Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Kancelář strategie, analýz a plánování

 

Kancelář strategie, analýz a plánování má postavení odboru. Samostatně nebo na základě rozhodnutí ministra vypracovává strategické zahraničněpolitické výhledy v oblasti globálních trendů, národních zájmů ČR a rámcová doporučení pro ministra.

 • Podílí se na vytváření a formulaci koncepce zahraniční politiky ČR.
 • Provádí střednědobé a dlouhodobé plánování v oblastech, které jsou relevantní pro výkon zahraniční politiky.
 • Podílí se – s náměstky ministra – na definování strategických oblastí a cílů MZV.
 • V rámci svých kompetencí zastupuje MZV na jednáních v zahraničí a se zahraničními partnery v ČR.
 • Ve spolupráci s ostatními útvary MZV a orgány státní správy ČR připravuje koncepční materiály pro ministra zahraničních věcí a vládu nebo oponentní posudky k takovým materiálům.
 • Spolupracuje na přípravě a tvorbě strategických a analytických materiálů v oblasti ekonomické diplomacie.
 • Spolupracuje s vědeckými ústavy, školami, nadacemi a odbornými institucemi při zpracovávání analýz a dalších dokumentů.
 • V úzké spolupráci s náměstky ministra zajišťuje přípravu a rozpracování projektů a úkolů, kontroluje jejich provádění a vyhodnocuje výsledky.
 • Po stránce odborné se podílí na koordinaci činnosti veřejné výzkumné instituce Ústav mezinárodních vztahů v.v.i.
 • Zajišťuje dotační výběrová řízení pro nevládní a neziskové organizace a vysokoškolská pracoviště na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR.
 • Administrativně zajišťuje projekt „Cíle vlády“ (systém řízení pro naplnění cílů programového prohlášení vlády).
 • Zajišťuje agendu Vědecké rady.
 • Spolupracuje s Radou pro vědu a výzkum Úřadu vlády ČR.
 • Dává závazná doporučení k tomu, pro které akce externích institucí budou poskytnuty reprezentační prostory MZV s ohledem na význam akce, její soulad s prioritami zahraniční politiky a s ohledem na technické (prostorové a časové) možnosti MZV.
 • Koordinuje, sleduje a vyhodnocuje dvoustranné i mnohostranné styky v oblasti církví.
.