Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kanada kanadský parlament
Kanada Kanada
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

S účinností od 14. listopadu 2013 občané České republiky nepotřebují pro krátkodobý pobyt v Kanadě (do 6 měsíců) a průjezd kanadským územím víza.

Bezvízový režim se vztahuje na krátkodobý pobyt za účelem turistiky, návštěvy rodiny/přátel a za účelem obchodním a studijním (jednosemestrální studium, jazykové kurzy apod.). Během tohoto pobytu není možno v Kanadě pracovat (pro tuto možnost je zapotřebí získat u kanadského zastupitelského úřadu “pracovní povolení”, event. podat žádost o “dočasný pobyt mládeže”, viz níže).

O vstupu do Kanady rozhoduje kanadský imigrační úředník, který může délku pobytu na základě vlastního uvážení a bez nutnosti svůj krok zdůvodňovat zkrátit na méně než 6 měsíců. V takovém případě vyznačí délku povoleného pobytu do cestovního pasu buď formou záznamu u vstupního razítka či vlepením samostatného štítku. Cestující je povinen do stanoveného data území Kanady opustit. Při vstupu na území Kanady může být cestující podroben krátkému pohovoru a může být vyzván ke kontrole zavazadel. Přihlašovací povinnost v Kanadě neexistuje.

V případě zájmu o prodloužení pobytu je třeba o toto požádat imigrační úřady (sídlí v hlavních městech jednotlivých kanadských provincií), a to nejpozději 30 dnů před vypršením povolené doby pobytu. Žádost o prodloužení pobytu podléhá nevratnému poplatku, který se dle typu pobytu pohybuje v rozmezí od 75–150 CAD. V žádném případě se nedoporučuje pokoušet se o prodloužení pobytu vycestováním do USA a okamžitým návratem do Kanady. Porušení kanadských imigračních předpisů může vyústit v deportaci, event. několikaletý zákaz vstupu do Kanady.

Každý návštěvník musí imigračnímu úředníkovi předložit cestovní doklad (čeští občané musí předložit cestovní pas se strojově čitelnou zónou) s platností pokrývající celou dobu plánovaného pobytu na území Kanady a na vyzvání dále prokázat dostatek finančních prostředků, dobrý zdravotní stav a úmysl Kanadu včas opustit. Českým občanům se doporučuje cestovat na biometrický pas obsahující alespoň jednu prázdnou (nepopsanou) stránku. V případě pochybností či netypických parametrů cesty je vhodné kontaktovat příslušné kanadské Velvyslanectví.

V zájmu minimalizace rizika odmítnutí vstupu dále českým cestujícím doporučujeme zajistit si následující podklady:
- kompletní harmonogram cesty včetně zpáteční letenky,
- doklad o dostupných finančních prostředcích dostatečných pro plánovaný pobyt v Kanadě (výpis z bankovního účtu, platební karty, cestovní šeky apod.); výše těchto prostředků není přesně stanovena, rozhodujícím faktorem je délka a charakter pobytu; pro turistické účely je doporučena částka 100 – 150 CAD na osobu a den; finanční prostředky lze prokázat v hotovosti nebo v cestovních šecích, kreditních kartách apod.,
- doklad o zajištěném ubytování,
- doklad o zajištěném cestovním zdravotním pojištění,
- při služebních cestách pozvání od kanadského partnera, při návštěvě rodiny či přátel pozvání od nich,
- doklad prokazující dobrý zdravotní stav; v praxi např. doklad prokazující, že cestující netrpí nakažlivou snadno přenosnou nemocí (tuberkulóza, ale např. nikoliv AIDS); v případě osob s pracovním povolením mohou imigrační orgány požadovat v závislosti na typu práce zdravotní vysvědčení.

Při vstupu na kanadské území musí mít cestující vyplněnou celní deklaraci (distribuována bývá zpravidla komerčním přepravcem, v případě soukromých letadel či lodí či v případě cesty autem z USA lze formulář získat na hraničním přechodu).

Osoby mladší 18 let, které do Kanady cestují buď samostatně, či v doprovodu pouze jednoho rodiče, by si měly pro imigrační úředníky obstarat notářsky ověřený písemný souhlas rodičů či druhého rodiče (event. jiného zákonného zástupce) s jejich cestou. V případě osob mladších 18 let cestujících samostatně by písemný souhlas měl obsahovat kontaktní údaje na osobu, která bude za nezletilého v Kanadě během jeho pobytu odpovídat. Tyto podklady musí být vyhotoveny v úředním jazyce Kanady, tj. buď v anglickém, či francouzském jazyce, nebo do těchto jazyků přeloženy.

V případě úmyslu studovat v Kanadě déle než 6 měsíců je třeba požádat u zastupitelského úřadu Kanady o “studijní povolení”.

V případě úmyslu v Kanadě pracovat (včetně “au-pair”) musí cestující nejprve na zastupitelském úřadě Kanady požádat o “pracovní povolení”. Čeští občané ve věku mezi 18 a 35 let mohou dále využít možnosti v Kanadě příležitostně pracovat v rámci bilaterální smlouvy mezi ČR a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže (Youth Mobility / Experience Canada). Toto vízum lze získat u zastupitelského úřadu Kanady s vízovým oddělením, a to s platností až na jeden rok. Toto vízum však nelze za pracovním účelem prodloužit.
Ani v případě pobytů delších než 6 měsíců neexistuje přihlašovací povinnost.
Možnost udělení víza do USA (jakéhokoliv typu) na zastupitelských úřadech USA v Kanadě je minimální, přičemž intervence českých úřadů po rozhodnutí o neudělení amerického víza je vyloučena. V této souvislosti upozorňujeme na bilaterální smlouvu mezi Kanadou a USA, účinnou od prosince 2012, na jejímž základě si oba smluvní státy pro účely vízového a imigračního řízení vyměňují relevantní informace o vízových a azylových žadatelích ze třetích zemí. Poskytované údaje se týkají zejm. předchozích odmítnutých žádostí o vízum či azyl, předchozích vyhoštění z území kterékoli smluvní strany či spáchaných deliktů významných pro imigrační/vízové rozhodnutí (překročení doby pobytu, nelegální překročení hranic apod.). Českým občanům, kteří mají v úmyslu cestovat do Kanady či projíždět jejím územím a kteří se v minulosti dopustili imigračních deliktů na území USA nebo jim bylo v minulosti odmítnuto vydání amerického víza, se doporučuje informovat se u zastupitelských úřadů Kanady na možnost seznámení se s údaji, které jsou o nich oběma státy vedeny.

Užitečné kontakty:

Velvyslanectví Kanady v Praze
Ve Struhách 95/2, 160 00 Praha 6
web: www.canada.cz /> tel.: 00420 272 101 800
fax: 00420 272 101 890
e-mail: canada@canada.cz

Centrum pro žádosti o víza (VAC) v Praze – přijímá žádosti o pracovní a studijní povolení
Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1
web: http://www.vfsglobal.ca/canada/czechrepublic/czech/index.html /> tel.: 00420.222.211.072, 00420.222.230.836
e-mail: info.canczeiom@vfshelpline.com

Velvyslanectví Kanady ve Vídni
Embassy of Canada to Austria in Vienna
Laurenzerberg 2, A-1010 Vienna, Austria
web: http://www.kanada.at /> tel. 0043 (1) 531-38-3000
fax: 0043 (1) 531-38-3321
e-mail: vienn-visa@international.gc.ca

Citizenship and Immigration Canada
(Ministerstvo pro státní občanství a imigraci Kanady)
web: http://www.cic.gcca

Canada Border Services Agency
(Kanadská hraniční služba)
web: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/noncan-enghtmlpřevzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.