Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Generální inspekce a interní audit

 

Generální inspekce a interní audit je kontrolním orgánem ministra.

1) Ředitel Generální inspekce a interního auditu má při plnění úkolů podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), postavení vedoucího útvaru interního auditu podle § 29 zákona o finanční kontrole.

2) Generální inspekce a interní audit má postavení odboru. Odbor se skládá ze dvou pracovních skupin - pracovní skupiny Generální inspekce a pracovní skupiny Interní audit.

3) Činnost Generální inspekce je především preventivní a je zaměřena zejména na hospodárnost, efektivnost a účelnost výkonu veřejné správy, na dodržování obecně závazných právních předpisů a služebních předpisů MZV při plnění úkolů MZV jeho zaměstnanci v ústředí i v zahraničí, na odstraňování chyb zjištěných při kontrolách a předcházení jejich výskytu a proti zneužívání služebního postavení zaměstnanci MZV. Tutéž činnost vykonává ve vztahu k podřízeným organizacím, jejichž zřizovatelem je MZV.

4) Generální inspekce provádí samostatně kontroly nebo zajišťuje jejich provedení smluvním subjektem; provádí zejména:

  • a) specializovanou vnitřní kontrolu útvarů MZV v ústředí nebo zastupitelských úřadů v zahraničí se zaměřením na dodržování účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti plnění úkolů útvary MZV v ústředí a zastupitelskými úřady v zahraničí při nakládání s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu - rozpočtové kapitoly MZV;
  • b) následnou veřejnosprávní kontrolu u podřízených organizací, jejichž zřizovatelem je MZV, podle zákona o finanční kontrole, především nemají-li ustanoven interní audit;
  • c) v případech, kdy to ukládá nebo umožňuje zákon, specializovanou kontrolní činnost u příjemců dotací ze státního rozpočtu - rozpočtové kapitoly MZV nebo z evropských fondů, se zaměřením na účelné vynakládání a použití těchto finančních prostředků.

5) V případech, kdy to ukládá nebo umožňuje zákon, Generální inspekce koordinuje specializovanou kontrolní činnost gestorských útvarů MZV u příjemců dotací ze státního rozpočtu - rozpočtové kapitoly MZV nebo z evropských fondů, se zaměřením na účelné vynakládání a používání těchto finančních prostředků.

6) Na základě kontrolních zjištění navrhuje Generální inspekce nápravná opatření, podílí se na vypracování regulačních návrhů a v souladu s právními předpisy poskytuje podklady ze své činnosti.

7) Generální inspekce přijímá oznámení na podezření z porušení obecně závazných právních předpisů nebo služebních předpisů MZV zaměstnanci MZV nebo podřízených organizací, jejichž zřizovatelem je MZV, provádí nebo zajišťuje provedení jejich šetření a eviduje oznámené případy. Na poli boje proti korupci koordinuje činnost útvarů MZV a je kontaktním útvarem MZV ve vztahu k věcně příslušnému koordinačnímu útvaru vlády. 

8) Generální inspekce přijímá a eviduje stížnosti  na činnost zaměstnanců MZV a podřízených organizací, jejichž zřizovatelem je MZV (vyjma stížností podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), a koordinuje jejich vyřizování s věcně příslušnými útvary MZV.

9) Generální inspekce koordinuje součinnost MZV s orgány vnější kontroly a s orgány činnými v trestním řízení a plní úkoly kontaktního místa pro bezpečnostní orgány. Ve věcech výstupů z její činnosti plní oznamovací povinnost a činí další úkony podle obecně závazných právních předpisů, které jsou závazné pro ústřední správní orgán ČR.

10) Interní audit plní povinnosti vyplývající z ustanovení § 28 až 31 zákona o finanční kontrole, zejména předkládá ministrovi doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

11) Interní audit provádí finanční audity, audity systémů a audity výkonu v útvarech MZV v ústředí, v podřízených organizacích MZV a na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí a předkládá ministrovi písemné zprávy o svých zjištěních, včetně návrhů opatření k nápravě.

12) Interní audit vypracovává roční a střednědobé plány auditorské činnosti a zpracovává souhrnné roční zprávy o své činnosti.

13) Interní audit zajišťuje konzultační činnost v oblasti své působnosti.

.