Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Salvador
Salvador Salvador
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

 

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Export do Salvadoru se obvykle realizuje prostřednictvím místních distributorských společností či výhradních reprezentantů, zastupujících zahraniční podniky na místním trhu a zajišťujících související služby. Některé velkoobchodní společnosti nicméně nakupují v zahraničí přímo. Existence kvalifikovaného místního zástupce je doporučována zejména v případě prodeje výrobků, u nichž je vyžadováno servisní zázemí. Důležitá je rovněž osobní účast zástupce exportéra při sjednávání konkrétního obchodu – podobně jako ve většině latinskoamerických zemí se při osobním kontaktu značně zvyšuje možnost úspěšného uzavření transakce. Salvadorští zákazníci kladou velký důraz na osobní kontakt s představiteli zahraniční firmy. Při novém obchodním spojení, je nutné udržovat pravidelné spojení s dovozcem prostřednictvím korespondenčního styku, telefonu, faxu či e-mailu.

Úspěšnost prodeje importovaných výrobků v Salvadoru závisí na obvyklých základních faktorech – poměr ceny, kvality, technické specifikace a zajištění post prodejního servisu. Veškeré písemné materiály související s výrobkem (katalogy, brožury) by měly být v každém případě přeloženy do španělštiny, popř. angličtiny. Salvadorští zákazníci očekávají zajištění servisu, náhradních dílů a technické podpory.

Prodejní cena importovaných produktů je tvořena součtem CIF hodnoty zboží, dovozního cla, daně z přidané hodnoty, poplatku za celní agenturu, dopravních nákladů a jiných nákladů. Ceny s výjimkou některých základních potravin a paliv nejsou regulovány vládou.

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Využívání místních reprezentantů je nejčastějším způsobem pronikání zahraničních firem do místního konkurenčního prostředí. Otázku zástupců zahraničních firem v Salvadoru upravuje Obchodní zákoník, podle něhož je agent, distributor nebo reprezentant zahraniční firmy jakákoli právnická nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území Salvadoru, která byla pověřena zastupováním určité firmy nebo produktu v zemi na základě kontraktu s mateřskou firmou. Obchodní zákoník rovněž přesně stanovuje podmínky, za nichž je oprávněna jedna strana zrušit smlouvu o zastupování a rovněž definuje kompenzace salvadorskému distributorovi, pokud k vypovězení smlouvy ze strany zahraniční firmy dojde bez splnění těchto podmínek.

Zahraniční firma je v Salvadoru oprávněna zaměstnávat místní či zahraniční pracovníky. Veškeré vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci se řídí Pracovním zákoníkem, který podrobně stanovuje práva a povinnosti obou stran, které jsou shodné pro salvadorské i zahraniční subjekty. Zaměstnavatel je povinen platit za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění a poskytnout zaměstnancům několik zákonných složek platu nad rámec základní mzdy. Zákon rovněž stanovuje základní minimální mzdu.

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Prvním krokem ke zřízení kanceláře či reprezentace v Salvadoru by mělo být navázání spolupráce se zkušeným místním advokátem. Nezbytné je dále získání povolení k činnosti od Dozorčího úřadu pro podniky a obchodní společnosti (Superintendencia de Empresas y Sociedades Mercantiles) na ministerstvu hospodářství.

Minimální kapitál vyžadovaný pro založení společnosti je asi 25 000 USD. Dále je třeba zaregistrovat společnost na ministerstvu financí pro daňové účely (Dirección General de Impuestos Internos). Následuje zaregistrování společnosti v Obchodním rejstříku (Registro del Comercio) prostřednictvím notáře, kde lze rovněž zaregistrovat průmyslové patenty a ochranné známky. Za tímto účelem je vyžadováno předložení plné moci pro reprezentanta firmy, výpisu z Obchodního rejstříku příslušného státu (ověřeného příslušným salvadorským velvyslanectvím či konzulátem), jména a osobních údajů administrátora, formy a účelu podnikání, adresy sídla společnosti. Firma musí dále prokázat, že disponuje dostatečnými prostředky na uhrazení registračních poplatků. Dalším krokem je registrace společnosti u příslušného místního úřadu a u Generálního ředitelství pro statistiku (Dirección General de Estadística y Censos). Závěrečným krokem může být publikace v místním tisku. Kancelář zahraniční firmy podléhá salvadorským zákonům včetně odvodu daní ze zisku z aktivit v salvadorské jurisdikci.

V případě společného podniku je postup při registraci obdobný, navíc je nutno joint-venture zaregistrovat u ministerstva zahraničního obchodu, podobně jako u zahraničních investic. Zahraniční soukromé subjekty mohou v Salvadoru neomezeně zakládat společnosti s majetkovou účastí (základní kapitál musí být vyšší než 25 000 USD, tato podmínka nicméně není striktně uplatňována) a joint-ventures a vykonávat jakoukoli podnikatelskou činnost. Nejčastější právní formou pro joint-venture je akciová společnost (Sociedad Anónima, S.A.). Podíl zahraničního kapitálu se ve společném podniku může se pohybovat v rozmezí 0–100 %. Neexistuje závazná podmínka pro přítomnost salvadorských občanů ve vedení společnosti – cizinci mohou zaujímat libovolná vedoucí místa bez omezení. Žádné omezení neexistuje ani pro státní příslušnost akcionářů.

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Nároky na propagaci jsou individuální v závislosti na druhu zboží. Nejčastěji využívanými médii jsou televize, rádio, denní tisk a velkoplošná reklama (billboardy). V případě strojírenských vývozů je nejúčinnější formou osobní kontakt s potenciálními zájemci. Nejlepší cestou je uspořádání malých předváděcích akcí, případně účast na veletrzích.

Hlavní salvadorské noviny:

V Salvadoru působí 6 televizních kanálů, z nichž jeden je státní. Celkem 3 společnosti poskytují kabelovou televizi. Populární je poslech rádia, v zemi působí 52 rozhlasových stanic.

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

Obchodní spory se primárně řeší na základě ustanovení dohody obou stran. Poté následuje soudní vymáhání případných pohledávek. Za všech okolností se doporučuje spolupracovat se zkušenou salvadorskou advokátní kanceláří, která může napomoci obchodní spory vyřešit a mnohým předejít. Řešení obchodních sporů u místních soudů je zdlouhavé a značně nákladné. Pokud jde o investiční spory, Salvador je členem International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Veškeré veřejné zakázky a nákupy státních institucí nad 10 000–20 000 USD (v závislosti na druhu tendru) musí být realizovány veřejnými soutěžemi. Menší nákupy mohou ministerstva realizovat přímo prostřednictvím svých zásobovacích odborů. Vyhlášení veřejných soutěží jsou publikována v místním denním tisku včetně základních specifikací tendru a příslušných termínů pro odevzdání nabídek. Podrobnější informace a detailní podmínky veřejné soutěže pak zájemcům poskytne příslušná státní instituce. Neexistují omezení pro participaci zahraničních firem ve vládních tendrech s výjimkou některých stavebních prací, které jsou přidělovány přednostně salvadorským firmám. Vzhledem k široké kooperaci salvadorských firem se zahraničními subjekty v mnoha oblastech na základě společných podniků a koncesí však tato podmínka nepředstavuje významnou překážku.

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Salvador je v současné době plně demokratickou zemí, která uskutečňuje radikální liberální ekonomické reformy. Podnikatelské prostředí v zemi je poměrně stabilní a značně liberální. Zahraniční subjekt se zájmem umístit svoji produkci na místním trhu musí nicméně počítat se silnou konkurencí amerických a asijských firem, které v naprosté většině sektorů zcela dominují. Závažným problémem, který se přímo či nepřímo dotýká i zahraničních firem podnikajících v Salvadoru, je kriminalita. Bezpečnostní situace se sice výrazně zlepšila po ukončení občanské války v roce 1992 a politické násilí téměř zcela vymizelo, s následným růstem městské kriminality se však Salvador doposud nedokázal zcela vypořádat a firmy přímo působící v zemi jsou nuceny vynakládat značné částky na zabezpečení svých objektů a majetku.

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Informace nejsou k dispozici.

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Od roku 1991 je garantována volná směna deviz a přístup k volné měně mají všichni zájemci podle platného kurzu. V zahraničním obchodě mohou být prováděny platby v jakékoli volně směnitelné měně, nejpoužívanější je americký dolar.

Od ledna 2001 se v Salvadoru zavedl USD jako běžné oběživo. Byl stanoven pevný kurz salvadorského colónu (SVC) k USD v přepočítacím poměru 8,75 SVC = 1 USD. Centrální banka pustila do oběhu456,4 mil. USD. Velká část bankovních účtů je nyní v amerických dolarech, rovněž účty a účetnictví většiny veřejných institucí byly převedeny na dolary. V současné době funguje USD jako jediné oběživo, neboť salvadorský colón byl z oběhu v posledních dvou letech úplně stažen.

Při vývozu může dle platné úpravy exportér nakládat s obdrženými devizovými prostředky libovolně a je možno bez omezení vést účet ve volné měně v jakékoli bance. Nejběžnější platební podmínkou v zahraničním obchodě je dokumentární akreditiv. Používá se rovněž platba předem.

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Největším mezinárodním výstavním podnikem v zemi je listopadový mezinárodní veletrh Feria Internacional de El Salvador (FIES), který se koná každý sudý rok – alternace s veletrhem v Guatemale. Zaměření veletrhu je všeobecně-strojírenské a patří k největším akcím svého druhu ve Střední Americe. ČR se tohoto veletrhu zúčastnila oficiální expozicí v letech1994 a1996. V roce 2000 se zúčastnilo celkem 23 českých firem, z toho 17 s exponáty (např. Sellier and Bellot, Česká zbrojovka,3FPrague, Sigtrading, SINOP, Solar Power, CINK, FÖMA Bohemia, Sklárna Slavia atd.). Od roku 2000 se ČR veletrhu neúčastní.

Kontaktní spojení na organizátory FIES:

Comité Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador
Avenidala Revolución No.222
Colonia San Benito
San Salvador, El Salvador
Tel.: 00503-22430244
Fax: 00503-22433161
Web: www.fies.gob.sv 
E-mail: feria@fies.gob.sv


.