Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Základní náležitosti

 

Níže jsou uvedeny základní náležitosti k žádostem o schengenská a dlouhodobá víza. V případě doplňujících dotazů kontaktujete u žádostí o schengenská víza příslušný zastupitelský úřad České republiky, u žádostí o dlouhodobá víza a dlouhodobé a trvalé pobyty odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky (e-mailová infolinka: pobyty@mvcr.cz, telefonní infolinka: 974 832 418 nebo 974 832 421).

1. Doklad o účelu pobytu

2. Žádost (formuláře žádostí ke stažení naleznete zde)

3. Fotografie

4. Cestovní doklad

5. Doklad o zajištění finančních prostředků

6. Doklad o ubytování

7. Doklad o cestovním zdravotním pojištění

 

1. Účel pobytu

Před cestou na území České republiky, respektive schengenských států je nutné, aby žadatel znal účel svého pobytu. Níže je uveden přehled účelů dle jednotlivých pobytových oprávnění.

Schengenské vízum:

Schengenské vízum za účelem turistiky, léčby, obchodní cesty, účasti na semináři, kultury, sportu, studia nebo vědeckého výzkumu, zaměstnání, návštěvy rodiny nebo přátel a ostatní.

Dlouhodobé vízum:

Dlouhodobé vízum za účelem zaměstnání, podnikání, sloučení rodiny, studia, sportu, kultury, zdravotním a "ostatní".

Dlouhodobý pobyt

Dlouhodobý pobyt za účelem studia, sloučení rodiny a vědeckého výzkumu.

2. Žádost

Ve vízovém řízení u zastupitelského úřadu České republiky je možné využít následující typy žádostí o pobytová oprávnění.

1. Žádost o udělení schengenského víza (tento formulář lze využít pro podání žádosti o letištní průjezdní vízum a o schengenské vízum)

2. Žádost o udělení dlouhodobého víza

3. Žádost o povolení k trvalému pobytu/dlouhodobému pobytu (formulář zelené barvy)

4. Žádost o „zelenou kartu“

5. Žádost o „modrou kartu“

Upozornění: Všechny žádosti musí být vyplněny hůlkovým písmem v latince. Každá žádost musí být podepsána žadatelem nebo zákonným zástupcem.

3. Fotografie

Fotografie musí:

- mít rozměry 35 x 45 mm,

- odpovídat současné podobě cizince,

- zobrazovat čelní pohled,

- mít výšku obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm

- zachycovat cizince v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními - v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana.

Jedná se o klasickou pasovou fotografii.

4. Cestovní doklad

Jste-li starší 15-ti let, musíte vlastnit samostatný cestovní doklad.

Děti mladší 15-ti let, které hodlají vstoupit na území ČR/schengenského prostoru bez doprovodu, musí mít samostatný cestovní doklad opatřený fotografií odpovídající jejich současné podobě.

Cestovní doklad pro překročení hranice nesmí být starší deseti let a musí být platný alespoň dalších 90 dnů ode dne předpokládaného odjezdu z ČR/schengenského prostoru. Uvedené se týká též státních příslušníků zemí nepodléhajících vízové povinnosti.

Ve vízovém řízení na zastupitelských úřadech České republiky lze využít pouze cestovní doklad, který je ze strany České republiky uznáván jako cestovní doklad opravňující držitele k překročení vnějších schengenských hranic a který může být opatřen vízem.

Vaší povinností je prokázat se cestovním dokladem, se kterým máte právo návratu do státu:

a) jehož jste občanem;

b) který vydal cestovní doklad (týká se např. osoby bez státní příslušnosti);

c) ve kterém máte povolen pobyt.

Upozornění: Cestovní doklad pro možnost udělení schengenského či dlouhodobého víza musí obsahovat minimálně 2 volné stránky a jeho platnost musí být delší nejméně o 3 měsíce, než je plánovaná platnost pobytu držitele dokladu na území České republiky/států Schengenu.

5. Finanční prostředky

A) Zajištění prostředků ke krátkodobému pobytu na schengenské (krátkodobé) vízum se dokládá předložením:

 • dokladu potvrzujícím existenci dostatečných prostředků jak na obživu po dobu předpokládaného pobytu, tak na návrat do země původu nebo bydliště nebo na průjezd do třetí země, ve které má žadatel zaručeno přijetí nebo je schopen opatřit si finanční prostředky legálním způsobem;
 • dokladu potvrzujícího zaplacení služeb spojených s pobytem cizince na území nebo dokladu potvrzujícího, že služby budou poskytnuty bezplatně;
 • formuláře "Pozvání" ověřeného službou cizinecké policie.

Výše finančních prostředků:

 • Pokud nepřesahuje plánovaný pobyt 30 kalendářních dnů, dokládá žadatel finanční prostředky ve výši 0,5 násobku částky existenčního minima (existenční minimum je 2.200 Kč) za každý den pobytu, tj. 1.100 Kč na jeden den.
 • Pokud plánovaný pobyt přesáhne 30 dnů, dokládá žadatel 15-násobek částky existenčního minima (existenční minimum je 2.200 Kč) s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu na území zvyšuje o 2-násobek částky existenčního minima, tj. o částku 4.400 Kč;  

Zajištění prostředků lze prokázat následujícími způsoby: výpis z banky (alespoň za poslední 3 měsíce) spolu smezinárodní platební kartou, cestovní šeky, potvrzení o výplatě, doklad o zaměstnání, doklad o financování/sponzorování třetí stranou, nebo doklad o ubytování v soukromí), a další.

B) Zajištění prostředků k dlouhodobému pobytu se dokládá předložením:

 • u běžných dlouhodobých pobytů 15-násobku částky existenčního minima (existenční minimum je 2.200 Kč) s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu na území zvyšuje o 2-násobek částky existenčního minima, tj. o částku 4.400 Kč;
 • u pobytů za účelem podnikání 50-násobku částky existenčního minima (existenční minimum je 2.200 Kč), tj. částka 110.000 Kč;
 • u pobytů za účelem studia závazkem vydaným státním orgánem nebo právnickou osobou, že zajistí pobyt na území poskytnutím peněžních prostředků ve výši částky existenčního minima (existenční minimum je 2.200 Kč) na 1 měsíc předpokládaného pobytu nebo dokladem o tom, že veškeré náklady spojené se studiem a pobytem budou uhrazeny vzdělávací institucí. Pokud částka v závazku této výše nedosahuje, předkládá se dále doklad o vlastnictví peněžních prostředků ve výši rozdílu mezi částkou existenčního minima a závazkem na dobu předpokládaného pobytu, nejvýše však 6-násobek existenčního minima. Doklad o zajištění prostředků k pobytu lze nahradit rozhodnutím či smlouvou o přidělení grantu získaného na základě mezinárodní smlouvy, kterou je ČR vázána.

Zajištění prostředků lze prokázat následujícími způsoby: výpisem z účtu vedeného v bance znějícím na jméno cizince, ze kterého vyplývá, že cizinec může během pobytu v ČR disponovat s peněžními prostředky v požadované výši (například platnou mezinárodně uznávanou kreditní kartou) nebo jiným dokladem o finančním zajištění,

Upozornění: U všech pobytových titulů prokazují osoby mladší než 18 let zajištění prostředků k pobytu v poloviční výši.

6. Ubytování

Ubytování pro potřeby dlouhodobých pobytů se posuzuje podle § 100 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění, v návaznosti na § 53 odst. 4 písm. a) a § 53 odst. 4 věta druhá vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, tak, že ubytovací pokoj musí mít podlahovou plochu minimálně:

 • 8 metrů čtverečných, je-li ubytována jedna osoba;
 • 12,6 metrů čtverečných, jsou-li ubytovány dvě osoby;
 • je-li ubytováno více jak dvě osoby, 12,6 metrů čtverečných, ke kterým se na každou další ubytovanou osobu připočítá 5 metrů čtverečných.

Nesplňuje-li ubytování uvedené podmínky, vyhodnotí orgány Služby cizinecké policie žádost o vízum cizince tak, že nebyl doložen doklad o zajištění ubytování. Tato podmínka neplatí, jedná-li se o krátkodobé vízum.

7. Cestovní zdravotní pojištění

A) Cestovní zdravotní pojištění u žádosti o schengenské vízum

Žadatelé o schengenské vízum jsou povinni předložit cestovní zdravotní pojištění pokrývající veškeré náklady, které by mohly nastat během jejich pobytu nebo pobytů na území členských států v souvislosti s repatriací ze zdravotních důvodů nebo v souvislosti s naléhavou lékařskou péčí, pohotovostní nemocniční péčí nebo úmrtím. Pojištění musí být platné na území všech členských států a vztahovat se na celou dobu předpokládaného pobytu nebo průjezdu žadatele. Minimální pojistné krytí musí činit 30 000 EUR.  

Osoby, které podávají žádost o udělení jednotného víza na více vstupů, prokáží, že mají uzavřeno dostatečné a platné cestovní zdravotní pojištění na dobu první předpokládané návštěvy. Tito žadatelé musí navíc na formuláři žádosti podepsat prohlášení, že si jsou vědomi povinnosti uzavřít cestovní zdravotní pojištění pro následující pobyty.

Požadavek na uzavření dostatečného a platného cestovního zdravotní pojištění se nevztahuje na držitele diplomatických pasů a rodinné příslušníky občanů EU/ČR.

Upozornění: Oficiální pozvání ověřené službou cizinecké policie není dostatečným dokumentem nahrazujícím cestovní zdravotní pojištění.

B) Cestovní zdravotní pojištění u žádosti o dlouhodobé vízum podané na zastupitelském úřadu

Před vyznačením dlouhodobého víza je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění na celou dobu pobytu na území ČR dle určené platnosti víza.

Jaké podmínky musí pojištění splňovat

Cizinec je povinen předložit cestovní zdravotní pojištění, které kryje náklady na poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Pojistná smlouva nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek pojištěným. Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech.

Cestovní zdravotní pojištění může být sjednáno:

a) u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území České republiky;

b) u pojišťovny, která je oprávněna takové pojištění provozovat v ostatních členských státech Evropské unie anebo ve státě, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru;

c) u pojišťovny, která je oprávněna takové pojištění provozovat ve státě, jehož cestovní doklad cizinec vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má cizinec povolen pobyt.

Překlad do českého jazyka

Současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění je cizinec povinen předložit úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, rozsah pojištění, limit pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnost, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného. Na požádání cizinec předloží doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu požadovaného pobytu na území.

Od koho se doklad o cestovním zdravotním pojištění nevyžaduje

a) doklad o cestovním zdravotním pojištění se od cizince nevyžaduje, je-li zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu - zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

b) jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy;

c) pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem, a to na základě písemného závazku právnické osoby, je-li pobyt cizince na území přínosný pro rozvoj duchovních hodnot, ochranu lidských práv anebo jiných humanitárních hodnot, ochranu přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu, na základě písemného závazku státního orgánu;

d) na základě závazku obsaženého v „Pozvání“ ověřeném Cizineckou policií ČR podle § 15 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění.

C) Cestovní zdravotní pojištění u žádosti o vízum nebo žádosti o prodloužení doby pobytu, podané na území ČR

Cestovní zdravotní pojištění v případě žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů, je-li o něj žádáno na území ČR, nebo o prodloužení doby pobytu na území, může být sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území ČR (dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví) a musí být sjednáno ve smyslu komplexní zdravotní péče. Komplexní zdravotní péčí se rozumí zdravotní péče poskytnutá pojištěnému ve smluvních zdravotnických zařízeních pojistitele bez přímé úhrady nákladů na léčení pojištěným s cílem zachovat jeho zdravotní stav z doby před uzavřením pojistné smlouvy. Z tohoto pojištění nesmí být vyloučena preventivní ani dispenzární zdravotní péče ani zdravotní péče související s těhotenstvím pojištěné matky a porodem jejího dítěte.

.