Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Odbor komunitárního práva

 

Sleduje a analyzuje vývoj práva ES/EU (dále jen „komunitární právo“). Vypracovává stanoviska k otázkám komunitárního práva pro potřeby zahraniční politiky ČR.

 • Vyjadřuje se k souladu návrhů vnitrostátních právních předpisů a sjednávaných mezinárodních smluv v gesci MZV s komunitárním právem.
 • Poskytuje jiným útvarům MZV konzultace a expertní stanoviska k otázkám týkajícím se komunitárního práva.
 • V rozsahu své působnosti odborně řídí SZ ČR při EU.
 • Poskytuje výklad a právní konzultace v otázkách postupu při sjednávání mezinárodních smluv v rámci EU. Z hlediska komunitárního práva se podílí na harmonizaci mezinárodněprávních závazků ČR.
 • Je gestorem smluv sjednávaných v rámci EU ve výlučné pravomoci členských států, které mění primární právo EU, včetně smluv o přistoupení nového členského státu k EU.
 • Koordinuje za MZV sledování nově vydávaných předpisů ES/EU a způsob jejich transpozice. Spolupracuje s Úřadem vlády v otázkách obecné harmonizace práva ES/EU a zajišťuje za MZV vkládání relevantních informací do databáze ISAP (Informačního systému pro aproximaci práva).
 • V rámci Odboru komunitárního práva působí vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudním dvorem. Vládní zmocněnec:
  • Zastupuje Českou republiku v řízeních před Soudním dvorem Evropských společenství, Soudem prvního stupně, Soudem pro veřejnou službu Evropské unie a Soudním dvorem Evropského sdružení volného obchodu („Evropský soudní dvůr“) a činí veškeré úkony s těmito řízeními související, a to jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní úrovni, v souladu se Statutem vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropských společenství a Soudem prvního stupně.
  • Koordinuje pozice a zastupuje ČR v řízeních o porušení Smlouvy s Evropskou komisí (infringementy) a v řízeních, která těmto řízením předcházejí (pre-infringementy).
  • Zastupuje ČR v pracovních formacích Rady týkajících se činnosti Evropského soudního dvora.
  • Ve vztahu k činnostem podle písm. a) a b) spravuje elektronické databáze příslušných řízení.
  • V rozsahu své působnosti odborně řídí SZ ČR při EU.
 • Vládní zmocněnec je při výkonu své agendy přímo podřízen ministrovi. Pro zajištění výkonu své činnosti využívá pracovníků odboru komunitárního práva.
.