Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Předpisy

 

1) Krátkodobé schengenské vízum či bezvízový pobyt (do 90 dnů)

Podmínky krátkodobého vstupu a pobytu cizinců na území ČR upravuje primárně Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 810/2009, ze dne 13. července 2009, o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).

Další závazné předpisy EU související se vstupem a pobytem nepřesahujícím 90 dnů na území ČR/Schengenu jsou:

a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (tzv. Schengenský hraniční kodex).

b) Nařízení Rady (ES) č. 539/2001, stanovující seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum. Součástí tohoto předpisu je i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni.

2) Pobytová oprávnění delší než 90 dnů

Udělování pobytových oprávnění delších 90 dnů se řídí zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdější předpisů (cizinecký zákon).

Místní příslušnost zastupitelských úřadů ČR k podání žádostí o pobytová oprávnění delší je dána odst. 1 § 53 a odst. 13 § 169 cizineckého zákona a navazující Vyhláškou č. 429/2010 Sb. v platném znění, kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě, jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt.

3) Předpisy související s vízovým řízením

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.

Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu.

Vyhláška č. 368/1999 Sb., v platném znění, stanovující vyžadované náležitosti a počty fotografií předkládané k žádosti o vízum.

Vyhláška č. 274/2004 Sb., v platném znění, ve které se udává seznam nemocí, ohrožujících veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek.

Vyhláška č. 446/2005 Sb., v platném znění, stanovující okruh cizinců, kteří mohou pouze na základě uděleného letištního víza pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území ČR.

Vyhláška č. 447/2005 Sb., v platném znění, stanovující výši nákladů na ubytování, stravování a přepravu pro cizince zajištěného za účelem správního vyhoštění, pobývajícího na území ČR.

Vyhláška č. 415/2006 Sb., v platném znění, stanovující technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu.

4) Doprovodné přepisy

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úmluva o mezinárodním civilním letectví, vyhlášená pod č. 147/1947 Sb.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

přílohy

vizovy_kodex.doc 2 MB doc (Word dokument) 30.3.2010

Schengensky_hranicni_kodex_CZ.pdf 2 MB pdf (Acrobat dokument) 3.3.2009

Narizeni_539_01_CZ.pdf 459 kB pdf (Acrobat dokument) 3.3.2009

sb0080_2011.pdf 1 MB pdf (Acrobat dokument) 22.9.2011

_462_2008_Sb.doc 28 kB doc (Word dokument) 3.3.2009

.