Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Mexiko teotihuacán
Mexiko Mexiko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

 

7.1. Smluvní základna

viz kapitola 3.

Smluvní rámec česko-mexických ekonomických vztahů upravuje Dohoda o volném obchodu mezi EU a Mexikem.

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

 Bilance vzájemné obchodní výměny (v mil. USD)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014 (I.–II.)

vývoz 208,5 287,411 344,233 458,935 481,952 82,266
dovoz 190,0 287,378 408,391 442,289 482,054 85,236
obrat 398,5 574,789 752,624 901,224 964,006 167,502
saldo 18,5 0,033 -64,158 16,646 -102 -2,970

Zdroj: MPO ČR

V roce 2013 bylo saldo obchodní bilance záporné a dosáhlo hodnoty -102 tis. USD při 481 mil. USD vývozu a 482 mil. USD dovozu.

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Hlavní exportní artikly České republiky v roce 2012:

 • reaktory
 • kotle
 • přístroje pro části vysílačů, radarů a televizní a rozhlasové vysílání
 • sklo a sklářské výrobky
 • kaučuk
 • plasty
 • výrobky z oceli a železa

Nejvýznamnější položky dovozu z Mexika:

 • zařízení pro příjem, regulaci, konverzi, vysílání hlasu
 • přístroje optické
 • traktory
 • hračky a sportovní potřeby
 • farmaceutické výrobky
 • guma a pryskyřice

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Mezi perspektivní obory bilaterální spolupráce patří: energetika, technologie pro ochranu životního prostředí, strojírenství, zemědělská technika, obranný průmysl, informatika, letecký a těžební průmysl.

Rovněž je nutné přikročit k druhé fázi zpracování trhu, která by měla vést ke konkrétním obchodním výsledkům. Předpokladem je osobní návštěva představitelů firem, které zde mají kontakty, předložení závazných nabídek šitých na míru mexické klientele, s důrazem na zajištění servisu a zvláště financování.

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

CGS Automotive de México, S.de R.L. de C.V.
Gumárenský průmysl
Avenida Fresno 221 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas
Silao C.P. 362 70
Guanajuato
Tel.: +52-4727379350

ZKL Rodamientos de México, S.A.
Kuličková ložiska
Paseo de los Insurgentes 1001
Col. Lomas de la Trinidad
C.P. 37300 Leon, Gto.
México
Tel.: +52-477 7172400, +52-477 7730687
Fax: +52-477 7735558
Web: www.zkl.com.mx

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

Evidence o poptávkách po českém zboží, veřejných soutěžích, službách a výrobní kooperaci je na ekonomickém úseku ZÚ Mexiko vedená formou jednotlivých složek. Ekonomický úsek ZÚ Mexiko zodpověděl poptávky po sortimentně různých položkách (hydraulické lisy, bižuterní polotovary – opakovaně, ražba mincí, textilní polotovary, moravská vína, audiovizuální produkce, brzdové systémy, sklíčidla, zalesňovací programy, organické nápoje a organická kosmetika, dřevní hmota, převodovky, ověsy na lustry, elektrické stanice vysokého napětí – nabídka aliance, porézní beton, stroj z produkce uno-flock, odlitky z hliníku, vybité autobaterie, el. nabíječky, sklo a skleněné figurky, pádla a vesla, ochranné pracovní prostředky), některé přímo, jiné se zapojením CzechTrade, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Svazu chemického průmyslu a dalších institucí.

Průběžně telefonicky i písemně vyřizuje obchodně ekonomický úsek Mexiko těžko kvantifikovatelné množství dotazů z mexické i české strany, týkajících se obchodní problematiky (daňové a celní otázky, bonita odběratelů, dopravní náklady, podmínky pro založení firmy v ČR atd.). Tato forma informační činnosti obchodního úseku nadále roste. Kromě toho se obchodní úsek ZÚ spolupodílí i na předkládání nabídek a vyhledávání kontaktů pro české vývozce. Ke kvalitě nabídek předkládaných českými vývozci je nutné mít oprávněné výhrady: jsou velmi často zcela nedostatečné, nejen po stránce jazykové (španělština), ale i po stránce věcné a formální, vstup na trh je zcela nepřipravený, nepromyšlený, výběr teritoria má nahodilý charakter, chybí marketingové studie, koncepce podpory prodeje, nepočítá se s nutností zajistit servis u strojírenských výrobků a především není řešena klíčová otázka vývozu: jeho financování.

V prvním pololetí roku 2012 byl ZÚ ČR realizován projekt ekonomické diplomacie, který proběhl ve dnech 26. 4.–23. 5. 2012 v Mexico City pod názvem „Prezentace českého skla a designu v Mexiku“. Projekt reagoval na aktuální poptávku po kvalitním designovém skle a potenciál českých firem navázat na tradiční českou sklářkou přítomnost. Rovněž byla projektem/výstavou uvedena moderní kolekce českého skla na mexický trh. Expozice českého skla, která zahrnovala představení českého sklářského průmyslu, firemní a výrobkovou prezentaci, byla součásti výstavy „Česká republika v srdci Evropy“.

Ve dnech 25.–27. září 2013 se v Mexico City zrealizoval velmi úspěšný projekt ekonomické diplomacie „Účast českých firem na veletrhu Green Expo“ .

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika neposkytuje Spojeným státům mexickým rozvojovou pomoc, s výjimkou vládních stipendií, která jsou však udělována na reciproční bázi, neposkytuje. Humanitární pomoc byla naposledy poskytnuta ze strany ČR v roce 1999.

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Zatím je minimální. Z české strany je třeba zmínit dvě společnosti, které se na mexickém trhu v oblasti dodávek služeb angažují: jedna je dodavatelem specializovaných sofistikovaných služeb pro výrobu televizních programů, druhá působí jako dodavatel služeb pro rezervační a dispečerské systémy.

Předmětem zájmu českých subjektů je možnost poskytovat finanční služby mexické malovýrobě, malým podnikům a zejména drobným samostatným výrobcům. Údaje z mexické strany o této položce nelze zatím získat, protože tato sféra zde není statisticky sledována.

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pro práci v Mexiku je především zapotřebí vyřídit formality spojené s pobytem v Mexiku. Pomineme-li tříměsíční turistický pobyt, pro který není zapotřebí víz, jde o zajištění tzv. Forma migratoria 3 (FM 3). Tu by si měl budoucí zaměstnanec vyřídit ještě v Praze, na konzulátu mexického velvyslanectví. FM 3 má roční platnost. Veškeré záležitosti spojené s příchodem a legalizací pobytu v zemi vyřizuje obdoba naší cizinecké policie, Instituto Nacional de Migración. Podrobné informace je možné získat na jeho webové stránce.


.