Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Nejčastěji kladené dotazy

 

Nejčastěji kladené dotazy ke krátkodobým/schengenským vízům

1) Potřebuji vízum?

Vízová povinnost u krátkodobých pobytů do 90 dnů (schengenských víz) je dána společným seznamem třetích zemí, jejichž státní příslušníci podléhají vízové povinnosti ve členských státech Evropské unie. Tento seznam je upraven nařízením (ES) č. 539/2001. Seznam států, jejichž státní příslušníci podléhají vízové povinnosti, naleznete zde.

2) Mohu podat zároveň žádost o krátkodobé a dlouhodobé vízum?

Cizinec je oprávněn podat žádost o krátkodobé vízum a dlouhodobé vízum nebo dlouhodobý pobyt zároveň. Každá žádost je ovšem posuzována odděleně a souběžné podání žádostí neznamená, že obě žádosti budou vyřízeny stejně (resp. kladně).

3) Co musím udělat pro řádné podání žádosti o schengenské vízum a její kladné vyřízení?

a) Určení zastupitelského úřadu, u kterého bude žádost podána

Aby mohla být žádost o schengenské vízum posouzena, je nutné tuto žádost podat se všemi předepsanými náležitostmi na příslušném zastupitelském úřadu v zahraničí. Žádost se podává u zastupitelského úřadu členského státu, který představuje jediný či hlavní cíl cesty. Pokud nelze určit hlavní cíl cesty, je tato žádost podána u zastupitelského úřadu členského státu, ve kterém budete trávit nejdelší část pobytu nebo jehož vnější hranice při vstupu do schengenského prostoru překročíte jako první. Příslušným zastupitelským úřadem České republiky je poté úřad v zemi, jejíž jste občanem nebo v zemi, v jehož působnosti dlouhodobě legálně pobýváte.

Žádost o schengenské vízum může být rovněž podána u zastupitelského úřadu jiného státu než u zastupitelského úřadu ČR, pokud s touto zemí ČR uzavřela bilaterální dohodu o zastupování při vydávání schengenských víz. Přehled těchto zastupitelských úřadů schengenských států a destinací, kde je Česká republika zastupována, naleznete zde.

Kontakty na zastupitelské úřady České republiky naleznete zde.

b) Podání žádosti

Při podání žádosti se žadatel osobně dostaví na příslušný zastupitelský úřad. Žádost může být podána nejdříve 3 měsíce před plánovaným pobytem na území České republiky/Schengenu a nejpozději 15 dnů před plánovaným pobytem. Zastupitelský úřad může dále žadatele vyzvat, aby si před podáním žádosti sjednal schůzku (Konkrétní informace k možnostem zápisu k podání žádostí obdržíte prostřednictvím jednotlivých zastupitelských úřadů).

K podání žádosti je nutné doložit formulář žádosti, cestovní doklad, fotografii, doklad o cestovním zdravotním pojištění, další podpůrné doklady týkající se účelu pobytu, ubytování, doložení dostatku finančních požadavků a předložení informace, na základě které zastupitelský úřad posoudí Váš záměr navrátit se zpět do země původu. Bližší informace k náležitostem dokládaným k žádostem naleznete zde. V případě doplňujících dotazů můžete kontaktovat zastupitelský úřad, kde bude předmětná žádost podána.

Dále je nutné uhradit vízový poplatek (viz sazebník vízových poplatků) a na dožádání zastupitelského úřadu odevzdat biometrické identifikátory (otisky prstů).

c) Pozvání ověřené orgány Služby cizinecké policie

Žadatelé mohou k žádosti o schengenská víza doložit oficiální pozvání ověřené orgány Služby cizinecké policie (formuláře pozvání jsou k dispozici na každé úřadovně Služby cizinecké policie). Tímto dokumentem se vždy dokládá účel pobytu. Oficiálním pozváním je dále možné doložit dostatečné finanční prostředky a ubytování, pokud je to v pozvání vyznačeno. Tento doklad v žádném případě nemůže nahrazovat cestovní zdravotní pojištění a jiné povinné náležitosti žádosti.

Pozvání je rovněž možné zaslat na hlavičkovém papíře právnické osoby. Aby mohlo být toto pozvání využito ve vízovém řízení, musí obsahovat základní údaje o osobě žadatele (dle datové stránky jeho cestovního dokladu), informace o termínu, kdy žadatel hodlá pobývat na území České republiky a z jakého důvodu je zván. Tento dokument by měl být následně podepsán pověřenou osobou společnosti. Pozváním na hlavičkovém papíře společnosti lze doložit pouze účel pobytu žadatele, nikoliv ostatní náležitosti žádosti.

4) Kdo o žádosti rozhoduje?

O žádosti o schengenské vízum rozhoduje příslušný zastupitelský úřad České republiky. Lhůta k vyřízení žádostí je do 15 kalendářních dnů. Tato lhůta může být prodloužena na 30 a ve výjimečných odůvodněných případech až 60 dnů. Rozhodnutí zastupitelského úřadu je provedeno na základě předložených náležitostí, popřípadě pohovoru se žadatelem.

5) Můžu se v případě zamítnutí žádosti odvolat?

Ve lhůtě do 15 dnů od obdržení rozhodnutí o neudělení víza může žadatel u zastupitelského úřadu, který tak rozhodl, podatžádost o nové posouzení důvodů neudělení víza. Zákonná lhůta k vyřízení této žádosti činí 30 dnů od podání žádosti. Bližší informace jsou zveřejněny zde.

6) Na jakou délku pobytu mohu obdržet krátkodobé vízum?

a) Délka pobytu

Doba pobytu na krátkodobé vízum nemůže překročit 90 dnů ve 180 denním období. V praxi uvedené pravidlo znamená, že v jakémkoliv 180 denním období může cizinec pobývat na území České republiky/Schengenu maximálně po dobu 90 dnů, pokud to platnost víza a povolená doba pobytu vyznačené ve vízovém štítku povolují. V případě, že tuto dobu cizinec vyčerpá, je nutné, aby neprodleně opustil území schengenských států. Pro výpočet dnů, na které má cizinec právo podat žádost o vízum, se využívá tzv. norská kalkulačka.

b) Vízum pro více vstupů

V případě, že žadatel prokáže svou bezúhonnost a spolehlivost (zejména řádným využitím předchozích schengenských víz) a svou žádost odůvodní, může mu být zastupitelským úřadem uděleno vízum pro více vstupů. Platnost takového víza může být až 5 let a opravňuje držitele, aby po dobu jeho platnosti pobýval v schengenském prostoru 90 dnů v každém 180 denním období. Rozhodnutí o udělení vícevstupého víza náleží do kompetence jednotlivých zastupitelských úřadů.

7) Můžu si schengenské vízum prodloužit?

Prodlužování schengenských víz nespadá do kompetence Ministerstva zahraničních věcí ani zastupitelských úřadů. Schengenské vízum je možné ve specifických případech prodloužit pouze ze strany Ředitelství služby cizinecké policie. Vízum nelze prodloužit na dobu pobytu delší než 90 dnů. Další informace k možnostem prodloužení schengenského víza můžete obdržet prostřednictvím orgánu, který v dané věci rozhoduje.

8) Co mám dělat v případě, kdy po udělení víza se změní podmínky, které vedly k jeho udělení (např. změna ubytování)?

V případě, že se změnily podmínky udělení víza, je nutné o této skutečnosti neprodleně informovat zastupitelský úřad, který vízum udělil. Pokud tak neučiníte, riskujete, že při dodatečné kontrole bude Vaše vízum před cestou či během Vaší cesty zrušeno, což by následně znemožnilo či zkrátilo Váš plánovaný pobyt na území České republiky/Schengenu.

9) Co je to odkladná lhůta?

Při udělení schengenského víza zahrnuje doba jeho platnosti dodatečnou odkladnou lhůtu v délce 15 dnů. Tato odkladná lhůta však nezvyšuje nárok na počet dnů pobytu a území České republiky/Schengenu a neumožňuje tak žadateli, aby pobýval v České republice/Schengenu déle, než je stanoveno počtem pobytových dnů vyznačených ve vízovém štítku.

.