Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obecné informace

 

Schengenské (krátkodobé) vízum tj. letištní průjezdní a krátkodobé vízum k pobytu do 90 dnů uděluje zastupitelský úřad.

Schengenské (krátkodobé) vízum vydané zastupitelským úřadem ČR nebo zastupitelským úřadem jiného schengenského státu opravňuje jeho držitele pobývat na území ČR/schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou. Na území ČR nelze s tímto vízem pobývat tehdy, byla-li ČR vyňata jiným schengenským státem z jeho územní platnosti.

Schengenský prostor tvoří tyto státy:

Belgie, ČR, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Lichtenštějnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

"Pravidlo 90/180"

U schengenských víz platí tzv. „pravidlo 90/180.“ Znamená to, že celková doba pobytu na území ČR/schengenského prostoru, nesmí překročit dobu 90 dní během jakýchkoliv 180 dní. Po vyčerpání 90 dní ve 180ti denním období je třeba ČR/schengenský prostor opustit. Toto pravidlo se netýká cizinců, kteří: (1) pobývali v ČR/schengenském prostoru na základě víza a pro další krátkodobý pobyt získali národní vízum s omezenou teritoriální platností pro ČR (tato víza jsou udělována pouze ve zcela výjimečných případech), (2) budou dále pobývat v ČR na základě dlouhodobého víza/povolení k dlouhodobému pobytu.

Informace k podání žádosti:

Žádost o schengenské vízum se podává osobně na příslušném zastupitelském úřadu České republiky (přehled zastupitelských úřadů naleznete zde). Před podáním žádosti může být vyžadováno, aby si žadatel sjednal schůzku (telefonické objednání, systém internetové registrace žadatelů o pobytová oprávnění, atd.). Žádost může být také podána v zastoupení žadatele prostřednictvím akreditované cestovní kanceláře či u externího poskytovatele služeb. Informace o možnostech sjednání schůzky, akreditovaných cestovních kanceláří či vízových centrech jsou uveřejněny na webových stránkách jednotlivých zastupitelských úřadů.

Žádost o schengenské vízum lze též podat u zastupitelského úřadu státu, se kterým uzavřela Česká republika dohodu o zastupování. Zastupitelské úřady států Schengenu, kde je možné požádat o udělení českých schengenských víz, naleznete zde.

Žádost o schengenské vízum se podává nejdříve 3 měsíce před plánovanou návštěvou ČR/Schengenu. Z důvodu lhůty k vyřízení žádosti by neměla být žádost podána později než 15 dnů před plánovanou cestou. Výjimku tvoří státy, které mají s EU uzavřenu bilaterální dohodu o usnadnění vízového režimu (seznam těchto států, včetně aktuálního znění dohod s těmito zeměmi, naleznete zde).

Při podání žádosti může být žadatel vyzván k odebrání biometriky (otisků prstů) na zastupitelských úřadech, kde je spuštěn tzv. Vízový informační systém.    

Pro udělení schengenského (krátkodobého) víza musí být splněny tyto podmínky:

- cestovní doklad, do něhož má být vízum vyznačeno, musí opravňovat ke vstupu na území všech států schengenského prostoru;

- musí být splněny veškeré podmínky stanovené Vízovým kodexem.

Zastupitelský úřad ČR udělí schengenské (krátkodobé) vízum pouze tehdy, je-li ČR pro jeho vydání příslušná. ČR je pro vydání schengenského (krátkodobého) víza příslušná, nachází-li se na jejím území jediný nebo hlavní cíl cesty, nebo, nelze-li určit hlavní cíl cesty a cestuje se do více států schengenského prostoru, bude pobyt v ČR nejdelší, nebo, nelze-li postupovat podle uvedeného klíče, je první zemí, která se v rámci schengenského prostoru navštíví.

Pokud ČR není k udělení schengenského (krátkodobého) víza příslušná, má konzulární úředník právo odkázat Vás na zastupitelský úřad jiného příslušného schengenského státu.

Počet vstupů

Doba platnosti schengenského (krátkodobého) víza se stanoví podle navrhované délky pobytu nebo předpokládaného počtu cest, nejdéle na 5 let. Rozlišují se přitom tyto typy víz:

jednorázové – opravňuje k jednomu nepřerušovanému pobytu na území ČR/schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle však na 90 dní během jakýchkoliv 180ti dní;

dvourázové (ke dvěma vstupům) – opravňuje ke dvěma pobytům na území ČR/schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, přičemž celková doba pobytu nesmí překročit 90 dní během jakýchkoliv 180ti dní;

vícenásobné – opravňuje k vícenásobnému pobytu na území ČR/schengenského prostoru, přičemž celková doba pobytu nesmí překročit 90 dní během jakýchkoliv 180ti dní.

Upozornění: Vízum pro více vstupů s platností delší než 180 dnů se uděluje vždy s dobou pobytu 90 dnů.

Lhůta pro vyřízení žádosti

O žádosti se ve většině běžných případů rozhodne během 7–15 dnů. V jednotlivých případech může být tato lhůta prodloužena na 30 dnů a ve výjimečných odůvodněných případech na 60 dnů. Doporučuje se nepodávat žádost později než 15 dní před plánovanou cestou. Žádost podaná v tomto pozdějším termínu nemusí být včas vyřízena. Držitelé víz pro více vstupů mohou podat žádost před skončením jeho platnosti za podmínky, že je platné po dobu nejméně šesti měsíců. Žádosti rodinných příslušníků občanů EU se vyřídí v nejkratší možné lhůtě.

V případě zamítnutí žádosti o schengenské vízum a následného podání žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza je lhůta k vyřízení u tohoto opravného prostředku 90 dnů.

Náležitosti pro podání žádosti

Výčet náležitostí žádosti o schengenské (krátkodobé) vízum naleznete v jednotlivých kapitolách této sekce. Náležitosti obecně nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie, odpovídá-li stávající skutečné podobě žadatele.

Policie ČR může při vstupní pasové kontrole požádat o předložení náležitostí předkládaných na podporu žádosti o vízum nebo dokladu o zdravotním pojištění.

Formulář

Žádost se podává na úředním tiskopisu Žádost o udělení schengenského víza, který je k dispozici na zastupitelském úřadě nebo elektronicky zde. Lze použít i formulář jiného schengenského státu. Formulář je třeba vyplnit úplně a čitelně, latinkou, velkým hůlkovým písmem. Nečitelně nebo neúplně vyplněný formulář bude vrácen k přepracování nebo doplnění. Na poslední straně je třeba jej podepsat. K podání žádosti o schengenské vízum je možné taktéž využít formuláře ostatních schengenských států.

Fotografie

Na žádosti musí být v příslušné rubrice nalepena fotografie stanoveného formátu, která odpovídá současné podobě cizince. Konkrétní informace k fotografii naleznete zde.

Pozvání

Formální pozvání ověřené místně příslušným odborem cizinecké policie nahrazuje jinak požadované podpůrné dokumenty. Fyzická nebo právnická osoba se jeho prostřednictvím může zavázat, že po dobu pobytu na území České republiky až do vycestování z území České republiky uhradí náklady spojené s:

- obživou cizince;

- ubytováním cizince;

- pobytem zajištěného cizince a jeho vycestováním.

Formálním pozváním ověřeným místně příslušným odborem cizinecké policie se vždy dokládá účel pobytu.

Prodloužení doby platnosti schengenského (krátkodobého) víza

O prodloužení doby platnosti schengenského (krátkodobého) víza lze požádat v mimořádných a odůvodněných případech místně příslušný odbor cizinecké policie. Žádost je třeba podat nejdříve 30 dnů a nejpozději 3 dny před uplynutím doby povoleného pobytu uvedené ve vízu. Dobu pobytu nelze prodloužit, pokud pro prodloužení doby pobytu na území ČR nebyly shledány důvody hodné zřetele nebo je-li důvodem žádosti změna účelu pobytu na území anebo byly shledány důvody pro zrušení platnosti víza.

Žádost o prodloužení schengenského (krátkodobého) víza se nepodává na zastupitelském úřadě ani Ministerstvu zahraničních věcí..

Razítko označující přípustnost žádosti

Při podání žádosti o schengenské vízum je cestovní doklad žadatele, je-li tato žádost přípustná, opatřen razítkem zastupitelského úřadu. Toto razítko nemá žádné právní konsekvence, tj. jakýkoliv vliv na probíhající či budoucí vízové řízení.

Ostatní

Cestuje-li více než jedna osoba na jeden cestovní doklad (např. rodič s dítětem mladším 15 let), podává každá osoba samostatnou žádost.

Za nezletilého cizince mladšího 15 let podává žádost rodič nebo jiný zákonný zástupce. Jeho podpis stvrzující souhlas s cestou se vyžaduje, pokud necestuje v jeho doprovodu.

přílohy

vizovy_kodex.doc 2 MB doc (Word dokument) 30.3.2010

.