Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

USA New York
USA USA
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Investiční klima

 

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Americké zákony zajišťují stejné zacházení pro místní i zahraniční investory. V USA existuje ze zákona informační povinnost pro zahraniční investory.

Podle zákona „The International Investment Survey Act of 1976" (IISA) musí zahraniční investor, který vlastní nebo kontroluje přímo či nepřímo minimálně 10% akcií (nebo ekvivalentní podíl) v americké firmě informovat o této investici. Příslušná instituce pro tuto informaci je The Bureau of Economic Analysis (BEA), což je vládní agentura při ministerstvu obchodu USA, kontakt: www.bea.gov . Informační povinnost se vztahuje na získání jakékoliv nemovitosti v USA. Zahraniční investor musí průběžně informovat BEA o své činnosti, při nesplnění informační povinnosti hrozí pokuta až do výše 25 000 USD, případně vazba do jednoho roku. Získané informace o investicích mají důvěrný charakter a používají se pouze pro analytické a statistické účely.

Nabytí vlastnictví zemědělské půdy včetně lesů je nutno podle zákona Agricultural Foreign Investment Disclolsure Act of 1978 (AFIDA) oznámit ministerstvu zemědělství (Department of Agriculture) v příslušném americkém státě. Nesplnění povinnosti má za následek pokutu ve výši až 25 % tržní ceny akvizice.

Rozsah povinné informace pro zahraniční investory je členěn do dvou kategorií, první kategorií je hlášení o akvizicích s aktivy nad 3 miliony USD nebo získání půdy o rozloze nad 200 akrů (81 ha). V těchto případech je investor povinen podat BEA úplnou zprávu (full report) v ostatních případech je možno podat částečnou zprávu (Partial report).

I když jsou USA poměrně liberální vůči zahraničním investorům, i zde existují některá omezení na federální i státních úrovních. Federální omezení se vztahují na následující oblasti:

 • Domácí letecká doprava, lodní doprava

Zahraniční investor může vlastnit maximálně 25% podíl ve společnosti, zabývající se leteckou dopravou. V takové společnosti může mít zahraniční investor maximálně třetinu členů představenstva. Do této kategorie nespadají cizí letecké společnosti operující mezi zahraničními destinacemi a USA. V současné době zvažuje Kongres návrh amerického Ministerstva dopravy, podle kterého by v některých případech mohli zahraniční investoři vlastnit v amerických leteckých společnostech až 49%ní podíl, avšak současně by mohli držet pouze 25% akcií spojených s hlasovacím právem. Dne 30. dubna 2007 byla  ve Washingtonu D.C. podepsána „Dohoda o otevřeném nebi“ (Open Skies Agreement) mezi EU a USA, která umožňuje aeroliniím z Evropy létat z jakéhokoli města EU do jakéhokoli bodu v USA a naopak. Dohoda vstoupila v platnost dne 30. března 2008. Tzv. druhý stupeň „Dohody o otevřeném nebi“ byl po 8 kolech jednání uzavřen 25. března 2010 v Madridu. Dohoda ještě musí být formálně schválena na obou dvou stranách Atlantiku.

Lodě plující pod americkou vlajkou musí být vlastněny americkými občany či právnickými osobami ovládanými americkými občany. Jejich podíl ve společnosti musí tvořit minimálně 75%.

 • Telekomunikace

Federální zákony neumožňují vydávání licencí pro vysílání zahraničním společnostem.Podíl zahraničního investora v amerických telekomunikačních společnostech může činit maximálně 20 %.

 • Bankovnictví a pojišťovnictví

Existuje řada federálních a státních regulací omezujících zahraniční vlastnictví bank a pojišťoven. Podrobná pravidla v tomto směru vymezuje „International Nankiny Act of 1978“ (IBA).

 • Energetické zdroje

Americké firmy provozující vodní a jaderné elektrárny potřebují ke své činnosti licenci, omezující ve značné míře zahraniční vlastnický podíl. Zahraniční osoby či společnosti rovněž nemohou vlastnit těžební společnosti nebo provozovat jako nájemci těžbu surovin v USA, aniž by byl naplněn princip reciprocity v domovské zemi vůči americkým občanům.

 • Národní bezpečnost

Ministerstvo obrany USA (U.S.Department of Defense) může omezit zahraniční účast v projektech národní bezpečnosti nebo projektech umožňujících přístup ke klasifikovaným informacím. V roce 2007 byla přijata novela zákona,který má umožňovat kontrolu nad tím, zda investoři přicházející do USA nepřinášejí s sebou také bezpečnostní rizika (Foreign Investment and National Security Act of 2007). Zákon nepřináší žádné převratné změny v procesu, který byl poprvé zásadně kodifikován v roce 1988 a je znám také jako „Exon-Florio“ podle autorů tehdejšího návrhu zákona. Poněkud se mění složení Komise pro zahraniční investice v USA /Committe on Foreign Investment in the USA /CFIUS. Mění se také lhůty pro provedení monitoringu a vyhodnocení rizik. Očekává se, že díky tomu bude možná prověřováno více případů než doposud, ale nikoli v podstatné míře. Zvláštní pozornost bude podle dosavadních analýz CFIUS věnovat firmám, vlastněným plně nebo částečně státem, který není členem NATO. Ve zjevné reakci na případ prodeje amerických přístavů saudsko-arabské společnosti byla v nedávné minulosti definována „kritická infrastruktura“ jako systém /fyzický či virtuální/, jehož případné poškození by mohlo oslabit národní bezpečnost USA. To znamená, že se rozšiřuje původní ochrana výhradně vojenských, respektive obranných systémů i na další oblasti. CFIUS je také povinen informovat o svých krocích a výsledcích obě komory Kongresu. Nejširší pravomoci v této oblasti ovšem zůstávají i nadále prezidentu Spojených států.

 • Jaderné materiály

Podle smlouvy o zřízení NAFTA nemůže cizinec získat licenci na transfer, výrobu, využívání či dovoz zařízení, které vyrábí či využívá jaderné materiály.

 • Vlastnictví zemědělské půdy

Některé federální předpisy mohou omezit vlastnictví či pronájem zemědělské půdy pro cizince. Jedná se o omezení v kategoriích vodní zdroje, pastevectví na federální půdě. Rovněž výhody poskytnuté americkým vlastníkům zemědělské půdy nemusí být vždy přístupné zahraničním osobám.

V USA existují omezení pro zahraniční investory i na úrovni jednotlivých států. Ta se týkají především vztahů k zemědělské půdě a podnikání v oblasti nemovitostí.

Investiční pobídky

V USA neexistuje federální systém investičních pobídek, jednotlivé státy upravují svůj vztah k investorům a investičním pobídkám prostřednictvím státních rozvojových agentur. Cílem investičních pobídek je stimulovat ekonomický růst ,vytvářet nová pracovní místa a podpořit rozvoj firemních aktivit především v oblastech s vysokou nezaměstnaností, či odlivem populace a firemních aktivit. Investiční pobídky a přilákání investorů do určitého teritoria se stávají předmětem konkurence mezi jednotlivými státy unie a potenciální investor má možnost porovnat výhody umístění své investice do příslušného státu.

Investiční pobídky jsou sjednávány zpravidla na jednotlivé projekty a nemají povahu standardních zákonných programů. Pobídky zahrnují daňové úlevy, zvýhodněné úvěry, garance za úvěry, finanční podpora na výzkum a vývoj v určitých oblastech (zdravotnictví, životní prostředí, software), zvýhodněné pronájmy výrobních zařízení a prostor, bezplatné konzultace, atd. Podmínkou je obvykle umístění v určité oblasti a vytvořený určitý minimální počet pracovních míst. Přehled pobídek nabízených jednotlivými státy lze nalézt na stránkách Velvyslanectví ČR ve Washingtonu. Mnoho užitečných informací lze nalézt na stránkách organizace SelectUSA, která patří pod US Department of Commerce (americké ministerstvo obchodu).

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (PZI)

PZI je v USA definována jako přímé či nepřímé vlastnictví nebo kontrola minimálně 10 % hlasovacích práv v místní firmě jednou zahraniční osobou. Osobou se rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo jiná organizace a jakékoliv vládní organizace či instituce. V ostatních případech (vlastnický podíl pod 10 %) se jedná o portfoliové investice.

Přímé americké investice v zahraničí

Celková hodnota přímých amerických investic v zahraničí v roce 2010  činila 3,91 bilionu USD. V Evropě proinvestovaly Spojené státy 55,9 % z uvedené částky, v hodnotovém vyjádření 2,19 bilionu USD. Z  toho nejvíc v Nizozemí (521,4 mld. USD), ve Velké Británii (508,3 mld.) a v Lucembursku (274,9 mld.). Největším příjemcem investic z USA mimo Evropu byla Kanada (296,7 mld. USD). Podle americké statistiky činily přímé americké investice v České republice v roce 2010 celkem  5,9 mld. USD, z toho 2,6 mld. USD do průmyslových odvětví, 1,9 mld. USD do bankovního sektoru, 625 mil. USD. Do finančního a pojišťovacího sektoru a 237 mil. USD do velkoobchodu.

Přímé zahraniční investice v USA 

Celková hodnota přímých zahraničních investic v USA v roce 2010  činila 2,34 bilionu USD. Z Evropy přiteklo celkově 1,70 bilionu USD. Investice z ČR jsou realizovány převážně finančními institucemi a jsou směrovány do amerických akcií a dluhopisů. V roce 2008 jejich hodnota dosahovala 57 mil. USD. Největšími přímými zahraničními investory v USA jsou Kanada, země EU a Japonsko.

Příliv PZI do USA podle země původu – 10 nejvýznamnějších (v mil. USD) 

 

2009

2010

2011

Celkem

2 114 501

2 342 829

2 547 828

Velká Británie

416 139

432 488

442 179

Japonsko

239 312

257 273

289 490

Nizozemsko

199 906

217 050

240 306

Německo

191 461

212 915

215 938

Švýcarsko

140 745

192 231

211 700

Kanada

202 303

206 139

210 864

Francie

157 921

184 762

198 741

Lucembursko

146 580

181 203

190 380

Belgie

37 820

43 236

86 021

Austrálie

36 760

38 770

55 862

Zdroj: The Bureau of Economic Analysis, USDoC

Za pozornost stojí investice Číny v USA. Jestliže v roce 2000 představovaly 14 mil. USD, to od roku 2009 zaznamenávají významný nárůst (ze 2 mld. USD v rioce 2009 až na hodnotu 6.45 mld. USD v roce 2012). Částka za loňský rok je rekordní a představuje 17 %-ní nárůst v porovnání s rokem 2011.

Příliv PZI do USA - dle odvětví (v mil. USD) 

 

2009

2010

2011

Výrobní sektor, z toho

665 178

748 279

838 340

Strojírenství

79 765

79 388

74 332

Chemická výroba

137 678

175 394

201 671

Potravinářství

27 706

41 366

42 905

Zpracování kovů

137 678

175 394

134 427

Elektronika

55 999

56 760

65 443

Elektr. stroje a součásti

17 811

19 196

23 981

Dopravní technika

87 030

93 648

92 060

Velkoobchod

307 106

330 889

309 959

Maloobchod

38 774

39 963

50 551

Depozitní instituce

104 933

111 268

153 064

Finance (bez depozit. instit.)

296 184

356 781

376 770

Informační technologie

143 518

156 518

147 072

Reality

49 944

49 108

48 370

Profesionální služby

41 556

79 258

88 055

Ostatní odvětví (agri, těžba, stavebnictví, energie)

467 309

470 767

535 648

Zdroj: BEA

 

 

9.3. České investice v teritoriu

České investice v USA jsou relativně malé. Podle odhadu existuje v USA přibližně 35 firem s vlastnickým podílem českých subjektů. Většinou se jedná o obchodní zastoupení nebo malé obchodní firmy (software, strojírenství, hi-tech, potravinářství, atd.). Mezi největší a nejvýznamnější přímou českou investicí v USA patří k dnešnímu datu investice České gumárenské společnosti do nové výrobní firmy v Charles City ve státě Iowa. Investi ce činí téměř 50 mil. USD. Český inovativní výrobce nemocničních lůžek, společnost Linet, a. s. hodlá v nadcházejících letech rovněž investovat v USA a pokrývat i trh Jižní Ameriky.

České firmy i fyzické osoby obchodují s americkými cennými papíry. Největší zájem je o americké vládní dluhopisy (U.S. Treasury Bonds & Notes), v poslední době došlo k nárůstu nákupů a prodejů firemních akcií, avšak objemy těchto obchodů jsou minimální.

Následující tabulka obsahuje seznam některých firemních zastoupení, které byly v USA zřízeny čs. subjekty. Seznam obsahuje firmy, se kterými je ZÚ v kontaktu. V poslední době české firmy ZÚ o svých aktivitách většinou neinformují (pokud nemají problémy s americkými úřady).

Firemní zastoupení v USA:

Ambiente - Hospoda New York CIty
Obor činnosti: provozování restaurace v New Yorku (Bohemian National Hall)
Adresa: 321 East 73rd Street, New York, NY 10021
Tel: +1 212.861.1038
E-mail: filip.trcka@hospodanyc.com
Web: www.hospodanyc.com
Filip Trčka, General Manager
100% - Ambiente restaurace, AMBI CZ

ABC&G Corp.
Obor činnosti: dovoz lustrů z Kamenického Šenova
Adresa: 1555 E. Flamingo Road, Suite 155, Las Vegas, NV 89119
Tel: +1 949.240.7809
E-mail: sales@abcandg.com, sales@4chandeliners.com
Web: www.4chandeliers.com

ADAST America, Inc.
Obor činnosti: dovoz a prodej ofsetových polygrafických strojů
Adresa: 5790 Lamar Street, Arvada, CO 80002
Tel: +1 303.423.1200
Fax: +1 303.463.4653
Web: www.adast-america.com
President: Ivo Heller

Agrofert USA, Inc. - North
Obor činnosti: vývoz a dovoz chemických a farmaceutických výrobků
Adresa: P.O. Box 416, Rootstown, OH 44272
Tel: +1 330.297.0671
Fax: +1 330.752.4141
E-mail: jdifeo@agrofertinc.com
Web: www.agrofertinc.com
Jack DiFeo - Director

Agrofert USA, Inc. - South
Adresa: 463 Johnny Mercer Blvd., B-7 # 294, Savannah, GA 31410
Tel: +1 912.507.8972
Fax: +1 912.897.3735
E-mail: lwalters@agrofertinc.com
Larry Walters - Director

Amati USA, Inc. 
Obor činnosti: Kraslice dovoz a prodej hudebních nástrojů
Adresa: 1124 Globe Avenue, P. O. Box 1429, Mountainside, New Jersey 07092
Tel: +1 908.301.1366
Fax: +1 908.301.1367
E-mail: amati_strunal@msn.com
Web: www.amati.cz
Rana Singh – President
100 % – Amati-Denak, s.r.o.

AŽD Signaling
Obor činnosti: výrobce zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast kolejové a silniční dopravy
Adresa: 13800 Coppermine Road, Herndon, VA 20171
Tel.: +1 312 252 1592
E-mail: info@azdsignaling.com
Web: www.azdsignaling.com

Bead & Trim, Inc.
Obor činnosti: dovoz a prodej bižuterie, bižuterních komponentů, vánočních ozdob
Adresa: 357 West 36th Street, 4rd Floor, New York, NY 10018
Tel: +1 212.725.9845
Fax: +1 212.683.8516
E-mail: vladimir.sulc@beadandtrim.com
Web: www.beadandtrim.com
Vladimír Šulc - President
100 % – Vladimír Šulc

Textilia, Inc.
Obor činnosti: dovoz a prodej textilních a oděvních výrobků
Adresa: 50 W, 34th Street, 19A5, New York, NY 10001
Tel: +1 646.473.1540
Fax: +1 646.473.1446
E-mail: tvaruzek@aol.com
Miroslav Tvarůžek - President

Cargo-Partner, Inc.
Obor činnosti: Přepravní služby Evropa – USA
Adresa: 248-29 Brookville Boulevard, Rosedale, NY 11422
Tel: +1 718.632.7505
Fax: +1 718.632.7505
E- mail: zdenek.sima@cargo-partner.com
Web: www.cargo-partner.com
Zdeněk Šíma – Manager Business Development

CZ – USA, Inc.
Obor činnosti: Dovoz a prodej zbraní licencovaným velkoobchodníkům (pistole, malorážky, kulovnice, brokovnice, vzduchovky)
Adresa: P.O. Box 171073, Kansas City, Kansas 66117-0073
Tel: +1 913.321.1811
Fax: +1 913.321.2251
E-mail: info@cz-usa.com
Web: www.cz-usa.com
Alice Poluchová - Vice President
100 % – ČZ Uherský Brod, a.s.

Erwin Junker Machinery Inc.
Obor činnosti: dovoz obráběcích strojů (brusek)
Adresa: 1524 Davis Road, Elgin, IL 60123
Tel: +1 847.488.0406
Fax: +1 847.488.0436
E-mail: info@junker-usa.com
Web: www.junker-usa.com
100 % – skupina JUNKER

Javlin, Inc. (US & Worldwide Headquarters)
Obor činnosti: Datová integrace a správa dat
Adresa: 2111 Wilson Blvd., Suite 600, Arlington, VA 222201
Tel : +1 703 25988585
Fax: +1 703 543 7808
Peter Cresse, EVP, Sales
E-mail: peter.cresse@javlininc.com
Web: www.javlininc.com
100 % – Javlin, a. s.

Javlin Inc. (Atlanta Office)
Adresa: 1736 Defoor Place NW, Atlanta, GA 30318
Tel : +1 404.975.4243

Linet Americas, Inc.
Obor činnosti: Výroba nemocničních lůžek
Adresa: 10420-R Harris Oaks Blvd., Charlotte, NC 28269
Tel: 877-815-9895, 704-248-5650
Fax: 704-248-5655
E-mail: info@linetamericas.com
Web: www.linetamericas.com
100% Linet Želevčice

Mavel America, Inc.
Obor činnosti: Výroba turbín 
Adresa: 121 Mt. Vernon Street, Boston, MA 02108
Tel.:+1 617 242 2204
Fax: +1 617.242.2205
Email: americas@mavel.cz
Web: www.mavel.cz
Rostislav Pospíšil, Sales & Technical Director

Mitas Tires North America, Inc.
Obor činnosti: Výroba pneumatik pro užitkové stroje
Adresa: 1200 Rove Avenue., Charles City, IA 50616
Tel.:+1 646 228 8151
Email: info@mitas-tires.com
Web: www.mitas-tires.com
Pavel Charvát - President

Moser USA, LLC
Obor činnosti: Dovoz a prodej luxusního skla
Adresa: 21440 Pacific Blvd., Sterling, VA 120167
Tel: +1 866.240.9115
Fax: +1 800.248.2715
E-mail: customerservice@mose-lass.com
Web: www.moser-glass.com

Miller Brewing Company (člen skupiny SAB/ Miller)
Obor činnosti: Dovoz a prodej piva Pilsner Urquell
Adresa: 3939 West Highland Blvd., Milwaukee , Wisconsin 53208
Tel: +1 414.931.2000
Web: www.millerbrewing.com
Norman Adami – President

OKsystem
Obor činnosti: IT
Adresa: 1601 Broadway, 12th Floor, New York, NY 10019
Tel.: +1 347.267.2622
E-mail: kudrnac@oksystem.com
Web: www.oksystem.com, www.hatchery.vc
Martin Kudrnáč - Head of US Department

Pilsen Imports, Inc.
Obor činnosti: Dovoz soustruhů
Adresa3985 Virginia Avenue, Cincinnati, OH 45227
Tel: +1 513.271.3380
Fax: +1 513.271.8629
E-mail: info@pilsenimports.com
Web: www.pilsenimports.com
US zastoupení TOS Hulín

Preciosa International Inc.
Obor činnosti: Dovoz a prodej bižuterních komponentů, růženců a lustrů
Adresa: 2316 Wehrle Dr., Williamsville, New York 14221
Tel: +1 716.626.9759
Fax: +1 716.626.9758
E-mail: sales@ny.preciosa.com
Web: www.preciosa.com
Scott Glaser – President
100 % – Preciosa, a.s., Jablonec nad Nisou

Sellier & Bellot USA, Inc.
Obor činnosti: dovoz a prodej sportovní a lovecké munice
Adresa: P.O. Box 7307, Shawnee Mission, Kansas 66207
Tel: +1 800.960.2422
Fax: +1 229.723.8748
E-mail: ceq@sb-usa.com
Web: www.sb-usa.com
87,5 % – Ed Grasso
12,5 % – Sellier & Bellot, a.s., Vlašim

Software 602, Inc.
Obor činnosti: Výroba a prodej kancelářského softwaru
Adresa: 8833 Perimeter Park Blvd. , Suite 702, Jacksonville, Florida 32216
Tel: +1 904.642.5400
Fax: +1 904.565.6024
E-mail: info@software602.com
Web: www.software602.com
70 % – Software 602, a.s., Praha
30 % – management, Software 602 Slovensko, s.r.o.

Solid Access Technologies, LLC.
Obor činnosti: IT – ultra-rychlé pevné disky (ultra-fast Solid State Disk)
Adresa: 27 Green Street, Newburyport, MA 01950
Tel: +1 463.463.0642
Fax: +1 978.463.7480
E- mail: tomas.havrda@solidaccess.com
Web: www.solidacess.com
Tomáš Havrda – Managing Partner

Tiny Software, Inc.
Obor činnosti: výroba softwaru na zakázku
Adresa: 3945 Freedom Circle, Suite 1020, Santa Clara, CA 95054
Tel: +1 408.919.7360, +1 800.994.TINY
Fax: +1 408.919.7365
E-mail: sales@tinysoftware.com
Web: www.tinysoftware.com
Mr. Roman Kasan, CEO

Trustfin USA, Inc.
Obor činnosti: dovoz, prodej a servis maloprůměrových pletacích strojů a tkacích stavů
Adresa: 6012 - A Old Pineville Road, Charlotte, North Carolina 28217
Tel: +1 704.521.9303
Fax: +1 704.521.8379
E-mail: sales@uniplet.com
Web: www.uniplet.com
100 %- Trustfin, a.s., Praha, exkluzivní distributor firmy Uniplet, a. s.

Y Soft Americas, Inc.
Obor činnosti: IT – produkt SafeQ – řešení tiskových úkolů v kancelářských objektech a nakládání s dokumenty
Adresa: 5751 Kroger Drive Suite 251, Keller, TX 76244-5650
Tel: +1 888.761.9977
Fax: +1 817.253.9277
E- mail: sales.us@ysoft.com
Web: www.ysoft.com
Tomáš Vašíček – Director of Sales
Ken Cox – CEO, e-mail: ken.cox@ysoft.com

ZPS-CNC U.S.A., Inc.
Obor činnosti: dovoz obráběcích strojů
Adresa: 1225 Henri Drive, Wauconda, IL 60084
Tel: +1 847.487.4353
Fax: +1 847.487.4352
E-mail: sale@rpsusa.com
Web: www.rpsusa.com
Robert C. Norman, Vice President
100 % – Tajmac-ZPS, a.s.

Good Data
Obor činnosti: Business intelligence
Adresa: 530 Bush St., Suite 900, San Francisco, CA 94108
Tel: +1 415 200 0186
Web: www.gooddata.com

Socialbakers
Obor činnosti: Analytika sociálních médií (významní zákazníci v USA)
Adresa: Prokopova, 30100 Plzeň / 41st Street & Madison Avenue, New York, NY
E-mail: info@socialbakers.com
Web: www.socialbakers.com

Tapmates, Inc.
Obor činnosti: Vývoj a design mobilních aplikací pro iPhone/iPad a Windows Phone
Adresa: 140 Broadway, New York, NY 10005, United States
E-mail: hello@tapmates.com
Web: www.tapmates.com

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

O významu teritoria USA pro české exportéry snad nelze pochybovat. USA jsou největším světovým dovozcem. Americký trh má vysokou absorpční schopnost ve všech oblastech včetně průmyslového strojního zařízení, průmyslových materiálů a komponentů, dopravních prostředků a jejich součástí, spotřebního zboží a potravinářských specialit. Vzhledem k rozsahu amerického trhu, růstu amerického hospodářství a objemu dovozů lze považovat za potenciální oblasti pro vývoz všechny sektory včetně trhu spotřebního zboží. Perspektivní investice je tedy možno směřovat do stejných oblastí, jaké byly uvedeny již v kapitole 7.4.

 • energetika (výstavba 1 300 až 1 800 nových elektráren v příštích 20 letech, výstavba nových distribučních sítí v délce cca 420 tis. km východ - západ, renovace jaderných elektráren, renovace elektráren na tuhá paliva, renovace jaderných elektráren)
 • vývoj software, především správa webů
 • mikroelektronika, zejména polovodiče
 • biotechnologie
 • výrobní kooperace, výroba na zakázku pro americké firmy

Přestože nanejvýš perspektivní, nevyužitá zatím zůstává spolupráce s americkými firmami na třetích trzích. Velké americké firmy nemají (zatím) důvěru v čs. dodavatele, kteří nemají dostatečné světové nebo americké reference.

Zajímavé odkazy:

9.5. Rizika investování v teritoriu

Investování v USA není spojeno se zvláštními nebo jinde neznámými riziky investování. Existující rizika přímých i portfoliových investic jsou spojena s běžnými vnějšími faktory (růst či pokles ekonomiky, pohyb směnného kursu, pohyb cen surovin apod.) i vnitřními faktory (kvalita vedení firmy, kvalita a dostupnost informací o vývoji trhů a pohybu cen) stejně jako ve všech vyspělých zemích.


.