Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Belize Altun Ha
Belize Belize
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zahraniční obchod země

 

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo – tabulka

 

2008

2009

2010

2011

2012

Vývoz FOB

480,1

383,6

478,3

603,3

              403,7

Dovoz FOB

788,2

620,5

647,2

773,9

880,2

Obrat

1 268,3

1 004,1

1 125,5

1 377,2

1283,9

Saldo

-308,1

-236,9

-168,9

-170,6

-476,5

Zdroj: Central Bank of Belize, Statistical Institute of Belize

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní vývozní teritoria

 1. USA (59,4 %)
 2. Velká Británie (18,4 %)
 3. karibské ostrovy (8 %)
 4. ostatní evropské státy (2,5 %)
 5. Střední Amerika (2,4 %)
 6. Mexiko (1,6 %)

6.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní komodity v roce 2012

 1. potraviny a živá zvířata
 2. spotřební zboží
 3. surový materiál
 4. zpracovaný dovezený materiál

Hlavní dovozní komodity v roce 2012

 1. nápoje a tabák
 2. chemické produkty
 3. spotřební zboží

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu

V dubnu 2000 Belize začalo aplikovat pravidla CARICOM o jednotném vnějším clu (Common External Tariff – CET). Je používána sedmimístná nomenklatura založená na harmonizovaném společném seznamu zboží a kódovém systému. Tarify jsou rozděleny do 3 sekcí: rozpis celních sazeb, seznam podmíněných celních osvobození a seznam nepodléhající podmíněnému celnímu osvobození. Celní sazby se pohybují v rozmezí od 0–5 % do 20–25 %. U některých zemědělských produktů dosahuje celní sazba 40 %.

V zájmu ochrany domácí produkce vláda udržuje seznam 27 kategorií výrobků a produktů, k jejichž dovozu je nutno získat dovozní licenci. Seznam obsahuje např. rýži, fazole, vejce, cukr, citrusy, mouku, maso, marmeládu, paprikovou omáčku, zápalky, arašídy, těstoviny, polévky, mléko, toaletní papír, mýdlo, pivo, sycené nápoje, palivo, smetáky, dřevěný nábytek, ratan a lodě. Ministerstvo průmyslu žádalo vládu o postupné odstranění této dovozní bariéry s poukazem, že podporuje rozkvět korupce.

Belizský celní úřad používá ke stanovení hodnoty importovaného zboží originál faktury a katalog zboží. Zejména je kontrolováno, jestli deklarovaná hodnota odpovídá skutečnosti. Cílem je zamezit podhodnocování zboží a ztrátám z příjmů za úhradu dovozního cla.

Dovoz některých zemědělských výrobků podléhá speciálním pravidlům, která stanovuje The Belize Agricultural Health Authority (BAHA), instituce podléhající Ministerstvu zemědělství a rybolovu. BAHA vyžaduje příslušné dovozní povolení, fytosanitární osvědčení a také osvědčení o původu zboží, např. při dovozu květin a rostlin, živých zvířat, pesticidů atd.

Při vývozu určitého druhu zboží je vyžadováno tzv. exportní povolení a/nebo zoosanitární nebo fytosanitární osvědčení, která je nutno vyřídit předem. Expertní licenci i příslušná osvědčení vydává BAHA. Seznam výrobků, jejichž vývoz podléhá obstarání exportní licence je např. hovězí a vepřové maso, živý dobytek, ryby, korýši, dřevo, cukr, med, citrusy a fazole. 

V obou případech si musí vývozce i dovozce obstarat příslušná povolení předem. K vystavení těchto povolení je nutno předložit originál faktury. Toto platí nejen při vývozu živých zvířat (včetně domácích mazlíčků) ale také v případě exportu zemědělských produktů z Belize.

Belizský celní úřad povoluje i tzv. dočasný dovoz nebo tranzit zboží za stanovených podmínek. Zboží v tomto režimu většinou vstupuje do země bezcelně, nicméně během pobytu na území Belize nesmí být nijak modifikováno. Pokud se dovozce rozhodne později takové zboží prodat na místním trhu, musí doplatit clo.

6.5. Ochrana domácího trhu

The Belize Bureau of Standards bylo založeno v roce 1992 za účelem podpory užívání kódů, specifikací a standardů. Nicméně s regulací této oblasti bylo započato teprve až od roku 1997. Belize úzce spolupracuje s CARICOMem odkud převzalo řadu standardů např. pro označení a etiketaci výrobků.

Od roku 2000 sleduje dodržování pravidel duševního vlastnictví Belizská kancelář pro ochranu duševního vlastnictví (The Belize Intellectual Property Office – BELIPO), která se zabývá registrem autorských práv, patentů, průmyslových designů, standardů pro označování a etiketování domácích a zahraničních výrobků atd. Legislativa v této oblasti je poměrně moderní a Belize bylo první zemí z regionu Střední Ameriky, která naplnila požadavky WTO v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Belize má v platnosti následující legislativu: Trade Marks Act, Patents Act, Industrial Design Act, Protection of the New Plant Varieties Act, Protection of Layout Designs of the Integrated Circuits Act.

S ohledem na uvedenou legislativu Belize vyžaduje dodržování stanovených předpisů např. v oblasti etiketování výrobků. Etiketa by měla být pevně spojena s výrobkem, přičemž musí obsahovat popis produktu a dostatek informací pro potencionálního zákazníka, aby se mohl rozhodnout podle svých potřeb.

Etiketa musí obsahovat

 1. popis výrobku a jeho správný název
 2. pokud je potřeba bezpečnostní opatření
 3. návod k použití
 4. jméno a adresa výrobce
 5. stát výrobce
 6. datum trvanlivosti
 7. informace musí být v anglickém jazyce
 8. nesmí se uvádět nepravdivé informace
 9. váha nebo objem
 10. instrukce k uložení

Kontakt na Belizskou kancelář pro ochranu duševního vlastnictví je následující:

The Belize Intellectual Property Office (BELIPO)

 • P.O. Box 592
 • Belipo House, Piccini Site
 • Belmopan, Belize
 • tel.: 501-8221 381/073
 • fax: 501-8221 382
 • e-mail: belipo@btl.net
 • web: www.belipo.bz

Dovoz některých druhů výrobků do Belize není běžně povolován. Na seznamu těchto výrobků patří např. arašídové máslo, marmelády, zápalky, těstoviny, fazole, rýže, mouka a papriková omáčka. Dovoz fazolí a rýže, stejně jako řady dalších místně produkovaných zemědělských výrobků může být úplně zakázán, pokud je místní produkce nadbytečná. Pokud však tyto výrobky pocházejí ze zemí CARICOMu, tak se na ně žádné omezení dovozu nevztahuje.

6.6. Zóny volného obchodu

Regulaci režimu zón volného obchodu poskytuje zákon z roku 1990 (Export Processing Zone Act). Uvedený zákon umožňuje zahraničním společnostem vyvíjet na území Belize, za výhodných podmínek, různé aktivity.

První volnou zónou (Export Processing Zone – EPZ) se stala EPZ Corozal o velikosti 28,5 akrů, která se nachází 8 mil od mexických hranic v nejsevernějším distriktu země – Corozal. Oficiálně byla činnost této EPZ zahájena v červenci 1992.

V roce 1995 byl schválen tzv. The Commercial Free Zone (CFZ) Act, k podpoře obchodu a rozvoji investic na území Belize z okolních států. Novinkou bylo ustanovení samostatného řídícího orgánu – tzv. Commercial Free Zone Management (CFZMA). Autonomie CFZMA byla nahlodána několika novelami zákona. Zejména se jednalo návrhy na změnu složení řídící rady CFZMA ze zástupců investorů na zástupce dosazené vládou. Další 2 novely zákona zavedly tzv. sociální poplatek ve výši 1,5 % z hodnoty importu do CFZ a 10 % na dovozu nafty přes CFZ. Obchodní společnosti většinou využívají režim CFZ ke zřizování obchodních kanceláří, skladů, výrobních prostor a také dalších služeb jako např. pojištění nebo finanční servis.


.