Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Mezinárodně právní odbor

 

(Archivní článek, platnost skončena 27.03.2013.)

Sleduje vývoj mezinárodního práva a vypracovává stanoviska a rozbory k mezinárodně právním otázkám pro potřeby zahraniční politiky ČR.

 • Podílí se na rozvoji a kodifikaci mezinárodního práva, zvláště smluvního práva, diplomatického a konzulárního práva, mezinárodního trestního práva, práva mezinárodních organizací, mořského práva, kosmického práva, humanitárního práva, mezinárodního ekonomického práva, na vytváření smluvního systému boje proti terorismu a zabezpečuje účast ČR na příslušných jednáních.
 • Obecně koordinuje sjednávání mezinárodních smluv a jejich vnitrostátní projednávání. Působí ke sjednocování české smluvní praxe. Podílí se na kontrole provádění mezinárodních smluv. Sleduje, zda jsou smlouvy sjednávány v souladu s obecně uznávanými zásadami a normami mezinárodního, zejména smluvního práva. Z těchto důvodů s ním musí být příprava a sjednávání každé mezinárodní smlouvy projednány.
 • Sjednává a zajišťuje vnitrostátní projednávání mezinárodních smluv v gesci MZV s výjimkou smluv, které patří z hlediska vnitřní gesce do působnosti jiných útvarů MZV (např. smlouvy o odzbrojení, dohody o bezvízovém styku a jiné mezinárodní smlouvy v konzulární oblasti, kulturní dohody, smlouvy o lidských právech, smlouvy sjednávané v rámci EU).
 • Vyhotovuje ratifikační listiny, listiny o schválení, přijetí a přístupu a plné moci ke sjednávání mezinárodních smluv a k účasti na mezinárodních jednáních.
 • Vykonává funkce depozitáře mnohostranných mezinárodních smluv. Zajišťuje publikování smluv ve Sbírce mezinárodních smluv a jejich registraci u mezinárodních organizací. Vede evidenci mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána.
 • Vypracovává mezinárodně právní stanoviska ke vzniku nových státních či polostátních útvarů, jejich změně či zániku a charakteru vztahů ČR s nimi, k otázkám boje proti terorismu, dále pak stanoviska k otázkám diplomatického a konzulárního práva, k otázkám jurisdikčních imunit ve vztahu k české diplomatické praxi a pozice k aktuálním mezinárodním problémům z hlediska mezinárodního práva.
 • Vypracovává a koordinuje stanoviska k problematice mezinárodního humanitárního práva a zpracovává agendu Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC).
 • Vyjadřuje se k návrhu povolení podle zákona o Antarktidě a podílí se na účasti ČR na příslušných zasedáních ke Smlouvě o Antarktidě a jiným částem antarktického smluvního systému.
 • Zastupuje ČR při zasedání 6. právního výboru VS OSN, na zasedání Výboru právních poradců členských zemí Rady Evropy, v pracovních skupinách Rady EU, jakož i v koordinaci s ostatními ministerstvy a ústředními úřady též v dalších mezinárodních orgánech a institucích specializovaných na otázky mezinárodního práva.
 • Sleduje činnost Komise pro mezinárodní právo a vypracovává stanoviska k tématům projednávaným v jejím rámci.
 • Sleduje problematiku řešení sporů v mezinárodním právu, jakož i judikaturu mezinárodních soudních orgánů.
 • Sleduje výhrady k mnohostranným mezinárodním smlouvám, předkládá příslušné návrhy a zabezpečuje uplatnění námitek vůči výhradám.
 • Navrhuje a projednává kandidatury ČR do mezinárodních soudních, arbitrážních, jakož i dalších orgánů a institucí působících v oblasti mezinárodního práva.
 • Zabezpečuje podklady k platbám řádných a dobrovolných příspěvků příslušným mezinárodním organizacím a mezinárodním soudům a pro další aktivity v oblasti mezinárodního práva.
 • Zabezpečuje vypracování rozborů a navrhuje postup v mezinárodně právních otázkách, týkajících se nemovitostí, které slouží diplomatickým účelům.
 • Koordinuje vztahy k Haagské konferenci pro mezinárodní právo soukromé, k Mezinárodnímu ústavu pro sjednocení soukromého práva (UNIDROIT) a k Světové organizaci duševního vlastnictví (WIPO).
 • V rozsahu své působnosti odborně řídí SM v New Yorku, Ženevě, Vídni a SZ ČR při EU.
.