Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Salvador
Salvador Salvador
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Investiční klima

 

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Salvadorská vláda programově podporuje příliv zahraničních investic od počátku 90. let. Salvador se pro investory stal zajímavým zejména po sérii liberálních reforem a dalších opatřeních vlády v uplynulém desetiletí, které rychle zařadily Salvador mezi nejliberálnější země v Latinské Americe, pokud jde o svobodu podnikání a možnosti pro zahraniční investory. Jedná se mimo jiné o rozsáhlý plán na modernizaci veřejného sektoru a demonopolizaci a privatizaci státních podniků včetně energetického sektoru, telekomunikací a rozvoje infrastruktury. V Salvadoru je v platnosti propracovaný systém výhod pro zahraniční investory, jehož podstatnou součástí jsou i nízké mzdové náklady. Klíčovým momentem pro výrazný nárůst přílivu zahraničních investic bylo rovněž ukončení občanské války v roce 1992, stabilizace demokratických institucí v zemi a rychlý hospodářský růst.

Základním zákonem upravujícím vstup zahraničního kapitálu je Zákon o podpoře a garancích pro zahraniční investice z roku 1988, na nějž v roce 1990 navázal Zákon o reaktivaci exportu a posléze tzv. Investiční zákon z roku1999 aněkolik dalších právních norem, upravujících např. podnikání ve volných zónách či ochranu duševního vlastnictví.

Dle platného právního rámce neexistují žádná diskriminační opatření vůči zahraničním investorům. Zahraniční právnické a fyzické osoby mohou v Salvadoru bez omezení vlastnit veškeré nemovitosti, pozemky, výrobní závody a jejich zařízení, hotely, restaurace a jiná zařízení. Cizinci mohou vlastnit a řídit společnosti ve všech oborech, bez omezení svého podílu, který může činit až 100 % (s výjimkou malých společností se základním kapitálem do 25 000 USD). Neexistují limity či restrikce pokud jde o kapitálové transfery, repatriaci zisků a nakládání se zahraniční měnou. Aby zahraniční investice spadala pod zákon o státních garancích, musí být zaregistrována u vládních úřadů, konkrétně u Národní investiční kanceláře při ministerstvu hospodářství.

Zvláštní výhody mají zahraniční společnosti podnikající v zónách volného obchodu a firmy exportující 100 % produkce mimo středoamerický region (tzv. maquila). Podle proexportního zákona jsou některé celní a daňové výhody aplikovány i na firmy podnikající mimo volné zóny a exportující méně než 100 % produkce. Mezi tyto výhody patří zejména osvobození od daňového zatížení pro exportované produkty (DPH a další daně) a státní příspěvek ve výši až 6 % hodnoty FOB exportovaného zboží, pokud je vyvezeno mimo region Střední Ameriky. Toto snížení se nevztahuje na tzv. tradiční produkty (káva, cukr a bavlna). Dalšími úlevami jsou např. osvobození od daně z přidané hodnoty při dovozu kapitálového zboží, importovaného za účelem výroby zboží a osvobození od daně ze zisku z kapitálu. Zahraniční společnosti mají povinnost zaměstnat ve svých společnostech na pracovní úrovni 90 % Salvadorců, na technologické a manažerské úrovni žádná omezení neexistují.

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Do Salvadoru díky jeho komparativním výhodám (zejména nízké náklady na pracovní sílu) tradičně směřovaly investice zejména do průmyslu vyžadujícího vysoký podíl ruční, méně odborné práce – především textilek. Další tradiční oblastí je pak petrochemický průmysl (rafinerie, čerpací stanice), poslední dobou i výroba elektronických komponentů, farmaceutický průmysl a strojírenství. Vedle zmíněných nízkých nákladů na pracovní síly, cílené proinvestiční politiky vlády, systému daňových výhod pro zahraniční investory a liberálního podnikatelského prostředí zde klíčovou roli sehrává pokračování rozsáhlého privatizačního programu vlády.

Nejvýznamnější investoři v Salvadoru:

 • AES Corporation (USA) – distribuce elektrické energie
 • AIG (USA) – pojišťovnictví
 • America Movil (Mexiko) – telekomunikace
 • Avery Dennison (USA) – textil
 • Bayer de El Salvador (SRN) – farmaceutický průmysl
 • Citi Corp (USA) – bankovnictví
 • Digicel (Venezuela) – mobilní telefony
 • Duke Energy (USA) – termální elektrická energie
 • El Paso Corporation (USA) – termální elektrická energie
 • Elf (Francie) – distribuce plynu
 • EMEL S.A. (Chile/USA) – distribuce elektrické energie
 • Esso Standard Oil (USA) – distribuce ropných derivátů, rafinérie
 • Grupo Calvo (Španělsko) – závod na zpracování tuňáka
 • Hiper Paiz (Guatemala) – velkoobchod
 • International Paper (USA) – balící technika
 • Maseca (Mexiko) – květiny
 • Max (Guatemala) – náhradní díly
 • Price Smart (USA) – velkoobchod
 • Sara Lee Knit Products (USA) – textil, konfekce
 • Shell El Salvador (Holandsko/Velká Británie) – rafinerie
 • Telefonica de Espana (Španělsko) – mobilní telefony
 • Telemovil (Lucembursko) – mobilní telefony
 • Texaco Caribbean (USA) – ropné deriváty
 • Unisola-Unilever (Velká Británie) – potravinářský průmysl

9.3. České investice v teritoriu

Podle informací ZÚ Mexiko není v Salvadoru žádná česká investice.

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Vedle plošně aplikovaných zvýhodnění proexportně zaměřených zahraničních investic v režimu zón volného obchodu, usiluje salvadorská vláda v posledních letech o vstup zahraničních investic, které by diverzifikovaly výrobní základnu, přinášely vysokou přidanou hodnotu a přispěly k industrializaci země a rozvoji moderních technologií. Díky rozsáhlému programu privatizace státních podniků se velké možnosti pro zahraniční investory otevírají právě v privatizovaných sektorech. Možnosti pro zahraniční investory se budou zvyšovat v oblasti dopravy a infrastruktury, zejména pokud jde o participaci na výstavbě a renovaci pozemních komunikací atd.

9.5. Rizika investování v teritoriu

Kromě různých obchodních rizik, může mít negativní vliv na investování v Salvadoru zejména vysoká úroveň kriminality pouličních band (maras). Tyto bandy mnohdy požadují na podnikatelích výpalné.


.