Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Bezpečnostní odbor

 

Metodicky vede útvary MZV a ZÚ v oblasti ochrany utajovaných informací, krizového řízení a civilní ochrany.

  • Kontroluje dodržování povinností stanovených obecně závaznými a resortními předpisy upravujících tuto oblast a ukládá závazné úkoly k odstranění zjištěných nedostatků.
  • Podle pokynů bezpečnostního ředitele plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zejména zpracovává přehled míst a funkcí, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, provádí ověření splnění podmínek pro přístup zaměstnanců MZV k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, kontroluje splnění podmínek pro přístup zaměstnanců MZV k utajované informaci stupně utajení Důvěrné, Tajné nebo Přísně tajné v souvislosti s jejich pracovním zařazením, zajišťuje zpracování projektů fyzické bezpečnosti objektů MZV a ZÚ a vede příslušné evidence.
  • Zajišťuje spolupráci MZV s Národním bezpečnostním úřadem a v souladu s pokyny politického ředitele zabezpečuje spolupráci se zpravodajskými službami ČR; zabezpečuje praktické uplatňování zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách MZV.
  • Organizuje chod spisové služby pro utajované dokumenty, zajišťuje činnost spisovny národních utajovaných dokumentů a činnost subregistrů NATO, ZEU a EU, zejména předávání, evidenci pohybu a ukládání dokumentů těchto subjektů v resortu MZV.
  • Metodicky řídí a kontroluje uplatňování předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany ve všech útvarech MZV a ZÚ a ukládá závazné úkoly k odstranění zjištěných nedostatků. Registruje a došetřuje pracovní úrazy a řídí příslušnou komisi.
  • Zajišťuje přípravu a realizaci technických a režimových bezpečnostních opatření pro ochranu a ostrahu objektů MZV a ZÚ, včetně technické dokumentace.
  • Je pracovištěm krizového řízení ministerstva. Provádí souhrn metodických, koordinačních a řídících činností zaměřených na analýzu a vyhodnocování bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s krizovým řízením ve všech útvarech MZV a ZÚ. Pro potřeby nepřetržitého sledování a vyhodnocování informací, permanentního zabezpečení informovanosti určených zaměstnanců MZV, k operativnímu zvládnutí počátků řešení mimořádných událostí v zahraničí a včasnému zahájení procesu krizového řízení, zabezpečuje a metodicky řídí chod Operačního a informačního centra MZV a v jeho rámci plní úkoly diplomatické služby MZV.
  • Plní funkci sekretariátu krizového štábu MZV a připravuje podklady a účastní se jednání Výboru pro civilní nouzové plánování BRS a jeho pracovních orgánů; zabezpečuje oblast civilní ochrany a obrany resortu, realizuje úkoly, vyplývající pro resort zahraničí ze zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, plánování obrany s přípravou na stav ohrožení státu a válečný stav, provádí zproštění mimořádné služby a další odborné činnosti ve vztahu k zaměstnancům resortu podléhajícím branné povinnosti.
.