Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Belize Altun Ha
Belize Belize
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

 

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Jelikož je místní trh malý, je nejlepší cestou k proniknutí na trh Belize vyhledání lokálního dovozce, který bude vystupovat jako obchodní zástupce v Belize. Přímé prodeje jsou spíše výjimkou. Příklad typického obchodního řetězce pro Belize je následující: zahraniční výrobce – místní dovozce – maloobchodník – spotřebitel. K nalezení vhodného obchodního partnera se doporučuje využít znalostí a kontaktů honorárního konzula ČR v Belize.

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

V únoru 1999 zavedlo Belize nová opatření regulující pobyt imigrantů, která sledovala následující cíle:

 1. ochránit belizskou pracovní sílu
 2. zpřísnit kontrolu hranic
 3. více využívat deportace osob, které porušují imigrační pravidla
 4. posílit autonomii belizského migračního úřad

Cizinci, kteří navštíví Belize za účelem turistiky na dobu do 30 dnů, nesmí během pobytu pracovat. Společnostem, které budou zaměstnávat ilegální pracovníky, hrozí pokuta ve výši 2 500 USD. Taktéž musí uhradit náklady na repatriaci ilegálně pracující osoby. Cizinec musí k práci v Belize získat pracovní povolení. Cizincům nejsou vydávána pracovní povolení k výkonu práce číšníka, prodavače a pomocníka v domácnosti. Za vystavení pracovního povolení je vybírán správní poplatek, jehož výše závisí na druhu povolované pracovní činnosti dle následující tabulky:

 1. odborná a technická práce – 1 500 BZ$ za rok
 2. všeobecná práce (kromě sezónní práce v zemědělství) – 200 BZ$ za rok 
 3. sezónní práce – 50 BZ$ za sezónu
 4. špičkoví umělci ve skupině od 2 do 6 osob – 500 BZ$ za týden
 5. umělci ve skupině od 6 osob a více – 750 BZ$ za týden
 6. samostatní umělci – 300 BZ$ za týden
 7. církevní, vzdělávací a dobrovolnické práce – 50 BZ$ za rok

Průměrná minimální mzda činí zhruba 10 USD za den při běžné práci. Minimální průměrná mzda pro dělníka je 1,13 USD na hodinu. Např. mzda zedníka nebo tesaře se pohybuje v rozmezí 17–20 USD za den, jejich pomocník dostává cca 12,50 USD za den. Zedník nebo tesař v řídící funkci dostává mzdu v rozmezí 25–30 USD za den. Zaměstnavatel přispívá na sociální pojištění ve prospěch Belize Social Security Board (BSSB, založena v roce 1981). Každý zaměstnavatel se musí u BSSB zaregistrovat a taktéž musí zaregistrovat své zaměstnance. Zaměstnanci mají právo na 16 dnů nemoci s náhradou mzdy a na 2 týdny prázdnin ročně.

Ministerstvo práce vyřizuje pro cizince dočasná pracovní povolení (Temporary Employment Permit – TEP). Vyřízení povolení trvá cca 6 týdnů. Žadatel musí k žádosti předložit platný pas, 3 fotografie, uhradit poplatek 10 USD a potvrdit, že má dostatek finančních prostředků k pobytu v Belize. Vyžadován je také pohovor se zaměstnancem i zaměstnavatelem. Kladně vyřízená žádost se zasílá na imigrační úřad, který vystavuje pracovní povolení. Za vystavené pracovní povolení je nutno uhradit správní poplatek v rozmezí 25 až 750 USD podle charakteru pracovního zařazení. Existují 3 druhy povolení:

 1. standardní
 2. pro práci v zemědělství
 3. pro práci v EPZ

Délka platnosti dočasného pracovního povolení se pohybuje od 3 měsíců do 1 roku a je možné jej prodloužit.

O trvalý pobyt v Belize je možné žádat až po uplynutí 1 roku legálního pobytu v této zemi. Tolerováno je 15 dnů k cestovním účelům. K žádosti se přikládá výpis z rejstříku trestů, lékařská zpráva atd. Za vystavené povolení k trvalému pobytu je nutno uhradit správní poplatek v rozmezí 187,50 až 1 562,50 USD v závislosti od státního občanství žadatele. Vyřízení povolení trvá cca 3 měsíce.

O státní občanství Belize je možné zažádat po uplynutí 5 let trvalého pobytu v zemi. K žádosti se předkládají následující doklady:

 1. výpis z rejstříku trestů
 2. dokument o vlastnictví pozemku v Belize
 3. potvrzení o 5letém pobytu v Belize
 4. lékařské potvrzení obsahující negativní test na HIV
 5. 3 fotografie
 6. rodný list
 7. oddací list
 8. výpis z bankovního účtu místní banky
 9. prohlášení partnera o podpoře (declaration of support)
 10. povolení k trvalému pobytu
 11. daňové přiznání.

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahraniční společnosti, které chtějí ustanovit místo svého podnikání na území Belize, musí během 1 měsíce od ustanovení místa podnikání předložit k registraci v kanceláři Centrálního registru (Registrar General) následující dokumenty:

 1. ověřenou kopii statutu společnosti nebo jiného dokumentu, který potvrzuje ustanovení společnosti, pokud nejsou uvedené dokumenty v anglickém jazyce, je vyžadován oficiální překlad
 2. seznam vedoucích pracovníků společnosti, a to zejména v případě osob: jméno a příjmení, adresu, státní občanství, povolání; v případě společnosti: oficiální název společnosti a přesnou adresu sídla
 3. jméno a příjmení jednatelů společnosti a adresy jejich trvalého pobytu
 4. jména a adresy osob s trvalým pobytem v Belize, které jsou autorizovány vystupovat jménem společnosti

Zahraniční společnost je povinna, v každém kalendářním roce, předložit k registraci v Centrálním registru (Registrar General) příslušný přehled hospodaření na stanoveném formuláři.

Každá zahraniční společnost je povinna:

 1. v každé publikaci společnosti o aktivitách v Belize, uvádět zemi registrace
 2. vystavit na každé budově společnosti v Belize název firmy společně s uvedením země registrace
 3. uvádět jméno společnosti a zemi registrace na všech fakturách, dokumentech a oficiálních publikacích společnosti
 4. pokud je odpovědnost členů společnosti omezena, je třeba, aby tato skutečnost byla uvedena na všech publikacích, fakturách a oficiálních dokumentech společnosti v Belize 

Zahraniční společnost je povinna uhradit registrační poplatek 84 BZ$ (42 USD) v kanceláři Centrálního registru (Registrar General) v budově Nejvyššího soudu v Belize City.

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

K propagaci jsou v Belize využívány nejvíce rozhlas, deníky, časopisy a televize.

Noviny

Amandala Press

 • 3304 Partridge Street, P.O. Box 15
 • Belize City, Belize
 • tel.: 501-2024 476/477/703
 • fax: 501-2224 702
 • e-mail: amandala@btl.net

The Belize Times Press

The Reporter

The Guardian

San Pedro Sun

Časopisy

TV Times

 • P.O. Box 2218
 • Belize City, Belize
 • tel/fax: 501-9223 559

Televize 

Great Belize Productions Ltd. (Channel 5)

Belize Family Channel (Channels 7 and 11)

Baymen Broadcasting Network (Channel 9)

 • 27 Baymen Avenue
 • Belize City, Belize
 • tel.: 501-2244 400
 • fax: 501-2231 243

Channel Broadcasting Cable Co.

 • 8 C Street
 • Belize City, Belize
 • tel.: 501-2233 886/2233 887/2235 897
 • fax: 501-2231 420

SBS Television Ltd.

 • Santa Rita Layout
 • Corozal, Belize
 • tel.: 501-4222 271
 • Radia

The Broadcasting Corporation of Belize

 • Regent Street
 • Belize City, Belize
 • tel.: 501-2277 246/2277 247
 • fax: 501-2275 040

Love FM Music Power

 • 33 Freetown Road
 • Belize City, Belize
 • tel.: 501-2232 098
 • fax: 501-2230 529
 • web: www.lovefm.com

Radio Krem

 • 3304 Partridge Street
 • Belize City, Belize
 • tel.: 501-2224 236
 • fax: 501-2224 220

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

Od roku 1967 Belize uznává statut tzv. Arbitrážního zákona Spojeného království z roku 1966 (Arbitration Act). Ten stanovuje postup při řešení sporů a stanovuje kompenzace. Nicméně v praxi není tento zákon k řešení sporů využíván, protože individuální obchodní kontrakty obsahují vlastní arbitrážní doložky.

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Dodávky pro státní orgány a instituce jsou komplikované, ve většině případů je úspěch závislý na osobních kontaktech v rámci vládní strany. Místní dodavatelé, kteří nejsou příslušníky vládní strany, nemají možnost se na vládních dodávkách podílet.

Státní zakázky nad 50 000 USD podléhají povinnosti uspořádání veřejné licitace v rámci místních i zahraničních dodavatelů.

Významný prostor se otvírá zejména při realizaci veřejných zakázek financovaných ze zahraničí multilaterálními finančními institucemi.

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Belize je členem Bernské konvence o ochraně autorských práv a od roku 2001 je také členem Světové organizace pro duševní vlastnictví (WIPO). V květnu 2000 belizský parlament přijal soubor zákonů na ochranu duševního vlastnictví, jejichž přijetí požadovala WTO v rámci implementace Dohody o obchodních aspektech duševního vlastnictví (Agreement of Trade-Related Aspects od Intellectual Property – TRIPS). Tento balíček 6 legislativních změn v oblasti duševního vlastnictví zahrnoval autorská práva, průmyslový design, patenty, obchodní označení, ochranu nových druhů rostlin a také nákresů a plánů elektronických obvodů. Tímto krokem se Belize připojilo k Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví. Tato nová legislativa vstoupila v platnost od počátku roku 2001. Nicméně i přesto obchody s hudbou a videokazetami pokračují v prodeji nelegálních kopií.

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Autoři neuvádějí.

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Nejrozšířenější formou plateb dovozcem je akreditiv. Přístup k místním zdrojům financování je omezený, a to jak v případě komerčních bank, tak i ze strany ostatních finančních institucí.

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Auto Show

 • datum: únor
 • každoroční veletrh v délce cca 2 dny

National Agriculture and Trade Show

 • datum: květen
 • každoroční veletrh v délce cca 3 dny
 • místo: Belmopan

BELPRO Expo

 • datum: červenec
 • každoroční veletrh pořádaný Belize Business Bureau

EXPO Belize

 • datum: září
 • každoroční veletrh pořádaný Belize Chamber of Commerce and Industry za účasti místních i zahraničních vystavovatelů
 • místo: Belize City

.