Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Obecné informace

 

Pražská Diplomatická akademie byla založena v roce 1997. Za dobu své krátké historie prošla DA vývojem, v němž se zračily různé priority a potřeby Ministerstva zahraničních věcí a vychovala mj. přes 250 nových diplomatů. 

Diplomatická akademie Ministerstva zahraničních věcí je zodpovědná za vzdělávání diplomatických pracovníků ministerstva. K jejím hlavním úkolům patří příprava koncepce vzdělávacího systému a organizování vzdělávacích kurzů zaměřených na znalosti a dovednosti, které souvisí s výkonem zahraniční služby. Aktivity Diplomatické akademie spočívají především v koordinaci, plánování, organizaci a hodnocení vzdělávacích programů, spolupráce s interními a externími lektory, rozvíjení vztahů s českými a zahraničními partnery a realizace studijních stáží pro diplomatické pracovníky MZV.

Vzdělání diplomatů kombinuje různé formy, v závislosti na charakteru svých aktivit. Vedle přednášek, seminářů a workshopů jsou některé programy uskutečňovány e-learningem nebo i samostudiem. Příprava diplomatických pracovníků na jedné straně vyplývá ze specifických potřeb české diplomacie, na straně druhé také reflektuje závazná pravidla a právní předpisy společné pro celou státní správu České republiky, stejně jako priority vlády ČR v oblasti vzdělávání.

Diplomatická akademie zajišťuje především roční program všeobecné vstupní diplomatické přípravy pro juniorní diplomaty a program manažerského vzdělávání, stejně jako další specializované kurzy související s výkonem diplomatické služby, jazykové vzdělávání, IT kurzy a další.

Historie DA

Vzniku Diplomatické akademie předcházela analýza vzdělávacích potřeb českých diplomatů a komparativní studium zahraničních systémů vzdělávání diplomatů. Na jejich základě byl vypracován podle zadání grantového úkolu MZV „Rámcový návrh systému vzdělávání českých diplomatů“. Tento materiál, připravený ve spolupráci s  Nizozemským ústavem mezinárodních vztahů Clingendael a vídeňskou  Diplomatickou akademií, byl schválen poradou vedení MZV v prosinci 1996. Projekt DA byl podpořen Delegací Evropské komise. V roce 1997 a 1998 byl prostřednictvím PHARE ve spolupráci s Finským institutem pro státní správu hrazen rozjezd DA, náklady na zahraniční a tuzemské experty, technické vybavení DA a knihovny Ústavu mezinárodních vztahů, kam DA do prosince roku 2006 organizačně patřila. Od roku 1999 je chod DA již plně financován z rozpočtu MZV. Od 1.1.2007 je DA integrální součástí struktury MZV.

Současnost a perspektivy Diplomatické akademie

V roce 2006 dospělo vedení MZV k rozhodnutí, že v době transformace Ústavu mezinárodních vztahů je třeba Diplomatickou akademii začlenit přímo do struktury MZV. Organizační začlenění DA v Ústavu mezinárodních vztahů totiž vedlo (zejména po vymístění Diplomatické akademie na detašované pracoviště na Strahov) k přílišnému odpoutání vzdělávání diplomatů od skutečného cíle – co nejúčinnější přípravy mladých adeptů diplomacie na práci na MZV. Navíc tehdy, procházela Diplomatická akademie vleklou krizí a nebyla schopna reagovat na normy vzdělávání pracovníků státní správy, natož na další potřeby naší diplomacie, kde se celoživotní vzdělávání diplomatických pracovníků stalo nevyhnutelnou podmínkou kariérního růstu.

Od května 2006 procházela DA personální a koncepční reorganizací a přípravou na přechod do struktur MZV. Především došlo k zásadním změnám v obsahu Základní diplomatické přípravy (DA1). Transformace Diplomatické akademie si kladla za cíl přispět ke stabilizaci a ještě větší profesionalizaci české diplomatické služby.  Navázala přitom na vše cenné, co vnesli do programu a života DA její minulí ředitelé. Pražská diplomatická akademie udržuje a rozšiřuje rovněž kontakty se zahraničními institucemi (Diplomatická akademie ve Vídni, Diplomatická akademie Peru, Diplomatická akademie Chile, Oxford University ve Velké Británii, Nizozemský ústav mezinárodních vztahů Clingendael a řada dalších).

 

 

.