Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Mexiko teotihuacán
Mexiko Mexiko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Investiční klima

 

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Mexiko projevuje trvale eminentní zájem o příliv zahraničních investic, zejména přímých zahraničních investic a postupně v tomto směru upravuje a zjednodušuje legislativu.

Hlavní normou stanovující pravidla v oblasti zahraničních investic v Mexiku je Zákon o zahraničních investicích nebo na adrese Ministerstva hospodářství. Pak lze pokračovat třemi kroky: Inversión Extranjera, dále Marco Jurídico Nacional a Ley de Inversión Extranjera (LIE). Ve španělské, nebo anglické verzi. V obou jazykových verzích je rovněž prováděcí předpis k výše uvedené zákonné normě usnadňující její aplikaci: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RLIE) versión Español o English.

V oblasti zahraničních investic se angažují 4 instituce: Dirección General de Inversión Extranjera, která spadá pod Ministerstvo hospodářství a jejím hlavním úkolem je přispívat ke zlepšování investičního prostředí, zabývá se tedy především legislativním rámcem resp. právním prostředím, v němž se investice realizují, podléhá jí Národní registr zahraničních investic, připravuje smlouvy o vzájemné ochraně a podpoře investic. Lze jí rovněž adresovat investiční poptávky, ale pouze mimořádného rozsahu nebo ve vládou preferovaných odvětvích (automobilový průmysl a aeronautika). Zpracování nabídek pak provádí ve spolupráci s ProMéxico a Unidad de Promoción de Inversiones Extranjeras (viz dále). Unidad de Promoción de Inversiones Extranjeras, která se především zabývá jednotlivými investičními projekty klíčového charakteru, je jakýmsi ombudsmanem investic v Mexiku. Obě výše uvedené instituce působí v rámci mexického Ministerstva hospodářství.

Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras je meziministerský orgán, který rozhoduje ve specifických případech o možnosti navýšení zahraničního kapitálu nad zákonem přípustnou hranici (viz níže).

ProMéxico, společnost založená v roce 2007, pracuje se zahraničními investory jako státem vlastněný subjekt a je hlavním adresátem investičních poptávek, hlavním partnerem zahraničních investorů. Spolupracuje často s Bancomextem (Banco Nacional de Comercio Exterior), který je výjimečně i zdrojem financování projektů.

Státu náleží strategické oblasti, v nichž není možné investovat:

 • těžba ropy a petrochemický průmysl – změněno energetickou reformou z prosince 2013 podrobněji viz výše.
 • elektřina – změněno energetickou reformou z prosince 2013, podrobněji viz výše.
 • výroba jaderné energie
 • radioaktivní nerosty
 • pošta a telegraf
 • emise bankovek a ražba mincí
 • kontrola a dohled nad přístavy a letišti

Výlučně pro mexické společnosti jsou rezervovány maloobchod a distribuce benzinu a zkapalněného plynu ropného původu, televizní a rozhlasové vysílání, úvěrové instituce (netýká se bank, ale např. peněžních fondů), rozvojové banky (jedná se o 4 finanční instituce rozvojového typu, mezi nimi je např. Bancomext). Možnost zahraničních investic zde sice teoreticky existuje (tzv. neutrální investice – akcie bez hlasovacích práv, investice mezinárodních rozvojových institucí), ale podléhá schválení Ministerstva hospodářství a Národní bankovní komise resp. Národní komise pro zahraniční investice.

Ve výrobních družstvech může zahraniční kapitál investovat do 10 %, v jiných odvětvích do 25 % (národní letecká doprava, aerotaxi) a v dalších do 49 % včetně (pojišťovny, směnárny, celní skladiště, ručitelské instituce (netýká se bank), správa penzijních fondů, výroba a obchod výbušninami, střelnými zbraněmi, náboji a municí, tisk a publikování periodik vycházejících výlučně na území Mexika, akcie typu T (jedná se o společnosti vlastnící zemědělskou půdu, pastviny a lesy), sladkovodní rybolov, správa přístavů, služby lodivodské, plavební a rejdařské, včetně kabotáže, dodávky paliv a maziv pro lodě, letadla a železniční soupravy).

Investice nad 49 % vyžadují kladné rozhodnutí Národní komise pro zahraniční investice u těchto služeb, subjektů a komodit: přístavní služby, jako jsou kotvení lodí, přeprava na člunech a trajektáž, mezinárodní námořní plavba, soukromé služby v oblasti vzdělání, právní služby, ratingové agentury a poskytovatelé informací o kredibilitě a bonitě, pojišťovací agentury, mobilní telefony, stavba ropovodů a produktovodů pro deriváty ropy, společnosti provádějící ropné a plynárenské vrty, výstavba, provozování a využívání železničních sítí běžně užívaných veřejností a poskytování veřejné železniční dopravy.

Příznivé rozhodnutí Národní komise pro zahraniční investice pro vstup zahraničního kapitálu podílem nad 49 % kmenového jmění se vyžaduje u všech mexických společností, kde v okamžiku vstupu aktiva společnosti přesahují výši 85 mil. pesos.

Pro převod zisků do zahraničí neexistují žádná omezení, totéž platí pro převody platů a odměn zahraničních pracovníků. 90 % personálu musí být Mexičané. Daňové podmínky jsou pro zahraniční investice identické jako pro domácí: daň z příjmu se za poslední léta snižovala postupně o 7 % (pro rok 2013 30 %), daň z přidané hodnoty (16 % u většiny zboží, 0 % potraviny, léky, knihy) a tzv. jednotná podnikatelská daň – IETU (17,5 %) stále je v jednání její nepodstatnost a zvažuje se její zrušení.

Důležitou roli ve vytváření podmínek pro vstup zahraničních investic hrají jednotlivé státy, resp. jejich vlády, které definují své investiční potřeby a stanoví autonomně fiskální i nefiskální pobídky. Na federální úrovni lze hovořit o pobídkách pouze ojediněle, u velkých, strategických projektů.

Příklady fiskálních pobídek:

 • 100% osvobození od daně ze mzdy, případně pouze na určitou dobu, např. 4 let
 • 10% snížení daně z nemovitosti
 • odpočet daně domovní
 • 10% snížení daně z vlastnictví auta (obdoba naší silniční daně)
 • 10% snížení platby spojené s obstaráním řidičského průkazu
 • osvobození nebo snížení veškerých daní na první 4 roky provozu
 • financování pozemků a infrastruktury, případně daňové úlevy spojené s jejich získáním
 • snížení poplatků spojených se zápisem do katastru nemovitostí (diferencovaně podle toho, zda se jedná o průmyslový podnik, obchod nebo služby)
 • dodatečné daňové úlevy pro podniky
 • při vytvoření minimálně 500 pracovních míst nebo tehdy, mají-li pro stát strategický význam
 • subvence celé částky spojené se zapsáním právnické osoby do obchodního rejstříku

Příklady nefiskálních pobídek (často dosti všeobecné a předpokládající precizaci):

 • podpora při hledání nejlepší lokality pro otevření výrobního podniku
 • podpora při dodávkách pitné vody a dalších služeb
 • podpora při obstarávání licencí a povolení
 • kompletní informace technické, sociální a ekonomické povahy
 • vzdělávací programy pro zaměstnance z výrobního sektoru
 • stipendia pro vzdělávání pracovníků

Kontakty:

ProMéxico
Pedregal
Camino a Santa Teresa 1679
Jardines del Pedregal
Del. Alvaro Obregón
C.P. 01900 México, D.F.
Tel.: 0052 54499043
Fax: 0052 54499074
Web: www.promexico.gob.mx

Bancomext
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo
Periférico Sur No. 4333
14210 Mé x i c o, D.F.
Tel.: 0052 54499071
Fax: 0052 54499086
Web: www.bancomext.com

Je také možné kontaktovat (vzhledem ke vzdálenosti i osobně) nejbližší kancelář Bancomextu ve Frankfurtu nad Mohanem:

Francisco González Díaz
Adresa: Wilhelm-Leuschner Str. 23 60329 Frankfurt, Německo
Tel.: (00-4969) 9726 980
Fax: (00-4969) 9726 9811
E-mail: fgonzalez@bancomext.de, frankfurt@bancomext.de
Zpracovávaná oblast: Německo, Švýcarsko, Rakousko, Polsko, ČR, Slovensko, Rumunsko, Rusko, Maďarsko, Bulharsko.

Dirección General de Inversión Extranjera
Insurgentes Sur 1940
Col. Florida
C.P. 01030 México, D.F.
Tel.: 0052 52296100, linky 33422 a 33408
Fax: 0052 52296507
Web: www.economia.gob.mx

Pokud se týče dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, Mexiko se teprve v roce 1995 ztotožnilo s názorem o vhodnosti tohoto typu smluvního instrumentu a prozatím má podepsáno pouze několik smluvních dokumentů tohoto druhu.

Mexiko dosud uzavřelo Dohodu o podpoře a ochraně investic s Argentinou, Belgií, Nizozemskem, Rakouskem, SRN, Španělskem, Švédskem, ČR, Koreou, Francií, Itálií, Dánskem, Finskem, Řeckem, Portugalskem, Švýcarskem, Uruguají a Kubou. Dohoda byla podepsána s Austrálií, Islandem a Panamou, ale zatím nevstoupila v platnost, s Velkou Británií je podepsána a připravena ke schválení senátem. Ve vztazích mezi USA, Kanadou a Mexikem je tato otázka uspokojivě řešena v rámci NAFTA.

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Veškeré projekty, které jsou určeny pro Mexiko jako přímé zahraniční investice, jsou autorizovány na základě dekretů a schválení Národní komise pro zahraniční investice – Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, v souladu s čl. 8, 9 a v pozměňovacím řádu zákona o zahraničních investicích.

Mexiko je pro zahraniční investory atraktivním teritoriem zejména po vstupu Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA) v platnost 1. ledna 1994. Mexiko se stalo v 90. letech jedním z největších příjemců přímých zahraničních investic na světě. Mexiko je i nadále zemí s největším příjmem přímých zahraničních investic ze států Latinské Ameriky. Je těsně následováno Brazílií, následují Chile, Kolumbie a Peru. (zdrojem této informace je CEPAL – Comisión Económica para América Latina y el Caribe).

 

2009

2010

2011

2012

2013

Objem 16,51 21,86 21,60 13,43 35,19

Zdroj: Secretaría de Economía (údaje v mld. USD)

Za rok 2013 dosáhly přímé zahraniční investice částky 35,19 mld. USD. Největšími investory jsou USA, Japonsko a Kanada. Nejvíce se podařilo investovat do potravinářského sektoru, následuje automobilový průmysl, energetika, logistika a infrastruktura. V Mexiku pracuje přes 5,5 tis. velkých a malých firem se zahraničním kapitálem.

Smlouva

Země

Publikována

Vstoupila v platnost

Dohoda o volném obchodu USA a Kanada 20. 12. 1993 1. 1. 1994
Dohoda o volném obchodu – G3 Kolumbie a Venezuela 9. 1. 1995 1. 1. 1995
Dohoda o volném obchodu Kostarika 10. 1. 1995 1. 1. 1995
Dohoda o volném obchodu Bolívie 11. 1. 1995 1. 1. 1995
Dohoda o volném obchodu Nikaragua 1. 7. 1998 1. 7. 1998
Dohoda o volném obchodu Chile 28. 7. 1999 1. 8. 1999
Dohoda o volném obchodu Evropská unie 26. 6. 2000 1. 7. 2000
Dohoda o volném obchodu Izrael 28. 6. 2000 1. 7. 2000
Dohoda o volném obchodu – TN Salvador, Guatemala a Honduras 14. 3. 2001 15. 3. 2001 Salvador a Guatemala, 1. 6. 2001 Honduras
Dohoda o volném obchodu ESVO Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko 29. 6. 2001 1. 7. 2001
Dohoda o volném obchodu Uruguay 14. 7. 2004 15. 7. 2004
Asociační hospodářská dohoda Japonsko 31. 3. 2005 1. 4. 2005
Dohoda o volném obchodu Státy Střední Ameriky (Guatemala, Salvador, Kostarika,   Nikaragua a Honduras)   Dohoda byla podepsána dne 22. 11. 2011 v Salvadoru. Od 1. září 2012 je dohoda platná s Nikaraguou a Salvadorem, v říjnu 2012 se připojil Honduras a Guatemala. Kostarika se k dohodě připojila na konci roku 2012.

9.3. České investice v teritoriu

Mexická statistika vykazuje 14 přímých zahraničních investic, u nichž je investorem český subjekt. Nejvíce obchod (8), a zpracovatelský průmysl (3). Za poslední desetiletí (Globální dohoda mezi EU – Mexikem, platnost od 1. 10. 2000) PZI členských států EU v Mexiku dosáhly hodnoty 91,5 mld. USD, kde se ČR podílí výší 10,1 mil. USD. Celkové PZI v roce 2013 do Mexika dosáhly hodnoty 35,19 mld. USD.

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Z pohledu českých investorů se jeví nejperspektivnějším odvětvím energetika, dále pak ekologie životního prostředí, gumárenský průmysl (pneumatiky), zpracování komunálních odpadů, doprava, kooperace ve výrobě dílů a částí automobilového průmyslu, dodávky zemědělských produktů, traktorů a příslušenství na obdělávání menších polností a dodávky speciálu.

9.5. Rizika investování v teritoriu

Mexická vláda si je již několik let dobře vědoma, že zahraniční investice mají pro zemi v mnoha směrech pozitivní efekt pro vytváření nových pracovních příležitostí, zavádění hi-tech a nejnovějších dostupných technologií, zvyšování kvalifikace personálu, přísun moderních výrobních vstupů a informací, apod. V důsledku těchto skutečností má zahraniční investor, za předpokladu dostatku kapitálu a jasné výrobní a odbytové strategie, dveře otevřeny, vše pak záleží na platné legislativě a přístupu mexického partnera.

Perspektivními odvětvími pro investice v Mexiku jsou ta, jejichž produkce je žádána nejen na mexickém národním trhu, ale zároveň i na trzích dalších dvou členských států NAFTA, tj. v USA a Kanadě a pokud možno také v dalších zemích Latinské Ameriky a Karibské oblasti. V současnosti kritéria splňují zejména automobilový průmysl, průmysl spotřební elektroniky, výpočetní techniky a telekomunikací, textilní průmysl a potravinářství.


.