Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Vyhlášení výběrového řízení do Diplomatické akademie MZV

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vyhlašuje výběrové řízení na pozice juniorních diplomatů - posluchačů Diplomatické akademie v akademickém roce 2013/2014.

Organizace výběrových řízení

Výběrové řízení proběhne ve čtyřech vyřazovacích kolech.

1. kolo probíhá bez osobní účasti uchazečů. Hodnotí se plnění základních předpokladů a jazykových kvalifikačních požadavků na základě přijatých přihlášek a k nim přiložených dokladů.

2. kolo tvoří písemná část:

 • písemná práce na zahraničněpolitické téma,
 • test schopnosti výstižné sumarizace textů a 
 • test z všeobecného přehledu.

Při posuzování písemného projevu uchazečů je zvlášť hodnocena i stylistická a gramatická úroveň.

3. kolo tvoří psychologické testy.

4. kolo probíhá formou pohovoru před výběrovou komisí.

1. kolo proběhne bez účasti uchazečů, předpokládaný termín konání 2. kola je 15. května, 3. kola 5. června a 4. kola 17. – 19. června 2013.

Personální odbor sdělí výsledky uchazečům písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od jejich konečného schválení.

S případnými dotazy ohledně vnějšího všeobecného výběrového řízení a studia na Diplomatické akademii je možné obrátit se přímo na
sekretariát Diplomatické akademie MZV, tel. 224 18 6252, e-mail: da_sekretariat@mzv.cz
nebo
na personální odbor MZV, tel. 224 18 2497 (paní Jana Kantůrková), e-mail: jana_kanturkova@mzv.cz.

Podmínky účasti

Do výběrového řízení mohou být zařazeni pouze uchazeči, kteří písemně doloží splnění základních předpokladů a jazykových kvalifikačních požadavků.

Základními předpoklady jsou:

 • státní občanství České republiky;
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • trestní bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům;
 • platné osvědčení fyzické osoby Národního bezpečnostního úřadu pro stupeň utajení “TAJNÉ” nebo “PŘÍSNĚ TAJNÉ”.

Základními kvalifikačními požadavky jsou:

 • znalost angličtiny na stupeň C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky nebo 4. stupeň jazykové zkoušky MZV;
 • znalost francouzštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, arabštiny nebo čínštiny alespoň na stupeň B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky nebo 3. stupeň jazykové zkoušky MZV;
 • dobrá orientace v zahraniční politice;
 • komunikační, organizační a analytické schopnosti, smysl pro týmovou práci;
 • způsobilost pro práci v zahraničí.

Uchazeč, který v okamžiku podání přihlášky nedisponuje platným osvědčením fyzické osoby Národního bezpečnostního úřadu pro stanovený stupeň utajení, musí doložit podání žádosti o prověření alespoň na stupeň TAJNÉ nejpozději ve stanovený den přijetí do pracovního poměru na MZV, tj. 1.10.2013.

Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu musí být doložené kopií diplomu z vysoké školy v České republice nebo diplomu ze zahraniční vysoké školy nostrifikovaného v České republice, a to nejpozději do 1.7.2013.

Splnění jazykových kvalifikačních předpokladů je bezpodmínečně nezbytné doložit kopií jazykového certifikátu či jiným adekvátním dokladem, jakým je např. doklad o vykonané všeobecné státní jazykové zkoušce, maturitní vysvědčení bilingvních gymnázií apod.  

Mezinárodní i české ekvivalenty jazykových zkoušek pro angličtinu, francouzštinu a němčinu podle kritérií Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy lze nalézt na webových stránkách MŠMT. V případě ostatních uznatelných jazyků je možné splnění jazykového kvalifikačního předpokladu konzultovat individuálně přímo s jazykovou katedrou Diplomatické akademie MZV (tel. 2 2418 6260).

Uchazeč, který v okamžiku podání přihlášky písemně nedoloží znalost francouzštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, arabštiny nebo čínštiny alespoň na stanovené úrovni, se v rámci výběrového řízení podrobí ověřovacímu testu znalosti jednoho z požadovaných jazyků. Pokud ve výběrovém řízení uspěje, předloží nejpozději do 3 měsíců od přijetí do pracovního poměru na MZV předloží písemný doklad o znalosti příslušného jazyka.

Před ústním pohovorem (4. kolo výběrového řízení) se budou  vybraní uchazeči povinni prokázat  lékařským potvrzením, osvědčujícím jejich psychickou a fyzickou způsobilost při výkonu zahraničí služby.

Zařazení úspěšných uchazečů na Diplomatické akademii MZV

Uchazeč vybraný ve vnějším výběrovém řízení je zařazen na diplomatické systemizované místo v odboru Diplomatická akademie. Po úspěšném ukončení všeobecné přípravy v Diplomatické akademii je pracovník zařazen na diplomatické systemizované místo v některém z útvarů ústředí.

Platové zařazení po dobu studia všeobecné diplomatické přípravy na Diplomatické akademii je v platové třídě T 11 a v platovém stupni s přihlédnutím k délce praxe.

Studium na Diplomatické akademii trvá 12 měsíců od uzavření pracovního poměru s MZV, které se uskutečňuje vždy k 1. říjnu. Studium je koncipováno jako prezenční, přičemž pracovní doba pro posluchače je 7.45 – 16.15 hodin.

V okamžiku uzavření pracovního poměru s MZV se s novými pracovníky uzavírá také tzv.  kvalifikační dohoda, která stanoví především povinnost pracovníka podílet se na úhradě adekvátní části nákladů vynaložených na jeho roční studium na Diplomatické akademii pro případy, kdy příslušný pracovník z vlastní vůle rozváže s MZV pracovní poměr dříve, než je doba v dohodě stanovená. 

Doklady nezbytné při podání přihlášky do výběrového řízení k přijetí na Ministerstvo zahraničních věcí

 • vyplněný osobní dotazník
 • stručný motivační dopis
 • kopie vysokoškolského diplomu
 • kopie jazykových certifikátů
 • čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti a způsobilosti k právním úkonům

Přihlášky k přijímacímu řízení do Diplomatické akademie MZV ČR zasílejte nejpozději do 29. března 2013 poštou v obálce s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DA 2013“  na adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Personální odbor
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 - Hradčany

 

 

 

přílohy

Osobni_dotaznik_MZV.doc 103 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

.