezinárodní úřad pro mořské dno
 • Mezinárodní telekomunikační unie
 • Mezinárodní unie pro ochranu nových druhů rostlin
 • Mezinárodní centrum vědeckých a technických informací
 • Sjednocený institut nukleárních výzkumů
 • Organizace pro průmyslový rozvoj při OSN
 • Organizace černomořské ekonomické spolupráce
 • Organizace pro zákaz chemických zbraní
 • Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku
 • Organizace národních metrologických orgánů států Evropy
 • Organizace pro spolupráci železnic
 • Stálý arbitrážní soud
 • Světová asociace auto-magistrál
 • Středoevropská iniciativa

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

 

 

Ukrajina se zúčastňuje všech mnohostranných smluv a dohod, ke kterým je zavázána z titulu členství v mezinárodních organizacích (viz oddíl 3.1.).

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Dvoustranná smluvní základna je tvořena dokumenty sjednanými před a po vzniku dvou samostatných států – České republiky a Ukrajiny:

Po vzniku:

 • Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou (platná od 25. 7. 1996)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o mezinárodní silniční dopravě (1. 7. 1997)
 • Dohoda mezi Českou republikou a Ukrajinou o provádění plateb sociálního charakteru (30. 6. 1997)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (30. 6. 1997)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o letecké dopravě (1. 7. 1997)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou Ukrajiny o podpoře a ochraně investic
 • Protokol mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o dvoustranných smluvních vztazích mezi Českou republikou a Ukrajinou (17. 12. 1998)
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o právní pomoci v občanských věcech (platná od 8. 11. 2002)
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o sociálním zabezpečení (podepsaná 4. 7. 2001 v Kyjevě)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o ochraně utajovaných skutečností (podpis 14. 5. 2003, vstup v platnost 1. 12. 2004)
 • Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení (25. 6. 2003)
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny o spolupráci v oblasti vzdělávání a vědy na léta 2003–2006 (15. 12. 2003)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o spolupráci v oblasti obranného průmyslu (17. 2. 2006)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem kultury a turistiky Ukrajiny (17. 2. 2006)
 • Problém sukcese do smluv z bývalého období řeší Protokol mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o dvoustranných smluvních vztazích mezi Českou republikou a Ukrajinou, který vstoupil v platnost 28. 2. 2000.Dokument má zásadní význam pro činnost a další tvorbu dvoustranné smluvní základny, protože v přílohách stanovuje, které smlouvy z období SSSR zůstávají zachovány a které smlouvy pozbývají platnosti dnem vstupu v platnost uvedeného Protokolu.    
 • Dohoda o spolupráci v oblasti kultury mezi ministerstvem kultury ČR a ministerstvem kultury Ukrajiny na období 2012 – 2014 (Praha, 19.12. 2011)
 • Dohoda o spolupráci mezi MŠMT ČR a  ministerstvem vzdělání, vědy, mládeže a sportu Ukrajiny na období 2012 – 2015 (Praha 19.12. 2011)   
 • Ujednání o navázání diplomatických styků s dohodou o škrtnutí finančních závazků vzniklých z revoluce mezi Republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik sjednané výměnou nót (Ženeva, 9. 6. 1934)
 • Dohoda o bezplatném předání sanatoria v Karlových Varech, náležícího Sovětskému svazu do vlastnictví Československého státu a o poskytování léčby sovětským občanům v sanatoriích v Karlových Varech (Praha, 23. 4. 1957)
 • Dohoda mezi Československou republikou a SSSR o konečném vypořádání majetkových a finančních otázek, souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou (Moskva, 6. 7. 1957, účinnost od 8. 1. 1958)
 • Protokol k Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o konečném vypořádání majetkových a finančních otázek souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou (Moskva, 6. 7. 1957)
 • Dohoda mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o vypořádání zbylých majetkových a finančních otázek vzniklých před 9. květnem 1945 (výměna nót 7.5. a13. 7. 1959, Moskva 13. 7. 1959)
 • Dohoda o vzájemném uznávání úředních značek ručních palných sportovně - loveckých zbraní (Moskva, 21. 12. 1970)
 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik (Moskva, 27. 4. 1972)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o poskytnutí užívacích práv k pozemkům na výstavbu areálů sovětské školy v Praze a budov velvyslanectví ČSSR v Moskvě (Praha, 11. 9. 1979)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o výměně školských areálů v Praze (Praha, 11. 9. 1979)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při osvojení jamburgského naleziště zemního plynu, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg – západní hranice SSSR a objektu Uralského plynárenského komplexu a s tím spojených dodávkách zemního plynu ze SSSR do ČSSR a Protokol k Dohodě (Moskva, 16. 12. 1985)
 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Svazu Sovětských socialistických republik o vzájemném uznávání Typových osvědčení způsobilosti k leteckému provozu civilních letadel (Praha, 17. 4. 1991)
 • Protokol k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při osvojení jamburgského naleziště zemního plynu, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg – západní hranice SSSR a objektu Uralského plynárenského komplexu a s tím spojených dodávek zemního plynu ze SSSR do ČSSR z 16. 12. 1985 (Praha, 2. 8. 1991)

Smlouvy a dohody uzavřené před vznikem, které zůstávají v platnosti


.