Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Rodinný příslušník občana EU

 

Rodinným příslušníkem občana EU se rozumí jeho manžel, rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, kterého vyživuje a se kterým žije ve společné domácnosti, dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela občana EU a nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takový příbuzný manžela občana EU.

Za nezaopatřenou osobu se považuje občanem EU nebo jeho manželem vyživovaný cizinec, který se nejdéle do 26 let věku soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo cizinec, který se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopen vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Za rodinného příslušníka občana EU se považuje i cizinec, který hodnověrným způsobem doloží, že je příbuzným občana EU, pokud ve státě, jehož je občanem nebo ve státě, ve kterém měl povolen trvalý či dlouhodobý pobyt, žil s občanem EU ve společné domácnosti, je občanem EU vyživovaný, nedokáže se o sebe z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu sám postarat bez osobní péče občana EU, anebo má s občanem EU trvalý vztah obdobný vztahu rodinnému a žije s ním ve společné domácnosti.

Na území ČR můžete pobývat přechodně bez víza, jste-li:

  1. držitelem povolení k přechodnému či trvalému pobytu na území jiného schengenského státu a doba pobytu nepřekročí 3 měsíce;
  2. rodinným příslušníkem a držitelem pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie (čl. 10 Směrnice 2004/38/ES) nebo průkazu trvalého pobytu na území jiného členského státu Evropské unie (čl. 20 Směrnice 2004/38/ES) a doba pobytu na území nepřekročí 3 měsíce;
  3. rodinným příslušníkem občana EU a Vaše krátkodobé vízum pozbylo platnosti - pokud na území pobýváte s občanem EU a doba pobytu nepřekročí 3 měsíce.

K vyřízení žádosti o krátkodobé vízum k pobytu do 90 dnů předložíte jako rodinný příslušník občana EU:

  • vyplněný formulář „Žádost o udělení schengenského víza“
  • cestovní doklad žadatele
  • fotografii
  • doklady prokazující existenci občana EU (kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu občana EU)
  • doklad potvrzující, že jste rodinným příslušníkem občana EU (oddací list, rodný list, doklad o závislosti, vážné zdravotní důvody, doklady o existenci trvalého vztahu)
  • doklad o tom, že občan EU již pobývá v ČR, kam jej budete následovat, resp. doklad o plánované cestě občana EU a jej doprovázejícího žadatele do ČR (např. rezervace letenek)

Lhůta pro vyřízení žádosti rodinného příslušníka občana EU, který sám není občanem EU, je 14 dnů ode dne podání žádosti. Tato lhůta však může být v odůvodněných případech prodloužena na 30, resp. 60 dnů.

Podání žádosti je bezplatné.

Rodinní příslušníci občanů EU mohou podat žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza (viz. kapitola „Obecné vízové informace/Neudělení víza“)

V případě zamítnutí žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza může rodinný příslušník občana EU podat proti tomuto rozhodnutí správní žalobu a to ve lhůtě 1 měsíce od doručení informace o výsledku řízení o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza. Příslušným soudním orgánem je krajský soud, v jehož obvodu by cizinec po vstupu na území plnil svou ohlašovací povinnost (www.justice.cz). Z podkladů k žádosti o vízum musí být zřejmá adresa pobytu žadatele na území ČR.

Výše uvedené informace se týkají řízení o žádosti o krátkodobé vízum podané rodinným  příslušníkem občana EU na zastupitelském úřadě.

Podání žádosti o krátkodobé vízum k pobytu do 90 dnů na hraničním přechodu ČR:

Rodinný příslušník občana EU, který není občanem EU, je oprávněn podat policii žádost o udělení víza k pobytu do 90 dnů na hraničním přechodu ČR. Je přitom povinen prokázat důvody, na jejichž základě o udělení víza žádá právě na hraničním přechodu.

Informace o řízení o povolení k přechodnému pobytu z titulu rodinného příslušníka občana EU jsou k dispozici na stránkách www.mvcr.cz.

.