Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Haiti pláž
Haiti Haiti
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Investiční klima

 

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Haitská otevřenost zahraničním investicím je zakódována v jeho zákonech. Byla vytvořena Meziministerská investiční komise (Interministerial Investment Commission), složená ze zástupců ministerstva turistiky, hospodářství a financí a obchodu a průmyslu, která monitoruje investiční klima v zemi. Haiti nemá žádnou ekonomickou nebo průmyslovou strategii s diskriminačním dopadem na zahraniční investory, dovozní a vývozní politika jsou nediskriminačního charakteru. Haitský bankovní systém je otevřený pro vstup a provozování zahraničních bank. Úvěry jsou využívány hlavně pro financování obchodu. Haitská legislativa modernizace státních podniků umožňuje zahraničním investorům jejich participaci na správě a vlastnictví státem vlastněných podniků.

Investiční pobídky v rámci nového zákona o investicích nabízejí celní, daňové a další výhody nových investorům v určitých sektorech. Speciální vládní autorizace k investicím se vyžadují v odvětví elektrické energie, vody a telekomunikací, dále prospekce, průzkum a těžba minerálů a energetických zdrojů vyžaduje povolení Office of Mining and Energy, jelikož obecně přírodní zdroje jsou považovány za majetek státu.

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Největším investorem na Haiti jsou již tradičně USA prostřednictvím zejména těchto společností:

 • American Airlines - letecká doprava a zajišťování bezpečnosti provozu letecké dopravy, logistika aj.
 • Citibank - bankovní a finanční služby
 • Compagnie de Tabac Comme Il Faut (Luckett Inc.) - tabákový průmysl
 • Esso (Exxon) - ropa a síť benzinových čerpacích stanic
 • Texaco - dtto
 • Seaboard - rybolov, konzervárenství a zpracování ryb
 • Continental Grain - zemědělská výroba
 • Western Wireless - telekomunikace

Ostatními významnými investory na Haiti jsou firmy:

 • Elf Acquitaine - Francie - ropa
 • Scotiabank - Kanada - finanční, bankovní a pojišťovací služby
 • Royal Caribbean - Velká Británei/Norsko - turistická infrastruktura

Od r. 1995 investovalo Texaco cca USD 20,- milionů, Shell více než USD 6,3 milionů a Esso přes USD 10,- milionů. V období let 2002–2003 prodal Shell své čerpací stanice a obchodní operace společnosti DINASA, místnímu konsorciu, které síť čerpacích stanic přejmenovalo na „National". Dále investovala francouzská společnost Elf Acquitaine od r. 1995 cca USD 10,- milionů a Royal Caribbean Cruise Lines USD 9,- milionů do výstavby plážových kapacit v Labadie.

9.3. České investice v teritoriu

České investice nejsou v teritoriu registrovány a ani nejsou ZÚ Caracas známy případné investiční záměry českých subjektů zahraničního obchodu.

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Role vlády v haitské ekonomice je minimální. Je jen velmi málo vládních subvencí nebo cenové kontroly a zboží je obchodováno při tržních cenách. Vláda snížila celní a necelní bariéry a zrušila dovozní kvóty a vytvořila podmínky pro liberalizaci obchodu. Od vstupu Haiti do CARICOMu v srpnu 2002 se Haiti nachází pod tlakem na zvýšení dovozních cel, které by se tak vyrovnaly společnému externímu obchodnímu režimu zemí Caricomu, avšak vláda těmto tlakům odolává s ohledem na značnou závislost Haiti na dováženém zboží základní potřeby. Více než 70 % zboží na trhu je dováženo. Vláda eliminovala mnoho dřívějších překážek pro dovoz zboží, zjednodušila dovozní procedury a nyní reguluje pouze ceny ropných produktů, jako je benzin, nafta a kerosen.

Privatizační programy vlády stanoví privatizace podle zákona o modernizaci veřejných společností a zahrnuje státní společnost v oboru mlynárenského průmyslu, cementárnu, telefonní společnost TELECO, elektrárenskou společnost Electricité d´Haiti (EDH), přístavní správu, závod na výrobu jedlého oleje a dvě komerční banky. Mlýny a cementárna byly již částečně privatizovány v uplynulých letech.

Další investiční možnosti jsou v textilním průmyslu - spřádací a dopřádací stroje, česačky vlny, pletací a trikotážní stroje, vybavení textilních barvíren, barviva pro textilní průmysl aj.

9.5. Rizika investování v teritoriu

Rizika investování v teritoriu jsou vcelku přiměřená s ohledem na postavení země v mezinárodní klasifikaci a renomé, které si získala jako jedna z nejchudších zemí světa. Haiti se každoročně umisťuje na dolních příčkách všech hodnotitelských mezinárodních společností. Haitská vláda sice ústavou zaručuje nedotknutelnost soukromého majetku a provádí politiku otevírání trhu a získávání nových investic, avšak zůstává velké riziko pro bezpečnost investic ve vztahu k vnitřní neklidné a výbušné bezpečnostní situaci (značná kriminalita, sociální nepokoje, demonstrace aj.).

V zemi je velká míra korupce a značná byrokracie na státních úřadech. Vyřizování úředních i soukromých záležitostí je velmi zdlouhavé, obtížné a vyžaduje značnou dávku trpělivosti a času.

Je poměrně obtížné najít zodpovědného, seriozního a kvalitního národního partnera za obchodního zástupce, doporučuje se využívat spíše zavedené zahraniční firmy, kde pracují cizinci. Nutná je vrcholná forma zajištění návratnosti vynaložených devizových prostředků bankovními garancemi nebo bankovními avaly a prioritní využívání služeb renomovaných zahraničních bank a finančních institucí operujících na Haiti. Po otevření honorárního konzulátu ČR pravděpodobně již v I. pololetí 2007 doporučujeme využívat služeb honorárního konzula p. Steve Handala.


.