Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Aide-Mémoire o další činnosti Česko - německého diskusního fóra

 

Text Aide-Mémoire o další činnosti Česko - německého diskusního fóra, na kterém se ministří zahraničních věcí ČR a SRN dohodli 9.9.2004.

Počátkem roku 1998 vytvořily vlády Spolkové republiky Německo a České republiky, na základě Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji ze dne 21. ledna 1997, Česko-německé diskusní fórum. V odstavci VIII této deklarace se uvádí: "Obě strany dohodnou zřízení Česko-německého diskusního fóra, které bude podporováno zejména z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti a na němž se bude pod záštitou obou vlád a za účasti všech kruhů, majících zájem na úzkém a dobrém česko-německém partnerství, pěstovat česko-německý dialog."

Principy činnosti diskusního fóra stanovily obě vlády v aide-mémoire o vytvoření Česko-německého diskusního fóra ze dne 29.12.1997. V tomto aide-mémoire se obě strany shodly také na tom, že diskusním fórem rozumějí "široké spektrum setkávání a rozhovorů mezi občany obou států, jejichž cílem je zajistit tématicky, formálně a personálně mnohotvárný dialog".

Diskusní fórum přispělo v uplynulých šesti letech významnou měrou ke zintenzivnění česko-německého dialogu a stalo se pevnou součástí tohoto dialogu. Obě vlády dospěly k závěru, že toto diskusní fórum má pokračovat ve své práci a dále se rozvíjet na základě a v duchu deklarace z roku 1997.

Rozšíření Evropské unie dne 1. května 2004 a nové globální výzvy dnes určují také nová témata česko-německé agendy. S cílem, aby se nová kvalita česko-německých vztahů obrazila také v Česko-německém diskusním fóru a aby se toto fórum dále rozvíjelo jako místo otevřené, konstruktivní a do budoucna orientované německo-české komunikace v rozšířené Evropě, budou obě strany od ledna 2005 postupovat následovně:

1. Těžištěm práce diskusního fóra je pořádání každoroční konference, na které budou za účasti české a německé veřejnosti diskutována česko-německá témata, významná v kontextu partnerství obou zemí v Evropské unii.

Přitom bude brán zřetel na tyto aspekty:
- výběr témat a účastníků konference by měl být v každém roce takový, aby byla zajištěna potřebná šíře a mnohotvárnost dialogu;
- zvláštní význam by měl být přisuzován účasti zástupců z řad mladé generace;
- měla by být vybírána aktuální témata ve smyslu evropského partnerství.

2. Oba ministři zahraničí jmenují na funkční období dvou let každý jednoho předsedu a až deset členů rady diskusního fóra za každou stranu. Předsedové mohou navrhovat ministrům zahraničí členy rady ke jmenování. Členství je čestné. Opětovné jmenování je možné.


2.1 Předsedové rady diskusního fóra
- jsou osobnosti, které jsou známy pro svůj zvláštní zájem na dalším rozvíjení česko-německého dialogu;
- řídí výroční konferenci diskusního fóra;
- bilaterálně se scházejí nejméně jednou ročně; v případě potřeby jsou možná častější setkání;
- svolávají radu;
- řídí setkání rady, přičemž se vždy střídají;
- ve spolupráci s radou iniciují témata a možné řečníky pro výroční konference;
- schvalují návrh programu a plán financování pro výroční konferenci;
- mají možnost činit společně samostatná rozhodnutí o obsahových a procedurálních otázkách, pokud nemohou čekat na stanovisko rady;
- zastupují radu vůči Česko-německému fondu budoucnosti;
- na počátku každého roku předkládají správní radě fondu budoucnosti požadavek na krytí organizačních nákladů výroční konference a setkání rady;
- ve spolupráci s radou sledují spektrum česko-německých setkávacích a diskusních aktivit, společně vyhledávají a vyhodnocují aktivity zvláště významné pro bilaterální dialog a v případě potřeby o nich informují ministerstva zahraničí, Česko-německý fond budoucnosti a popřípadě také širokou veřejnost.

2.2 Rada diskusního fóra
- je složena z osobností z různých oblastí občanské společnosti, které se zvláštní měrou zajímají o budoucnost česko-německých vztahů a v této oblasti se aktivně angažují;
- schází se zpravidla jednou ročně pro obsahovou přípravu a zpracování výsledků výroční konference;
- jakožto "ideový katalyzátor" vyhledává témata, která jsou s přihlédnutím k bodu 1 významná pro česko-německou veřejnost, a připravuje je pro výroční konference; přitom bere v úvahu také výsledky předcházející výroční konference;
- společně s předsedy sleduje spektrum česko-německých setkávacích a diskusních aktivit, vyhledává společně s předsedy aktivity zvláště cenné pro bilaterální dialog a přispívá k jejich společnému vyhodnocování ve smyslu bodu 2.1.

Na setkáních rady má být přítomno vždy po jednom zástupci každého ministerstva zahraničí. Na pozvání předsedů se mohou zúčastnit také výkonní ředitelé Česko-německého fondu budoucnosti i další hosté.

3. Za organizaci a konání ročních konferencí nesou odpovědnost oba předsedové. Předsedové ve vzájemné dohodě a po konzultaci s oběma ministerstvy zahraničí a Česko-německým fondem budoucnosti pověřují organizací a konáním výročních konferencí profesionální pořadatele.

Pověřené partnerské organizace předkládají předsedům v rámci celkového zadání návrh témat a programu výroční konference a také plán jejího financování a ujímají se celkové technické organizace spojené s těmito výročními konferencemi. V návaznosti na výroční konference zpracovávají partnerské organizace jejich výsledky ke zveřejnění. Partnerské organizace mohou na pozvání předsedů vysílat každá jednoho hosta na setkání rady.

Další podrobnosti ohledně spolupráce diskusního fóra s partnerskými organizacemi budou upraveny samostatně.

4. Administrativních úkolů (jako je např. pozvání na setkání rady, rezervace zasedací místnosti, ubytování a také vyúčtování nákladů na setkání rady a provoz internetové stránky diskusního fóra) se za předsedy a radu ujímá v souladu se stanovami Česko-německého fondu budoucnosti sekretariát fondu.

.