Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Grenada v noci
Grenada Grenada
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

 

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Na Grenadě není vybudována síť obchodních zástupců a distributorů na české výrobky, exportní obchodní případy se odvíjejí na bázi internetových kontaktů a ad hoc a částečně na konkrétní doporučení některých partnerů ze zemí EU.

ZÚ Caracas nemá informace o existenci některého smluvního zástupce českého exportního nebo výrobního podniku a není mu známo jméno ani tradičního dodavatele zemědělských produktů, zejména muškátového oříšku a květu.

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Formulář žádosti je k dispozici pro vyzvednutí na Department of Labour na Ministry of Labour and Local Government.

Pracovní povolení se uděluje na maximální dobu jednoho roku a pro obnovu resp. prodloužení pracovního povolení je nutno se obrátit na Dept. of Labour se žádostí nejméně 3 týdny před jeho vypršením.

Poplatky na udělení pracovního povolení:

 • Státní příslušníci zemí CARICOMu 56 USD
 • USA 556 USD
 • ostatních zemí 741 USD

Cizí státní příslušník může požádat o stálou rezidenci po dvou letech pobytu v zemi. Po jejím udělení může občan:

 • Commonwealthu požádat o občanství po 5 letech
 • občan mimo zemí Commonwealthu po 7 letech
 • manžel nebo manželka grenadského občana s negrenadským občanstvím nemusí mít pracovní povolení, neboť je registrována jako grenadský občan automaticky po sňatku
 • občan narozený na Grenadě je automaticky grenadským občanem se všemi požitky z občanství.

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Registrace

Pro založení a chod obchodní společnosti v zemi jsou vyžadovány následující registrační procedury:

Ustavení společnosti

Je regulováno zákonem o společnostech (Company Act) z r. 1994. Firmu může založit jedna nebo více osob a splnit následující podmínky:

 • vyplnit jméno společnosti, druh akcií ve firmě, počet ředitelů, uvést jejich jména a adresy, sídlo společnosti, místo operací a adresu, pokud je odlišná od hlavního sídla operací

Poplatky – vystavení certifikátu o ustavení firmy a právní poplatky, registrační poplatky jak místních tak zahraničních firem, kolky

Registrace firmy:

Je upravena v kap. 281 Obchodního rejstříku a vyžaduje se předložení žádosti nebo dopisu s uvedením jména podniku, předmětu podnikání a adresy podniku, jména majitelů a jejich národnost, uvést všechna dřívější příjmení i za svobodna, profesi majitele, datum otevření firmy a statutární deklarace s uvedením účetní uzávěrky z minulého období. Všechny poplatky, tj. kolky, obchodní registrace, dodatky k obchodnímu jménu, certifikované kopie aj. se platí v USD.

Registrace u národní pojišťovny

Je upravena zákonem č. 14 z r. 1995. Je stanovena pojišťovací povinnost zaměstnavateli pro všechny osoby 16–60 let, zaměstnavatel musí zaregistrovat zaměstnance do 7 dnů od nástupu do zaměstnání a zároveň zaplatit zaměstnavatelské příspěvky a ujistit se, že všichni zaměstnanci jsou registrovaní. Zaměstnavatel i zaměstnanci obdrží individuální identifikační čísla pojištění během jednoho dne od registrace.

Požadované měsíční příspěvky:

 • 4 % příspěvek z hrubého platu zaměstnance
 • 5 % příspěvek zaměstnavatele z hrubého platu zaměstnance

Z pojištění vyplývající následující výhody:

 • Z dlouhodobého pohledu – penzijní věk/důchod, invalidní penze/důchod, stálý ošetřovatel, pohřebné, penze na přežití, podpory při úmrtí partnera
 • Z krátkodobého pohledu – nemocenská, mateřská dovolená a granty na mateřské, úrazy v zaměstnání
 • Registrace na úřadu příjmů (Inland Revenue Department)

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Formy a rozsah propagace, marketingu a reklamy na Grenadě a jejích dvou ostrovech Carriacou a Petit Martinique, jsou limitovány malou rozlohou relace a přítomností ekonomických subjektů, resp. jejich zástupců z Velké Británie a USA, které tradičně trh marketingově zpracovávají a mají nejkvalitnější informační databázi a know how pro realizaci propagačních akcí.

Trh nemá žádné specifické požadavky na propagační akce a marketingová politika není odlišná od běžné praxe v anglicky mluvících zemích Karibiku a Latinské Ameriky.

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

Při řešení případných soudních sporů vyplývajících z dodavatelsko odběratelských vztahů mezi partnery z ČR a grenadskými, je nutno využívat služeb místních advokátních kanceláří, které jsou sice obecně finančně nákladné, ale znají grenadský trh a mohou doporučit nejvhodnější formu řešení sporů. Doporučuje se smírčí řízení a vyhnout se arbitrážím, resp. věnovat předkontraktační přípravě obchodního případu náležitou pozornost adůkladně předem prostudovat všechny podmínky kontraktu.

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Režim zadávání veřejných zakázek, kterých je minimum a orientují se převážně na sociální sféru, není upraven zákonem, nýbrž probíhá formou volného nabídkového řízení a zakázky získávají hlavně zahraniční firmy, které tradičně na trhu působí. V poslední době se snaží uplatnit ve veřejných zakázkách Venezuela různými projekty do skladování ropy.

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Trh je politicky stabilní, nejsou signály o případných změnách stávajícího politického systému v zemi a politicko ekonomických změnách, které by mohly ovlivnit působení subjektů zahraničního obchodu v zemi. Rizika trhu jsou na běžné komerční úrovni a při řádném výběru a ověření bonity grenadských partnerů před uzavřením kontraktu, na úrovni bankovních ústavů a renomovaných auditorských společností, je nebezpečí finanční ztráty nebo riziko nedobytnosti pohledávky poměrně nízké.

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Národní legislativa pokrývá oblast ochrany duševního vlastnictví v problematice autorských práv, práv průmyslového vlastnictví, patentů, obchodních značek a průmyslových vzorů.

Autorská práva – gestorem je MINISTRY OF LEGAL AFFAIRS
Office of the Registrar
Church Street
St. George`s

Průmyslové vlastnictví, patenty, obchodní značky a průmyslové vzory spravuje REGISTRAR OFFICE
Supreme Court Registry
Church Street
St. George`s
Telefon: 473-440 08 70/20 30
Fax: 473-440 66 95

Národní legislativa v ochranných značkách se řídí vyhláškou Ordinance No. 6 platnou od 12. 4. 1938 a pravidly Rules z 12. 10. 1939 a patenty novou vyhláškou New Ordinance No. 14 z r. 1932

Grenada je členem WIPO, Dohody TRIPS 1994, Bernské konvence o ochraně literárních a uměleckých děl 1886, Pařížské konvence o ochraně průmyslového vlastnictví a Dohody o patentové spolupráci.

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Platební morálka místních partnerů je díky tradičnímu působení společností z Velké Británie a USA, které jsou největšími investory v zemi, hodnocena jako dobrá a místní firmy jako spolehliví partneři. Po konzultaci s některými členskými státy EU u DEK v Caraasu bylo ověřeno, že nejsou známy případy nedobytných pohledávek dodavatelů ze zemí EU.

Pro nové české exportní firmy se doporučuje požadovat platbu neodvolatelným potvrzeným akreditivem, případně s odloženou splatností, u úvěrových dodávek bankovní záruky či bankovní avaly místních bank nebo anglických či amerických bank.

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Na Grenadě nejsou organizovány žádné významné veletrhy a výstavy mezinárodního rozsahu, pouze regionální sektorové výstavy a dražby.


.