Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obecné informace, náležitosti žádosti

 

Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů (typ víza D) si můžete podat pouze na zastupitelském úřadě České republiky (ZÚ).

Zastupitelský úřad nerozhoduje o udělení či neudělení víza k pobytu nad 90 dnů. Vízum k pobytu nad 90 dnů uděluje regionální pracoviště oddělení pobytu cizinců (OPC) odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky (MV) na žádost cizince, který hodlá pobývat na území ČR za účelem vyžadujícím pobyt na území ČR delší než 3 měsíce. Vízum k pobytu nad 90 dnů do cestovního dokladu cizince vyznačuje ZÚ na základě pokynu orgánu příslušného k rozhodnutí o žádosti. Vízum k pobytu nad 90 dnů podle tohoto odstavce se vyznačuje vždy jako vícenásobné.

Dle § 170 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (cizinecký zákon), je žádost o dlouhodobé vízum na ZÚ, vyjma diplomatického víza nebo zvláštního víza, podávána osobně. Zastupitelský úřad může v odůvodněných případech upustit od osobní přítomnosti při podání žádosti.

Ustanovení § 170 odst. 2 cizineckého zákona dále upravuje možnost stanovit pro žadatele povinnost si před podáním žádosti sjednat termín. Na některých ZÚ je tato povinnost dána registrací v systému internetové registrace žadatelů o pobytová oprávnění (systém Visapoint). Informace o systému Visapoint, včetně seznamu zastupitelských úřadů a účelů pobytů pro které je využíván, naleznete zde.  

Vízum k pobytu nad 90 dnů se uděluje s dobou platnosti stanovenou příslušným orgánem MV, nejvýše však na 6 měsíců.

Vízum k pobytu nad 90 dnů se dále uděluje cizinci za účelem převzetí povolení k trvalému pobytu, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny nebo za účelem studia na území ČR nebo za účelem vědeckého výzkumu na území ČR. Vízum k pobytu nad 90 dnů podle tohoto odstavce se uděluje jako jednorázové a opravňuje cizince k pobytu na území po dobu 60 dnů.

Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů vyřídí OPC ve lhůtě do 90 dnů, ve zvlášť složitých případech do 120 dnů ode dne podání žádosti.

Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem studia nebo za účelem pedagogické činnosti nebo za účelem výzkumu vyřídí OPC ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti.

Žádost o dlouhodobé vízum ZÚ nepřijme, pokud nebyly doloženy náležitosti dle § 31 cizineckého zákona, žadatel odmítl pořízení otisků prstů, které je upraveno v § 55 odst. 3 cizineckého zákona, žádost nebyla podána na úředním tiskopisu nebo nebyla podána u příslušného zastupitelského úřadu.

Náležitosti žádosti

Náležitosti žádosti o udělení víza nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, odpovídající jeho skutečné podobě, pokud není stanoveno jinak. Všechny náležitosti, s výjimkou cestovního dokladu, musí být v českém jazyce (náležitost v českém jazyce nebo náležitost v cizím jazyce s ověřeným překladem do českého jazyka). Konkrétní informace k náležitostem k žádosti o dlouhodobé vízum naleznete na webových stránkách MV (zde).

O udělení dlouhodobého víza rozhoduje OPC, které v případě zamítnutí žádosti cizince písemně informuje o důvodech neudělení dlouhodobého víza. Cizinec je oprávněn ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení informace o neudělení dlouhodobého víza požádat přímo MV o nové posouzení důvodů neudělení víza. MV písemně informuje cizince o výsledku nového posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza ve lhůtě do 60 dnů.

Upozornění:

Zastupitelský úřad/generální konzulát je oprávněn provést se žadatelem o dlouhodobé vízum pohovor. O provedeném pohovoru je vyhotoven pracovníky zastupitelského úřadu/generálního konzulátu záznam v českém jazyce, který je následně podepsán osobou provádějící pohovor a žadatelem.

Držitelé dlouhodobého víza typu D mají od 5. 4. 2010 stejné právo volného pohybu v schengenském prostoru – 90 dnů během jakéhokoliv  180ti denního období, jaké užívají držitelé povolení k pobytu.

.