Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kostarika žáby
Kostarika Kostarika
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ekonomická charakteristika země

 

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

Vláda uplatňuje pragmatismus v obchodních vztazích, spojený s liberalizací zahraničního obchodu a prohlubováním obchodních vztahů se všemi partnery bez ohledu na jejich politický charakter. Projevuje se trend otevírání se zahraničním firmám a privatizace (většinou zadlužených) státních podniků. Došlo k otevření sektoru telekomunikací a pojišťovacích služeb soukromým firmám. Nové zákony také umožňují soukromým společnostem exportovat do zahraničí jimi vyrobenou elektrickou energii, což bylo předtím výsadním právem státního podniku ICE. Existuje „Národní plán rozvoje na léta 2011 – 2014“, který stanoví snižování vládních výdajů a uvádí priority hospodářského rozvoje, zejména rozvoj průmyslu náročných technologií, investice do vzdělávání a infrastruktury, zvýšení konkurenceschopnosti, apod.

Zásahy Centrální banky se daří udržet měnovou stabilitu. Měnovou stabilitu hodnotí kladně i MF, který CR pravidelně poskytuje úvěry, zejména na projekty zlepšení infrastruktury.

Ekonomické vyhlídky Kostariky jsou dobré, neboť má potřebnou politickou a ekonomickou stabilitu; těší se důvěře soukromých zahraničních investorů i mezinárodních finančních institucí. Zvyšuje se domácí spotřeba a roste důvěra spotřebitelů. Většina kostarických firem hodnotí ekonomickou budoucnost země optimisticky.

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti)

 

2009

2010

2011

2012

2013°

HDP v mil. USD

29.382,

36.298,

 41.031,1

  45.107.4

46.911,6

HDP (růst v %)

   1,2

4,9

 4,2

4,5

4,0

Veř. dluh % z DPH

 42,0   

42,5

44,7

35,4

NA

Zahr.dluh % z HDP

29,0

25,9

10,6

6,0

NA

Inflace v %

4,05

5,82

4,74

4,55

5,2

Deviz. rez. mld. USD

4,07

4,63

4,76

6,86

8,2

Vývozy (mil. USD)

  8.783,

  9.448,

10.408,-

11.452,-

NA

Dovozy  (mil. USD )

 11.394,

 13.569,

16.219,-

17.577,-

NA

PZI  (mil USD)

1.346,5

1.465,6

2.155,6

2.265,4

2.380

Nezaměstnanost %

7,8

7,3

7,7

7,6

8,6

Zdroj: www.indexmundi.com , Internetové stránky Banco Central, 2013 ° odhad vládních institucí a ekonomického tisku

Výhled růstu HDP na rok 2013 bude dle Centrální banky 4 %.

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory

Průmyslová výroba se ke 30.6.2013 podílela na tvorbě HDP Kostariky 24,5 %, přičemž klíčovou roli hrají odvětví potravinářského, elektrotechnického a strojírenského průmyslu. V roce 2012 se růst průmyslové výroby zvýšil o 2,1 %, za rok 2013 se očekává růst 2,3 %.

Nejdůležitějším průmyslovým odvětvím je potravinářský, zpracovatelský a elektrotechnický průmysl (mikroprocesory). Další významná průmyslová odvětví jsou průmysl potravinářský, chemický (výroba stavebních hmot, plastů), lékařské zařízení a textilní. Textilní průmysl v současně době trpí silně konkurencí levných dovozů a pašováním zboží z Číny.

 

4.4. Stavebnictví

Stavebnictví a průmysl stavebních hmot nehraje významnou roli v mezinárodním obchodu a soustřeďuje se na místní podnikání. Za rok 2012 vykázalo podíl na tvorbě HDP ve výši 3,9 %, ke 30.6.2013 se podílelo na tvorbě HDP Kostariky 4,2 %. V roce 2013 se předpokládá růst odvětví ve výši 5,3 %. 

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura

Na venkově žije kolem 42 % obyvatel, převážně indiánského původu. Zemědělství je tradičně jedním z nejdůležitějších odvětví hospodářství. Jeho podíl na tvorbě HDP v roce 2012 činil  17 %, ke 30.6.2013 se podílelo na tvorbě HDP 16 %. Za rok 2013 se očekává růst sektoru ve výši 2,7 %. Zemědělství  zaměstnává cca 10 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. Produkuje banány, kávu, cukr, ananas, melouny, okrasné květiny, brambory, kukuřici a rýži. 

Z celkové rozlohy je obděláváno cca 24 % půdy, 26 % tvoří lesy a 45 % pastviny, zbývající půda je neúrodná. Produkce masa je určena na domácí trh.

Rybolov je soustředěn především na pobřeží Tichého oceánu, hlavním produktem jsou ryby a krevety.

4.6. Služby

Kostarický sektor služeb, obchodu a turistiky je jedním ze stálých zdrojů příjmů státního rozpočtu s podílem na HDP kolem 36 %. Sektor zajišťuje práci pro cca 63 % pracovně činného obyvatelstva. Pozornost zaslouží oblast turismu a hotelů. V roce 2012 se sektor služeb podílel na tvorbě HDP 30,4 %  a došlo k růstu 5 % v porovnání s rokem 2011. Ke 30.6.2013 se sektor služeb podílel na tvorbě HDP Kostariky 35,5 %, Turistika je po exportu druhým největším zdrojem  devizových příjmů.

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho jaderná)

Kostarika patří k zemím, které mají přístup k oběma oceánům. Geografická pozice země umožňuje přistávání lodí z obou pobřeží státu. Jsou rozvinuty infrastrukturní služby v oblasti dopravy, hromadné dopravy, mezistátní autobusové dopravy.

Infrastruktura se však stále zaostává v důsledku nedostatku finančních zdrojů. Vláda si pravidelně bere půjčky od MMF na projekty infrastruktury.

Energetika je otevřeným oborem a to jak ve výrobě, tak v přenosu, distribuci a v prodeji elektrické energie. Vláda charakterizuje trh jako otevřený tuzemské i zahraniční konkurenci.

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc

V roce 2011 získala Kostarika celkem rozvojovou pomoc ve výši 124 miliónů USD. Od EU a ČS EU Kostarika přijala v r. 2011 rozvojovou pomoc v celkové výši 27 mil. EUR.V zemi pracují NGO, které se v činnosti soustřeďují převážně na problematiku rozvojové pomoci. Dle informace DEU v NI poskytla EU v roce 2012 do Kostariky rozvojovou pomoc ve výši 2,83 miliónů EUR a pro rok 2013 se plánuje celková ZRS ve výši 2,6 miliónů USD (tzn. bez individuálních projektů ZRS poskytnutých ČS EU).


.