Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Útvary MZV

 

Bezpečnostní odbor

Metodicky vede útvary MZV a ZÚ v oblasti ochrany utajovaných informací, krizového řízení a civilní ochrany. více ►

Diplomatická akademie

V návaznosti na koncepci zahraniční politiky ČR plánuje, organizuje a vyhodnocuje cílené vzdělávací programy. Spolupracuje s interními a externími lektory a rozvíjí vztahy s českými a… více ►

Diplomatický protokol

Ve spolupráci s teritoriálními a dalšími odbory MZV zajišťuje organizaci a průběh návštěv delegací cizích států na úrovni ministrů zahraničních věcí a jejich náměstků v ČR, případně představitelů… více ►

Generální inspekce a interní audit

Generální inspekce a interní audit je kontrolním orgánem ministra. více ►

Kabinet ministra

Kabinet ministra zejména spravuje a koordinuje program ministra; více ►

Odbor administrativy a zpracování informací

Organizuje chod a zajišťuje výkon spisové služby pro neutajované písemnosti v rezortu MZV (včetně metodického vedení a školící činnosti), zejména manipulaci s písemnostmi od jejich vzniku až do… více ►

Odbor aplikací a informačních služeb

Zabezpečuje provoz informačních systémů MZV ČR na aplikační úrovni. více ►

Odbor bezpečnostní politiky

Náplň Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva zahraničních věcí. více ►

Odbor centrálních systémů a technologií

Zajišťuje provoz a rozvoj informačních a komunikačních technologií MZV na centrální a technické úrovni. více ►

Odbor dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu

Podílí se na koordinaci a řízení aktivit ústředních orgánů v oblasti vnějších ekonomických vztahů ČR, podílí se na formulování a provádění zahraniční politiky ČR v oblasti vnějších ekonomických… více ►

Odbor hlavního účetního

Zajišťuje, metodicky řídí a odpovídá za účetnictví MZV. Plní funkci hlavního účetního ve smyslu zákona o finanční kontrole. Odpovídá za včasnost, správnost a úplnost účetního výkaznictví MZV. více ►

Odbor komunitárního práva

Sleduje a analyzuje vývoj práva ES/EU (dále jen „komunitární právo“). Vypracovává stanoviska k otázkám komunitárního práva pro potřeby zahraniční politiky ČR. více ►

Odbor konzulárních činností

Je gestorem konzulární agendy ve vztahu k občanům ČR a EU a konzulárních vztahů s jednotlivými zeměmi. V součinnosti s odborem konzulárních koncepcí a metodiky formuluje koncepci konzulární… více ►

Odbor konzulárních koncepcí a metodiky

Je gestorem vízové agendy a pobytu cizinců na území ČR a podílí se na vytváření vízové politiky a praxe. V součinnosti s odborem konzulárních činností formuluje koncepci konzulární služby ČR. více ►

Odbor legislativně právní

Zabezpečuje legislativní agendu, včetně vydávání a rozesílání interních norem MZV a rozhodnutí ministra. více ►

Odbor lidských práv a transformační politiky

Podílí se na koordinaci zahraniční politiky ČR v oblasti rozvoje lidských práv a podpory demokracie ve světě. Zpracovává problematiku lidských práv a podpory demokracie v orgánech OSN, EU, OBSE… více ►

Odbor mnohostranných ekonomických vztahů

Podílí se na formulování a provádění zahraniční politiky ČR v oblasti mnohostranných ekonomických vztahů a spolupráce s mezinárodními vládními organizacemi (s výjimkou EU a organizací svěřených… více ►

Odbor Organizace spojených národů

Podílí se na formulování a zabezpečuje koordinaci a provádění zahraniční politiky ČR v OSN a dalších odborných organizacích v působnosti odboru, a to jak z koncepčního, tak z organizačního… více ►

Odbor politického plánování

Odbor politického plánování (dále jen OPP) je analyticko-koncepčním odborem Ministerstva zahraničních věcí ČR. více ►

Odbor politik Evropské unie

Z hlediska zahraničně-politických zájmů ČR sleduje sektorové unijní politiky, jakož i činnost příslušných orgánů a institucí EU, vyhodnocuje jejich vývoj a navrhuje postup a pozice MZV a ČR, a to… více ►

Odbor pro všeobecné záležitosti EU

V rámci své působnosti poskytuje podkladové materiály pro jednání ústavních činitelů ČR a vedoucích představitelů MZV a poskytuje základní informace pro další vládní instituce, Parlament a… více ►

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Na základě zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 151/2010 Sb.“) zajišťuje a… více ►

Odbor služeb

Organizuje a řídí autoprovoz MZV včetně automobilové přepravy osob a nákladů v ústředí a mezi ústředím a ZÚ. Zabezpečuje a odpovídá za nákup a prodej automobilů a autopříslušenství, se kterými… více ►

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Odpovídá za koordinaci účasti ČR na společné zahraniční a bezpečnostní politice EU (dále jen „SZBP EU“). Podílí se na formulaci cílů a priorit participace ČR na SZBP EU. Zajišťuje, aby národní… více ►

Odbor správy majetku

Zabezpečuje a odpovídá za nákup a prodej nemovitostí, se kterými MZV hospodaří. Zajišťuje a odpovídá za investiční činnost MZV v ČR i v zahraničí. Zajišťuje provoz a správu objektů, technických… více ►

Odbor veřejné diplomacie

Zajišťuje koncepční, metodické a operativní řízení prezentace ČR. Vyhledává možnosti aktivní prezentace ČR a podpory politických a ekonomických zájmů ČR v zahraničí a koordinuje využívání těchto… více ►

Pracovněprávní a mzdový odbor

Ve spolupráci s personálním odborem přijímá zaměstnance do pracovního poměru (s výjimkou místních pracovních sil) a provádí další pracovněprávní úkony spojené s pracovním poměrem (změny… více ►

Teritoriální odbory

Teritoriálními odbory jsou odbor států střední Evropy, odbor států jižní a jihovýchodní Evropy, odbor států severní a východní Evropy, odbor amerických států, odbor států Asie a Pacifiku, odbor… více ►

Tiskový odbor

Podílí se na publicitě stanovisek MZV a jeho aktivit. Spolupracuje s tiskovým mluvčím, poskytuje tiskovému mluvčímu technickou podporu a aktuální informační materiály k zahraničněpolitické… více ►

Útvar koordinátora veřejných zakázek

Útvar koordinátora veřejných zakázek má postavení odboru. Útvar koordinátora veřejných zakázek zejména dohlíží na efektivní, účelné a hospodárné vynakládání veřejných prostředků při realizaci… více ►

.