Dovoz léků do ČR

Dovoz léků do ČR

Osoba, která si s sebou veze léky pro osobní potřebu, si muže vzít s sebou tolik léků, které bude pro svůj pobyt na území ČR (EU) potřebovat.

Oblast léčiv upravuje zákon č. 79/1997 Sb. o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodujícími orgány státní správy jsou Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen "SÚKL"), jde-li o humánní léčiva, a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen "ÚSKVBL"), jde-li o veterinární léčiva.

Pro dovoz léčivých přípravků ze třetích zemí se požaduje "povolení k výrobě léčivých přípravků". Dovoz mohou provádět pouze osoby, kterým byla tato činnost povolena SÚKLem, v případě humánních léčiv, nebo ÚSKVBLem, v případě veterinárních léčiv. Seznam povolených výrobců je uveden na adrese www.sukl.cz v odkazu "Povolení výrobci" a www.uskvbl.cz.

Třetími zeměmi se rozumějí všechny státy s výjimkou členských států EU a států sdružených v Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko).

Rozhodnutí o povolení k výrobě léčivých přípravků obsahuje:
- identifikaci subjektu,
- druh a rozsah povolené výroby, včetně seznamu léčivých přípravků, které  budou dováženy,
- adresu/y místa/míst výroby a kontroly jakosti,
- jména a příjmení kvalifikovaných osob, případně povinnosti uložené žadateli