Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Honduras papoušci
Honduras Honduras
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ekonomická charakteristika země

 

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

Rok 2012 lze charakterizovat jako politicky a hospodářsky stabilní. Pokračovala diverzifikace ekonomiky rozvojem netradičních exportních odvětví – dřevo, krevety, krabi, melouny, pěstování africké palmy olejové, cukr, stříbro, olovo, zinek a turistický ruch atd.. Investiční pobídky přilákaly zahraniční kapitál, což se projevilo zejména dynamickým rozvojem tzv. maquily (drobné exportní podniky), která je pro HN typická. Honduras nadále zůstává rozvojovým agrárním státem, jehož ekonomika patří k nejméně rozvinutým v Latinské Americe. Země nemá velké přírodní bohatství a průmyslový rozvoj je omezený. V zemi žije asi 65% obyvatel v chudobě. Níže jsou uvedeny základní ekonomické ukazatele.

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti)

 

2009

2010

2011

2012

2013

HDP

mil. USD

15.536

16.091

17.477

18.054

18.613

HDP na obyvatele

USD

1.800

1.914

2.248

2.323

2.326

Meziroční růst HDP

%

2,1

8,6

3,6

3,3

3,1

Míra inflace

%

5,5

4,7

5,6

5,4

6,1

Export

mil. USD

2.208

5.349

5.374

5.420

NA

Import

mil. USD

8.896

7.964

8.730

9.560

NA

Kapitálový účet platební bilance

mil. USD

130,4

84,4

92,6

102,6

NA

Běžný účet  platební bilance

mil. USD

-515,6

-954,8

-893,2

-1.262

NA

Devizové rezervy

mil. USD

2.069

2.669

2.708

2.896

2.832

Zahraniční dluh

mil. USD

3.344,9

3.772,6

4.893

5.982

NA

Úroková sazba (průměrná roční)

%

7,04

5,96

5.85

5.92

5,1

Směnný kurz

(průměrný roční)

HNL/USD

19,03

19,03

19,03

19,45

19,50

Zdroj: Min. financí HN, Centrální banka Hondurasu, www.indexmundi.

Celkový veřejný dluh HN (vnitřní + vnější) představoval ke dni 31. 3. 2013 sumu 7.211 miliónů USD, tj. 38 % z HDP. Očekávaný růst za rok 2013 je 3,5 %.

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory

Průmyslová výroba se k 30/6/2013 podílela na tvorbě HDP 29 %, přičemž klíčovou roli hrají odvětví zpracovatelského průmyslu a montovny. V roce 2012 se zpracovatelský průmysl podílel na tvorbě HDP 9,7 %. Zaměstnává 18 % ekonomicky činného obyvatelstva. V roce 2012 se růst průmyslové výroby zvýšil o 2 %, odhad růstu průmyslu za rok 2013 je 2,3 %.

4.4. Stavebnictví

Stavebnictví a průmysl stavebních hmot nehraje významnou roli v mezinárodním obchodu a soustřeďuje se na místní podnikání. V roce 2012 se stavebnictví podílelo na tvorbě HDP 0,8 %. Podíl na tvorbě HDP k 30/6/2013 byl ve výši 5,2 % . 

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura

Zemědělství je tradičně jedním z nejdůležitějších odvětví hospodářství. V roce 2012 došlo k nárůstu o 9,9 % v porovnání s rokem 2011. Jeho podíl na tvorbě HDP k 30/6/2013 činil 26 %. Poskytuje téměř polovinu příjmů státního rozpočtu a zaměstnává cca 31 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. Na venkově žije a zemědělství se věnuje zhruba 58 % obyvatel, převážně indiánského původu. Produkuje kávu, cukr, banány, kukuřici, fazole a rýži. 

Vedle zemědělství je tradičním oborem rybolov, vedle ryb jsou důležitým produktem mořské krevety.

4.6. Služby

Sektor služeb a obchodu zajišťuje práci pro 30 % pracovně činného obyvatelstva a podílí se 43 % na zdrojích státního rozpočtu. Služby a obchod (včetně turistiky) se podílely k 30/6/2013  na celkovém HDP 26 %. V roce 2012 se sektor služeb podílel na tvorbě HDP 23,4 %.

Pozornost zaslouží také stále se rozvíjející sektor turistiky (např. ostrov Roatán). 

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho jaderná)

Infrastruktura je v zemi nedostatečná a zápolí s finančními problémy. Vzhledem k omezeným rozpočtovým zdrojům v posledních letech zaostává výstavba nových silnic a dálniční sítě.

Energetika je otevřeným oborem a to jak ve výrobě, tak v přenosu, distribuci a v prodeji elektrické energie. Poslední výnosy vlády formulují místní trh jako otevřený tuzemské i zahraniční konkurenci.

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc

V roce 2011 přijal HN celkovou zahraniční rozvojovou pomoc ve výši 548 miliónů USD, tj. cca 3,3 % HDP. Rozvojová pomoc poskytnutá EU do HN (bez vlastních iniciativ ČS EU) za rok 2011 dosáhla dle údajů DEU v Nikaragui výše 31.591.122,- EUR a byla nejvyšší rozvojovou pomocí poskytnutou do země SA. V roce 2012 poskytla EU do HN rozvojovou pomoc ve výši 28,6 miliónu EUR. V zemi pracují NGO, které se v činnosti soustřeďují na projekty rozvojové pomoci. ČR v posledních letech do HN finanční rozvojovou pomoc neposkytla.


.