Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Ukrajina Desna
Ukrajina Ukrajina
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zahraničně-politická orientace

 

Snahy bývalé ukrajinské vlády vést mnoha-vektorovou politiku ztroskotaly. Nebyla podepsána Asociační dohoda s EU a Ukrajina se stále více dostávala pod tlak Ruské federace,  jehož cílem bylo postupně integrovat Ukrajinu do Ruskou federací vedené Euroasijské unie.

Odchodem režimu Janukovyče a s příchodem nové vlády, přichází i nové nastavení zahraniční politiky Ukrajiny. Země se jednoznačně orientuje na EU. Vstup do NATO nicméně dále zůstává mimo priority současné vlády a z bezpečnostního hlediska zůstává Ukrajina, zejména díky dlouhodobé pozablokové orientaci posledních let, ve vakuu. Ukrajina je v konfliktu s Ruskem, které v současné době okupuje část jejího území (AR Krym), pokud ne přímo ozbrojeném, tak minimálně ekonomickém a informačním.

Ukrajina částečně podepsala AA/DCFTA s EU dne 21. března 2014 a v květnu t.r. se Ukrajině otevře evropský trh díky Autonomnímu obchodnímu opatření EU.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

 • OSN
 • Rada Evropy
 • OBSE
 • UNESCO
 • Evropská a středomořská organizace ochrany rostlin
 • Evropská konference o poštovní a telekomunikační administraci
 • Evropská konference ministrů dopravy
 • Evropská konference civilního letectví
 • Evropská organizace nejvyšších kontrolních úřadů
 • Evropská organizace satelitních telekomunikací
 • Evropská banka pro obnovu a rozvoj
 • Multilaterální agentura ochrany investic
 • Wassenaarská dohoda o kontrole exportu konvenčních zbraní
 • Celosvětová poštovní unie
 • Světová energetická rada
 • Světová meteorologická organizace
 • Světová celní organizace
 • Světová obchodní organizace (WTO) (od 16. 5. 2008)
 • Světová organizace intelektuálního vlastnictví
 • Světová zdravotnická organizace (WHO)
 • Světová turistická organizace
 • Sdružení nezávislých států (SNS)
 • Jednotný ekonomický prostor
 • GUUAM
 • Dohoda k Energetické chartě
 • Dunajská komise
 • Smíšená komise ke Smlouvě o rybolovu ve vodách Dunaje
 • Schůzka stran Montrealského protokolu o substancích znečišťujících ozón
 • Komise pro ochranu mořského života Antarktidy
 • Komise pro ochranu Černého moře od znečištění
 • Konference smluvních stran Konvence o ochraně močálů
 • Konference stran Vídeňské konvence o ochraně ozónové vrstvy
 • Konference stran Konvence o ochraně biologické různorodosti
 • Konference stran Rámcové konvence OSN pro změny klimatu
 • Mezinárodní asociace pro kontrolu jakosti semen
 • Mezinárodní asociace rozvoje
 • Mezinárodní hydrologická organizace
 • Mezinárodní elektrotechnická komise
 • Mezinárodní kartografická asociace
 • Mezinárodní komise pro vědecký výzkum Středozemního moře
 • Mezinárodní mořská organizace
 • Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních úřadů
 • Mezinárodní organizace pro migraci
 • Mezinárodní organizace pro standardizaci
 • Mezinárodní organizace pro cukr
 • Mezinárodní organizace pro metrologii
 • Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry
 • Interpol
 • Mezinárodní organizace mořského satelitního spojení
 • Mezinárodní organizace práce
 • Mezinárodní organizace satelitního spojení - Intelsat
 • Mezinárodní organizace satelitního spojení - Intersputnik
 • Mezinárodní organizace civilního letectví
 • Mezinárodní organizace civilní obrany
 • Mezinárodní rada pro zrniny
 • Mezinárodní finanční korporace
 • Mezinárodní agentura pro atomovou energii
 • Mezinárodní kancelář pro pěstování a výrobu vína
 • Mezinárodní kancelář pro výstavy
 • Mezinárodní epizootická kancelář
 • Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj
 • Mezinárodní měnový fond
 • Mezinárodní úřad pro mořské dno
 • Mezinárodní telekomunikační unie
 • Mezinárodní unie pro ochranu nových druhů rostlin
 • Mezinárodní centrum vědeckých a technických informací
 • Sjednocený institut nukleárních výzkumů
 • Organizace pro průmyslový rozvoj při OSN
 • Organizace černomořské ekonomické spolupráce
 • Organizace pro zákaz chemických zbraní
 • Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku
 • Organizace národních metrologických orgánů států Evropy
 • Organizace pro spolupráci železnic
 • Stálý arbitrážní soud
 • Světová asociace auto-magistrál
 • Středoevropská iniciativa

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Ukrajina se zúčastňuje všech mnohostranných smluv a dohod, ke kterým je zavázána z titulu členství v mezinárodních organizacích (viz oddíl 3.1.).

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Dvoustranná smluvní základna je tvořena dokumenty sjednanými před a po vzniku dvou samostatných států – České republiky a Ukrajiny. K podpoře ekonomické spolupráce mezi nejvýznamnější patří:

 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o mezinárodní silniční dopravě (1. 7. 1997)
 • Dohoda mezi Českou republikou a Ukrajinou o provádění plateb sociálního charakteru (30. 6. 1997)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o letecké dopravě (1. 7. 1997)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou Ukrajiny o podpoře a ochraně investic (16. 9. 2008)
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o sociálním zabezpečení (podepsaná 4. 7. 2001 v Kyjevě)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o spolupráci v oblasti obranného průmyslu (17. 2. 2006)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem kultury a turistiky Ukrajiny (17. 2. 2006)
 • Dohoda o spolupráci mezi MŠMT ČR a  ministerstvem vzdělání, vědy, mládeže a sportu Ukrajiny na období 2012 – 2015 (Praha 19.12. 2011)   
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při osvojení jamburgského naleziště zemního plynu, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg – západní hranice SSSR a objektu Uralského plynárenského komplexu a s tím spojených dodávkách zemního plynu ze SSSR do ČSSR a Protokol k Dohodě (Moskva, 16. 12. 1985)
 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Svazu Sovětských socialistických republik o vzájemném uznávání Typových osvědčení způsobilosti k leteckému provozu civilních letadel (Praha, 17. 4. 1991)
 • Protokol k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při osvojení jamburgského naleziště zemního plynu, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg – západní hranice SSSR a objektu Uralského plynárenského komplexu a s tím spojených dodávek zemního plynu ze SSSR do ČSSR z 16. 12. 1985 (Praha, 2. 8. 1991)
 • Dohoda o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňových úniků v oboru dani z příjmů a majetku (30. 6. 1997)
 • Protokol k dohodě o zamezení dvojího zdanění (21. 10. 2013).

.