Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Belize Altun Ha
Belize Belize
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ekonomická charakteristika země

 

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

Ekonomika Belize je založena převážně na soukromých podnicích a orientuje se zejména na zemědělství a rozvoj průmyslu odvozený od zpracování zemědělských plodin. Země má zhruba 809 tisíc hektarů orné půdy, z níž jen malá část se obdělává.

Donedávna byla jedinou významnou ekonomickou aktivitou těžba dřeva, která však začala klesat v souvislosti se snižujícími se stavy dostupného materiálu. Poté se stala hlavní vývozní položkou cukrová třtina. V posledních letech se zvýšil celkový vývoz díky širší produkci citrusových plodů, banánů, mořských produktů a krevet.

Domácí průmyslová produkce je omezená kvůli relativně vysokým nákladům na pracovní síly a energie a malý domácí trh. Většinu přímých zahraničních investic přitahuje cestovní ruch. Kombinace přírodních faktorů – klima, nejdelší korálové útesy na západní polokouli, početné ostrovy, bohatství ryb, džungle a mayské památky – podporuje rozkvět turistiky. Rozvoj cestovního ruchu představuje sice vysoké náklady, nicméně vláda stanovila podporu turistiky za jednu z hlavních priorit rozvoje země.

Dominantními zemědělskými sektory jsou pěstování a zpracování cukrové třtiny, zpracování citrusových plodů a rybolov. Export cukrové třtiny a ostatních zemědělských plodin představuje prakticky 50 % exportu. Postupně se zvyšuje export fazolí, rýže a kakaa. Taktéž roste produkce medu, vajec a drůbežího masa. Sektor banánové produkce zaměstnává nejvíce pracovních sil.

Reálný růst HDP v roce 2011 dosáhl hodnoty 2 %, očekávaný růst pro rok 2012 je 2,5 %. Na HDP se v roce 2011 podílel primární sektor 10,6 %, průmysl 20,7 % a služby 54,9 %.Tradiční zemědělství zaznamenalo pokles o 3,4 % a rybolov dokonce pokles o 10,3 %. Největší růst zaznamenal obor služeb spojených s obchody, hotely a restauracemi, 4,8 %. Inflace se dlouhodobě drží na nízké úrovni 1,2 až 2 %. V roce 2010 dosáhla inflace hodnoty 0,9 % a dostala se tak pod průměrnou dlouhodobou hodnotu. Inflace v roce 2011 byla 1,5 %, nejvíce došlo k růstu cen u základních potravin a pohonných hmot. Nezaměstnanost dosáhla v roce 2011 hodnoty 23,1 % (číslo dosti zkreslené, převládá hodně sezónních prací a je velmi obtížné sledování počtu nezaměstnaných a volných pracovních míst).

Hlavní vývozní partneři Belize jsou USA, Velká Británie, Kostarika a Nigérie. Hlavní dovozní partneři jsou USA, Mexiko, Čína, Kuba a Guatemala.

Be

Belizská vláda dne 20.8.2012 informovala, že nebude schopna splatit závazky vyplývající ze státních dluhopisů ve výši23 mil. USD. Vláda dostala 30-denní lhůtu na splacení tohoto dluhu, nicméně ministr financí Joseph Waight již 20.8.2012 uvedl, že není reálné, aby Belize k datu 19.9.2012 závazky splatilo. Dne 18.9.2012 vydal k situaci prohlášení Marek Spat, hlavní vyjednávač Belize v otázkách státního dluhu. V prohlášení uvedl, že Belize nesplní předpokládaný termín splacení svého dluhu dnem 19.9.2012 a doplnil, že belizská vláda očekává od věřitelů prodloužení lhůty k dalšímu vyjednávání.

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti)

 20072008200920102011
HDP (běžné ceny, v mil. BZD) 2 553,5 2 727,0 2 698,0 2 797,0 2 895,0
HDP meziroční růst (v %) 1,3 3,6 0,0 2,7 2,0
HDP na obyvatele (v USD) 8 243,5 8 466,3 8 097,2 8 649,8 8 701,5
Míra inflace (v %) 2,3 6,4 -1,1 0,9 1,5
Míra nezaměstnanosti (v %) 8,5 8,2 13,1 - -
Vývoz (v mil. USD) 425,6 480,1 383,6 478,3 603,3
Dovoz (v mil. USD) 642,0 788,2 620,5 647,2 773,9
Obrat (v mil. USD) 1 067,6 1 268,3 1 004,1 1 125,5 1 377,2
Saldo (v mil. USD) -216,4 -308,1 -236,9 -168,9 -170,6
Saldo běžného účtu (v mil. USD) -52,1 -144,9 -82,8 -40,0 -36,8
Zahraniční dluh (v mil. USD) 972,7 956,6 1 015,6 1 011,1 1 227,7
Dluhová služba (v mil. USD) 133,4 96,9 81,2 76,6 81,5
Dluhová služba/HDP (v %) 16,2 11,2 11,3 9,3 8,6

Zdroj: Central Statistical Office of Belize, Central Bank of Belize,Caribbean Development Bank

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory

Zejména jde o průmysl zpracovatelský, jedná se o zpracování cukrové třtiny, citrusů a mořských produktů. Taktéž je rozvinut průmysl tabákový, dřevozpracující, pivovarnictví a výroba hnojiv.

4.4. Stavebnictví

Stavebnictví zaznamenalo v roce 2011 růst o 4,1 %. Jednalo se zejména o projekty výstavby hydroelektrárny Chalillo, 2 kasin u severní hranice s Mexikem a další výstavby obchodních center a rezidenčních čtvrtí. Díky zvýšené potřebě stavebních materiálů vzrostl také sektor těžební.

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura

V centru zemědělské produkce stojí především pěstování cukrové třtiny, citrusů a banánů. Z této produkce je cca 95 % zpracováno (zejména džus, koncentráty), 2,5 % je vyřazeno při zpracování a 2,5 % je exportováno ve formě čerstvého ovoce.

V posledním roce se zvýšila také produkce papáji, nehledě na konkurenci Mexika a Brazílie. Belize těží zejména z dobré kvality produkce a také z blízkosti k USA.

V rybolovném průmyslu došlo v roce 2011 k poklesu o 10,3 %. 

4.6. Služby

Dominantní roli zaujímá turistický sektor. Po 3 letech stagnace se zvýšil počet turistů (o 4,8 %), naopak návštěvníků výletních lodí ubylo z důvodu neschody Carnival Cruise Line a belizskou přístavní správou ohledně bezpečnosti při převážení cestujících z lodí na pobřeží. Celkem 62,7 % turistů připadá na USA, na druhém místě jsou turisté z EU – 14,1 % (růst o 2,6 %).

Cestovní ruch – příliv turistů
 1. pololetí 20101. pololetí 2011
letecká přeprava 83 965 87 654
pozemní přeprava 20 060 19 029
lodní přeprava 4 400 5 476
celkový počet turistů ubytovaných v Belize 108 425 112 158
výletní lodní turistika (velké zámořské lodě) 358 025 304 068

Zdroj: Belizská cestovní komora

Doplňkovými službami rozvoje turistického ruchu (jeden z hlavních devizových příjmů ekonomiky) jsou bankovní služby a pojišťovnictví.

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho jaderná)

Doprava

Silniční doprava

V zemi je celkem 3 785 km silnic, z toho však pouze 340 km má asfaltový povrch. Všechna větší města Belize jsou sice propojena silnicemi s pevným povrchem, celková silniční infrastruktura je však nedostatečná a jednou z hlavních překážek rozvoje odlehlejších oblastí. Silniční infrastruktura je tvořena čtyřmi hlavními silnicemi:

  • tzv. severní silnice spojuje Belize City, Orange Walk a Corozal a pokračuje do Mexika
  • západní silnice spojuje Belize City a Belmopan a pokračuje do Guatemaly
  • jižní silnice vede ze Stann Creek do Toleda
  • Hummingbird Highway vede z Cayo do Stann Creek.

Železniční doprava

Neexistuje.

Námořní doprava

V zemi je několik větších námořních přístavů – Belize City, Dangriga, Big Creek, Corozal a Punta Gorda. Pod belizskou vlajkou je registrováno několik set plavidel s výtlakem nad 1000 BRT. Poměrně liberální politiky registrace plavidel v Belize využívá několik zemí, zejména Spojené arabské emiráty.

Letecká doprava

V zemi jsou tři letiště s pevným povrchem a několik desítek malých letišť. Hlavním letištěm je Philip S.W. Goldson International Airport v Belize City. Leteckou dopravu do Belize zajišťují zejména American Airlines, Continental Airlines, U. S. Air a Grupo TACA.

Telekomunikace

V zemi operují 2 telekomunikační společnosti: The Belize Telecommunications Limited (BTL) a Speednet Telecommunications Limited. BTL je soukromou společností a má prakticky monopolní postavení v zemi. Speednet se zaměřuje na poskytování služby bezdrátového připojení k internetu. BTL spravuje pevnou a mobilní telefonní síť. V zemi je asi 40 000 telefonních linek, 75 000 telefonních linek pro mobilní telefony (1900 mhz) a cca 30 tisíc uživatelů internetu.

Energetika

Výroba elektrické energie je v rukou Belize Electricity Company Limited (BECOL). V roce 2001 prodala americká společnost Duke Energy International svůj podíl v BECOL kanadské společnosti FORTIS za 62 mil. USD. Distribuci zajišťuje společnost Belize Electricity Limited (BEL).

Belize je 100% dovozcem ropy. Roční spotřeba elektrické energie v Belize je cca 185 mil. kWh, zatímco výroba elektrické energie dosahuje cca 199 mil. kWh. Belize má nejdražší elektrickou energii v regionu. Zhruba 56 % elektrické energie je vyráběno spalováním (zejména nafty) a 44 % je vyráběno v hydroelektrárnách. Spotřeba elektrické energie roste cca o 7 až 10 % ročně.

Hlavním dodavatelem elektrické energie (62 %) je mexická společnost CFE, zatímco hydroelektrárna Mollejon patřící BECOL dodává 17 % elektrické energie. Zbylých 21 % pokrývají spalovací elektrárny.

Vláda schválila velký projekt ve výši 15 mil. USD, který má zabezpečit dodávky elektrické energie do venkovských oblastí. Na projektu se má podílet zejména firma BEL.

Domácí zdroj elektrické energie by mělo přinést ukončení projektu výstavby přehradní nádrže Chalillo na řece Macal, na němž se pracuje již několik let. Rozpracován je taktéž projekt hydroelektrárny Hydro Maya a elektrárny na biomasu společnosti Belize Energy Limited (BELCOGEN). 

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc

Rozvojová pomoc plyne Belize zejména z Velké Británie. Na rozvojové projekty v letech 2005 a 2006 vyčlenila britská vláda rozvojové prostředky ve výši 500 000 liber. Belize rozvojovou pomoc neposkytuje.


.