Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Dominkanská Republika pláž
Dominikánská republika Dominikánská republika
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Investiční klima

 

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Dominikánská republika je otevřená přímým zahraničním investicím, nabízí politickou a ekonomickou stabilitu a přístup na globální a regionální trhy. Mezi výhody patří geografická poloha země a exportní pobídky, nízké náklady na pracovní sílu a produktivita práce.

Právní rámec zahraničních investic na Dominikánské republice prošel podstatnou změnou se Zákonem 16-95 o zahraničních investicích, s několika prováděcími dekrety, naposledy modifikovaný prezidentským dekretem 163-97. Začlenění této nové legislativy umožňuje DR disponovat značnými výhodami a hlavně bezpečností a jistotou pro zahraničního investora.

V platnosti jsou zvláštní a daňové zákony, které nabízejí specifické pobídky určené pro zahraniční investice podle druhu investice. Nejdůležitějšími zákony jsou tyto:

 • zákon umožňující výrobcům zboží a služeb pro vývoz v rámci volných zón, úlevy zvláštního režimu z celní kontroly a fiskálních pobídek až do výše 100 % vynětí z cel
 • firmy v tzv. zvláštní zóně příhraničního rozvoje jsou vyjmuty ze všech daní po dobu 20 let
 • turistika je podporována zvláštními zákony o rozvoji turistiky v provinciích a lokalitách a poskytuje úlevu vynětí z daní na dobu 10 let
 • zákon 150-97 stanoví nulovou sazbu na materiál, zařízení a stroje pro výrobu těm společnostem, které v zemi pracují na zemědělsko-chovatelských projektech aj.

Dekret č. 950-01 z 20. 9. 2001 upravuje povolení k trvalému pobytu investorům a poskytuje investorům stejná práva jako národním investorům.

Pro zřízení kanceláře v Dominikánské republice jsou vyžadovány náležitosti uvedené v dekretu č. 950-01, pro zahraniční investory je vyžadován trvalý pobyt za účelem realizace investice, žádost o registraci investice na centrální bance a CEI-RD (Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana), registrace k daňovému přiznání, dokumenty potřebné pro poukazy výnosů a repatriaci kapitálu aj. mimo zakládací listiny společníků mateřské firmy, stanov apod.

Zákon 16-95 z 20. 11. 1995 upravuje zahraniční investice v rámci procesu liberalizace národní ekonomiky. Tento zákon stanoví zásady pro zahraniční investice:

 • rovné zacházení se zahraničními investicemi, zajišťující stejná práva, zákonnou ochranu a nulovou diskriminaci. Jediná omezení pro zahraniční investory jsou v oborech v ukládání toxických nebo radioaktivních odpadů v zemi nevytvořených, činnosti ovlivňující veřejnou zdravotní péči a životní prostředí a výroba zařízení a materiálů s přímým vztahem k národní obraně, kde má přímé pravomoci jen prezident republiky
 • definice zahraničních investic umožňuje kapitálové vklady, vklady naturální, nehmotné technologické kontribuce, jako jsou obchodní známky, výrobní modely, průmyslové procesy, technická pomoc aj.
 • registrační procesy vyžadují jen autorizace centrální banky a jsou charakteru statistického. Zahraniční investor musí zaregistrovat svou investici do 90ti dnů od jejího umístění v zemi a získá automaticky certifikát o registraci zahraniční investice (Certificate of Foreign Investment Registration – CFIR)
 • volná repatriace dividend a kapitálu – investor má právo na převod do zahraničí v cizí měně přes privátní směnečný trh, za předpokladu, že má CFIR, veškerého kapitálu v zemi investovaného a kapitálových výnosů a veškerých dividend deklarovaných každoročně u dominikánských úřadů, po zaplacení příslušné daně z příjmu
 • neregistrované investice – nepostihují samotnou investici, pouze v případě převodu výnosů do zahraničí je nutno předložit příslušný CFIR

Dominikánská republika má uzavřené bilaterální dohody o ochraně investic s Čínou, Ekvádorem, Francií, zeměmi CARICOMu, Chile a Argentinou a v jednání jsou investiční dohody s Kolumbií, Peru, Izraelem, Tchajwanem, Kanadou, Koreou, Dánskem, Norskem, Švédskem, Německem, Ruskem, Českou republikou, Belgií, Rakouskem, Venezuelou a Ukrajinou.

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice do Dominikánské republiky se ročně blíží 2 mld. USD (roční růst od r. 2006 (1 183,3 USD) 15–20 %, což se výrazně projevuje v hospodářském růstu. Plynou především do turistiky.

Přímé zahraniční investice v letech 1993–2010 (v mil. USD)

 • 1993: 189,3
 • 1994: 206,8
 • 1995: 414,3
 • 1996: 906,5
 • 1997: 420,6
 • 1998: 699,8
 • 1999: 1 337,8
 • 2000: 952,9
 • 2001: 1 079,1
 • 2002: 916,8
 • 2003: 613,0
 • 2004: 909,0
 • 2005: 1 023,0
 • 2006: 1 183,3
 • 2007: 1 395
 • 2008: 1 598
 • 2009: 1 864
 • 2010: odhad asi 2 000

Pramen: Banco Central de la Republica Dominicana

Podle zemí:

 • USA, Španělsko, Kanada,Velká Británie, Chile, Švýcarsko, Itálie, Kajmanské ostrovy

Pramen: Banco Central de la Republica Dominicana

Největšími investory jsou USA, zejména do služeb finančních a pojišťovacích a moderních špičkových technologií, dále Španělsko s investicemi do turistiky a služeb spojených s turistikou (hotelnictví, restaurace, bankovnictví), významnými investory jsou Kanada, Velká Británie, Chile, Švýcarsko, Itálie a dále v posledních letech také Francie, Trinidad a Tobago, Kolumbie, Brazílie a Panama.

9.3. České investice v teritoriu

Dotazem na centrální bance Banco Central de la República Dominicana bylo zjištěno, že v zemi nejsou registrovány žádné české investice v průmyslovém sektoru nebo v zemědělství. Do nákupu nemovitostí k soukromým účelům investuje pouze omezený počet fyzických osob, zejména z uměleckých a podnikatelských kruhů. Sektor turistiky v Dominikánské republice nabízí řadu atraktivních investičních pobídek.

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Hlavním cílem modernizace státu byla privatizace státních společností, ve smyslu zákona č. 141-97 o reformě veřejných společností z června 1997. Tento zákon umožňuje soukromým společnostem získat 50 % podíl na kapitálu a řízení veřejných společností na základě mezinárodních licitací. Hlavní privatizační projekty zahrnují následující odvětví:

 • leasing na 25 let cementářské firmy Cementos Nacionales a těžebních firem Marmotech, Mines of Salt and Plaster a National Marble Company, kapitalizaci mlýnů na mouku Molinos Dominicanos a národní letecké společnosti Dominicana de Aviación
 • výroba a distribuce energie - generační jednotky CDE (Itabo a Haina) byly převedeny do Seaboard Corporation a New Caribbean Consortium, zatímco společnosti distribuce elektrické energie do Union Fenosa (North and West Distribution Units) a AES (South Distribution Unit) - možnost participace v energetice ve spolupráci se státní organizací CDEEE (Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, ing. Jeremías Santana - Director)
 • leasing 10ti cukrovarů náležející státní Consejo Estatal del Azucar (CEA)
 • probíhá privatizační projekt modernizace, expanze a správy veřejných letišť (AILA, Gregorio Luperon, María Montez a Arroyo Barril), které byly sdruženy do konsorcia AERODOM (Consorcio Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI).

Dominikánská republika má jednu z nejrozvinutějších infrastruktur telekomunikací v regionu. Vhodným odvětvím pro české investice je sektor telekomunikací a služeb, zejména pro turistiku (hotelnictví, restaurace aj.), bankovnictví a pojišťovnictví, sektor dopravy, výstavba silniční infrastruktury a rekonstrukce železniční infrastruktury a investice do těžebního průmyslu, do sektoru hornictví. V zemi je ústavou zajištěno soukromé vlastnictví. Jiné velké privatizační projekty strategických odvětví národního hospodářství neexistují. Rozvojové projekty jsou vyhlašovány spíš na regionální úrovni a jsou směrovány do ochrany životního prostředí, vodního hospodářství, zalesňování a ekologických staveb a do rozvoje turistiky.

Dominikánská vláda prosazuje ambiciózní programy podpory konkurenceschopnosti národních odvětví, hlavně v zemědělství, jako základní krok v rámci globalizačních procesů ekonomiky. Byla přijata tato opatření na podporu růstu konkurenceschopnosti:

 • vytvoření National Bank of Competitiveness s cílem zajistit financování rozvoje strategických ekonomických sektorů
 • přijetí Zákona 1-02 o antidumpingových opatřeních, který má chránit místní producenty před dovozy ze zahraničí za nižší ceny než jsou ceny prodejní v zemi původu
 • různá opatření se záměrem zvýšit konkurenceschopnost dominikánských exportů a společností ve volných zónách

9.5. Rizika investování v teritoriu

Rizika podnikání a investování v Dominikánské republice jsou obdobná jako v ostatních zemích Latinské Ameriky, je nutno dbát na kvalitu a bonitu partnera a jeho zázemí, kvalitní zajištění návratnosti poskytovaných úvěrů bankovními garancemi a avalem, v případě dodávek investičního zboží využít klauzule zástavního práva ke zboží až do úplného zaplacení, využívat bankovních nástrojů k inkasu pohledávky před jejich splatností (factoring, forfaiting), plně využívat služeb místních renomovaných právních a poradenských kanceláří ap. V Dominikánské republice je zaručeno soukromé vlastnictví firem i fyzických osob ústavou a upraveno příslušnými zákony. Nehrozí nebezpečí vyvlastnění majetku soukromých osob a firem, naopak úsilí dominikánské vlády se koncentruje na přilákání soukromých investic do země.


.