Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Mexiko teotihuacán
Mexiko Mexiko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

 

7.1. Smluvní základna

viz kapitola 3.

Smluvní rámec česko-mexických ekonomických vztahů upravuje Dohodou o volném obchodu mezi EU a Mexikem.

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

 Bilance vzájemné obchodní výměny (v mil. USD)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

vývoz

191,6

225,1

208,5

287,411

344,233

458,935

dovoz

188,0

265,7

190,0

287,378

408,391

442,289

obrat

379,6

490,8

398,5

574,789

752,624

901,224

saldo

3,6

-40,6

18,5

0,033

-64,158

16,646

Zdroj: MPO ČR

V roce 2012 bylo saldo obchodní bilance kladné a dosáhlo hodnoty16,6 mil. USD při459 mil. USD vývozu a 442 mil. USD dovozu.

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Hlavní exportní artikly České republiky v roce 2012:

 • reaktory
 • kotle
 • přístroje pro části vysílačů, radarů a televizní a rozhlasové vysílání
 • motory pro motorová vozidla nad 1000 cm3
 • kaučuk
 • plasty
 • výrobky z oceli a železa

Nejvýznamnější položky dovozu z Mexika:

 • zařízení pro příjem, regulaci, konverzi, vysílání hlasu
 • přístroje optické
 • traktory
 • hračky a sportovní potřeby
 • farmaceutické výrobky
 • guma a pryskyřice

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Z hlediska perspektivních příležitostí pro české vývozce se nejnadějněji jeví tato odvětví: životní prostředí, elektrotechnický průmysl a energetika (ta ovšem až po vyřešení základního problému – odstranění ústavních překážek, které brání soukromým investicím do znárodněného sektoru). Šance pro české vývozce jsou však i v jiných odvětvích (zdravotnictví, dopravní prostředky, IT, důlní technika a další).

V oblasti životního prostředí má Mexiko dlouhodobě závažný deficit, který bude muset řešit nejen s ohledem na mezinárodní závazky, ale především ve vlastním zájmu (příjmy z turistiky jsou jedním ze tří hlavních zdrojů příjmů státního rozpočtu a její rozvoj není bez snižování negativních vlivů na ŽP myslitelný). O spalovny komunálních odpadů, čističky a úpravny sladké i slané vody, protipožární zařízení, technologie výroby biopaliv, zalesňovací projekty i ekologické dopravní prostředky české provenience je v Mexiku zájem, ale omezuje se pouze na prezentace, předkládání informativních nabídek z české strany a deklarace zájmu ze strany mexické.

Je nutné přikročit k druhé fázi zpracování trhu, která by měla vést ke konkrétním obchodním výsledkům. Předpokladem je osobní návštěva představitelů firem, které zde mají kontakty, předložení závazných nabídek šitých na míru mexické klientele, s důrazem na zajištění servisu a zvláště financování, protože finanční zdroje municipalit a vlády nejsou pro tento účel dostačující.

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

CGS Automotive de México, S.de R.L. de C.V.
Gumárenský průmysl
Avenida Fresno 221 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas
Silao C.P. 362 70
Guanajuato
Tel.: +52-4727379350
E-mail: Jan.Pastika@seznam.cz

ZKL Rodamientos de México, S.A.
Kuličková ložiska
Paseo de los Insurgentes 1001
Col. Lomas de la Trinidad
C.P. 37300 Leon, Gto.
México
Tel.: +52-477 7172400, +52-477 7730687
Fax: +52-477 7735558
Web: www.zkl.com.mx

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

Evidence o poptávkách po českém zboží, veřejných soutěžích, službách a výrobní kooperaci je na ekonomickém úseku ZÚ Mexiko vedená formou jednotlivých složek. Ekonomický úsek ZÚ Mexiko zodpověděl poptávky po sortimentně různých položkách (hydraulické lisy, bižuterní polotovary – opakovaně, ražba mincí, textilní polotovary, moravská vína, audiovizuální produkce, brzdové systémy, sklíčidla, zalesňovací programy, organické nápoje a organická kosmetika, dřevní hmota, převodovky, ověsy na lustry, elektrické stanice vysokého napětí – nabídka aliance, porézní beton, stroj z produkce uno-flock, odlitky z hliníku, vybité autobaterie, el. nabíječky, sklo a skleněné figurky, pádla a vesla, ochranné pracovní prostředky), některé přímo, jiné se zapojením CzechTrade, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Svazu chemického průmyslu a dalších institucí.

Průběžně telefonicky i písemně vyřizuje obchodně ekonomický úsek Mexiko těžko kvantifikovatelné množství dotazů z mexické i české strany, týkajících se obchodní problematiky (daňové a celní otázky, bonita odběratelů, dopravní náklady, podmínky pro založení firmy v ČR atd.). Tato forma informační činnosti obchodního úseku nadále roste. Kromě toho se obchodní úsek ZÚ spolupodílí i na předkládání nabídek a vyhledávání kontaktů pro české vývozce. Ke kvalitě nabídek předkládaných českými vývozci je nutné mít oprávněné výhrady: jsou velmi často zcela nedostatečné, nejen po stránce jazykové (španělština), ale i po stránce věcné a formální, vstup na trh je zcela nepřipravený, nepromyšlený, výběr teritoria má nahodilý charakter, chybí marketingové studie, koncepce podpory prodeje, nepočítá se s nutností zajistit servis u strojírenských výrobků a především není řešena klíčová otázka vývozu: jeho financování.

V prvním pololetí roku 2012 byl ZÚ ČR realizován projekt ekonomické diplomacie, který proběhl ve dnech 26. 4.–23. 5. 2012 v Mexico City pod názvem „Prezentace českého skla a designu v Mexiku“. Projekt reagoval na aktuální poptávku po kvalitním designovém skle a potenciál českých firem navázat na tradiční českou sklářkou přítomnost. Rovněž byla projektem/výstavou uvedena moderní kolekce českého skla na mexický trh. Expozice českého skla, která zahrnovala představení českého sklářského průmyslu, firemní a výrobkovou prezentaci, byla součásti výstavy „Česká republika v srdci Evropy“. Pro rok 2013 se připravuje v rámci projektu ekonomické diplomacie účast českých firem na veletrhu Green Expo.

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika neposkytuje Spojeným státům mexickým rozvojovou pomoc, s výjimkou vládních stipendií, která jsou však udělována na reciproční bázi, neposkytuje. Humanitární pomoc byla naposledy poskytnuta ze strany ČR v roce 1999.

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Zatím je minimální. Z české strany je třeba zmínit dvě společnosti, které se na mexickém trhu v oblasti dodávek služeb angažují: jedna je dodavatelem specializovaných sofistikovaných služeb pro výrobu televizních programů, druhá působí jako dodavatel služeb pro rezervační a dispečerské systémy.

Předmětem zájmu českých subjektů je možnost poskytovat finanční služby mexické malovýrobě, malým podnikům a zejména drobným samostatným výrobcům. Údaje z mexické strany o této položce nelze zatím získat, protože tato sféra zde není statisticky sledována.

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pro práci v Mexiku je především zapotřebí vyřídit formality spojené s pobytem v Mexiku. Pomineme-li tříměsíční turistický pobyt, pro který není zapotřebí víz, jde o zajištění tzv. Forma migratoria 3 (FM 3). Tu by si měl budoucí zaměstnanec vyřídit ještě v Praze, na konzulátu mexického velvyslanectví. FM 3 má roční platnost. Veškeré záležitosti spojené s příchodem a legalizací pobytu v zemi vyřizuje obdoba naší cizinecké policie, Instituto Nacional de Migración. Podrobné informace je možné získat na jeho webové stránce.

V hlavním městě sídlí na Avenida Ejército Nacional, Polanco. Za tím účelem by měl žadatel o pobyt v Mexiku vyplnit Oficiální formulář žádosti o pobyt (Solicitud de Trámite Migratorio), řádně podepsaný v originále i v kopii. Dále předložit originál migračního dokumentu, který obdržel při svém příletu, a kopii spolu s originálem platného cestovního pasu. Dále originál a 2 kopie o zaplacení poplatků spojených s migrační službou, dopis podniku nebo instituce, u něhož bude cizinec zaměstnán, nebo kam bude investovat (mexický zaměstnavatel musí deklarovat, že na zmíněné místo nemohl najít Mexičana odpovídajícího vzdělání či schopností a doložit dopis předložením originálu své identifikace).

V případě, že žadatel předkládá svou žádost prostřednictvím zmocněnce nebo právního zástupce, ten se musí prokázat plnou mocí cizince a kopií platného identifikačního dokladu, jež bude opatřena fotografií a podpisem zmocněnce nebo právního zástupce. Cizinec by se měl prokázat finančním zajištěním pro pobyt. V úvahu přichází výpis z účtu, kreditní karta, úspory deponované v bance nebo pracovní smlouva zajišťující pravidelný příjem. Doba potřebná pro vyřízení žádosti je 35 kalendářních dnů.


.