Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Mezinárodně právní odbor

 

(Archivní článek, platnost skončena 27.03.2013.)

Sleduje vývoj mezinárodního práva a vypracovává stanoviska a rozbory k mezinárodně právním otázkám pro potřeby zahraniční politiky ČR.

 • Podílí se na rozvoji a kodifikaci mezinárodního práva, zvláště smluvního práva, diplomatického a konzulárního práva, mezinárodního trestního práva, práva mezinárodních organizací, mořského práva, kosmického práva, humanitárního práva, mezinárodního ekonomického práva, na vytváření smluvního systému boje proti terorismu a zabezpečuje účast ČR na příslušných jednáních.
 • Obecně koordinuje sjednávání mezinárodních smluv a jejich vnitrostátní projednávání. Působí ke sjednocování české smluvní praxe. Podílí se na kontrole provádění mezinárodních smluv. Sleduje, zda jsou smlouvy sjednávány v souladu s obecně uznávanými zásadami a normami mezinárodního, zejména smluvního práva. Z těchto důvodů s ním musí být příprava a sjednávání každé mezinárodní smlouvy projednány.
 • Sjednává a zajišťuje vnitrostátní projednávání mezinárodních smluv v gesci MZV s výjimkou smluv, které patří z hlediska vnitřní gesce do působnosti jiných útvarů MZV (např. smlouvy o odzbrojení, dohody o bezvízovém styku a jiné mezinárodní smlouvy v konzulární oblasti, kulturní dohody, smlouvy o lidských právech, smlouvy sjednávané v rámci EU).
 • Vyhotovuje ratifikační listiny, listiny o schválení, přijetí a přístupu a plné moci ke sjednávání mezinárodních smluv a k účasti na mezinárodních jednáních.
 • Vykonává funkce depozitáře mnohostranných mezinárodních smluv. Zajišťuje publikování smluv ve Sbírce mezinárodních smluv a jejich registraci u mezinárodních organizací. Vede evidenci mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána.
 • Vypracovává mezinárodně právní stanoviska ke vzniku nových státních či polostátních útvarů, jejich změně či zániku a charakteru vztahů ČR s nimi, k otázkám boje proti terorismu, dále pak stanoviska k otázkám diplomatického a konzulárního práva, k otázkám jurisdikčních imunit ve vztahu k české diplomatické praxi a pozice k aktuálním mezinárodním problémům z hlediska mezinárodního práva.
 • Vypracovává a koordinuje stanoviska k problematice mezinárodního humanitárního práva a zpracovává agendu Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC).
 • Vyjadřuje se k návrhu povolení podle zákona o Antarktidě a podílí se na účasti ČR na příslušných zasedáních ke Smlouvě o Antarktidě a jiným částem antarktického smluvního systému.
 • Zastupuje ČR při zasedání 6. právního výboru VS OSN, na zasedání Výboru právních poradců členských zemí Rady Evropy, v pracovních skupinách Rady EU, jakož i v koordinaci s ostatními ministerstvy a ústředními úřady též v dalších mezinárodních orgánech a institucích specializovaných na otázky mezinárodního práva.
 • Sleduje činnost Komise pro mezinárodní právo a vypracovává stanoviska k tématům projednávaným v jejím rámci.
 • Sleduje problematiku řešení sporů v mezinárodním právu, jakož i judikaturu mezinárodních soudních orgánů.
 • Sleduje výhrady k mnohostranným mezinárodním smlouvám, předkládá příslušné návrhy a zabezpečuje uplatnění námitek vůči výhradám.
 • Navrhuje a projednává kandidatury ČR do mezinárodních soudních, arbitrážních, jakož i dalších orgánů a institucí působících v oblasti mezinárodního práva.
 • Zabezpečuje podklady k platbám řádných a dobrovolných příspěvků příslušným mezinárodním organizacím a mezinárodním soudům a pro další aktivity v oblasti mezinárodního práva.
 • Zabezpečuje vypracování rozborů a navrhuje postup v mezinárodně právních otázkách, týkajících se nemovitostí, které slouží diplomatickým účelům.
 • Koordinuje vztahy k Haagské konferenci pro mezinárodní právo soukromé, k Mezinárodnímu ústavu pro sjednocení soukromého práva (UNIDROIT) a k Světové organizaci duševního vlastnictví (WIPO).
 • V rozsahu své působnosti odborně řídí SM v New Yorku, Ženevě, Vídni a SZ ČR při EU.
.