Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Odbor mnohostranných ekonomických vztahů

 

Podílí se na formulování a provádění zahraniční politiky ČR v oblasti mnohostranných ekonomických vztahů a spolupráce s mezinárodními vládními organizacemi (s výjimkou EU a organizací svěřených výslovně do působnosti jiných útvarů).

 • V rozsahu své působnosti zajišťuje koordinaci a podílí se na řízení aktivit útvarů MZV, příslušných ústředních orgánů státní správy a dalších institucí.
 • Zpracovává agendu Středoevropské iniciativy.
 • Odborně řídí činnost SM OECD v Paříži, v rozsahu své působnosti odborně řídí SM v Ženevě, SM v New Yorku, ZÚ Londýn a GK Montreal a podle potřeby spolupracuje s dalšími ZÚ ČR v zahraničí.
 • Zpracovává dokumenty ekonomického charakteru pro jednání schůze vlády ČR, připravuje podklady a stanoviska ke globálním ekonomickým problémům a významným mezinárodním jednáním, vytváří, rozšiřuje a zkvalitňuje informační základnu pro přípravu a využití analytických, koncepčních a průřezových dokumentů v rozsahu své působnosti.
 • V rámci MZV se podílí na přípravách a vytváření mnohostranného smluvního rámce vnějších ekonomických vztahů státu, sleduje naplňování mezinárodních ekonomických smluv a spolupracuje k tomuto cíli s dalšími státními orgány.
 • V rozsahu své působnosti spolupracuje se zastupitelskými úřady cizích států v ČR a s představiteli mezinárodních organizací zastoupených v ČR.
 • V rámci svěřených agend eviduje a koordinuje předkládání kandidatur ČR do řídících struktur mezinárodních organizací a v součinnosti s odborem OSN a příslušnými SM a ZÚ zabezpečuje jejich prosazování.
 • Zajišťuje platby řádných a dobrovolných příspěvků ČR mezinárodním organizacím v působnosti odboru.
 • Zabezpečuje styk MZV se sekretariáty vládních výborů, rad a meziresortních komisí a zajišťuje zastoupení MZV v meziresortních orgánech v oblasti své působnosti.
 • Do působnosti odboru patří zejména tyto mezinárodní organizace / instituce / dohody:
  • Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD),
  • Středoevropská dohoda o volném obchodu (CEFTA),
  • Světová obchodní organizace (WTO),
  • Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě - ekonomická dimenze (OBSE),
  • Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD),
  • Světová celní organizace (WCO),
  • Mezinárodní měnový fond a skupina Světové banky (IMF/WB),
  • Banka pro mezinárodní platby (BIS),
  • Rozvojová banka Rady Evropy,
  • regionální rozvojové banky,
  • mezinárodní surovinové dohody,
  • mezinárodní organizace a sdružení jako KEDO, OPEC, Pařížský klub, Evropský institut a regionální integrační seskupení nespadající do působnosti teritoriálních odborů,
  • konference Východ-Západ (tzv. Munsterský proces), G-7 (resp. G-8), ekonomická problematika vztahů Sever-Jih, mezinárodní ekonomické, obchodní, měnové a finanční otázky,
  • Mezinárodní ústav chladírenský (IIF),
  • Centrální dispečerská organizace (CDO),
  • Interoceanmetal,
  • Mezinárodní organizace pro legální metrologii (OIML),
  • Mezinárodní úřad pro váhy a míry (BIPM),
  • Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní (C.I.P.),
  • Evropská konference ministrů dopravy (CEMT),
  • Evropská komise pro civilní letectví (ECAC),
  • Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční dopravu (OTIF),
  • Organizace pro spolupráci železnic (OSŽD),
  • Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL),
  • Mezinárodní námořní družicová organizace (INMARSAT),
  • Mezinárodní organizace družicových spojů (INTERSPUTNIK),
  • Mezinárodní telekomunikační družicová organizace (INTELSAT),
  • Evropská telekomunikační družicová organizace (EUTELSAT),
  • Mezinárodní úřad epizootický (OIE),
  • Mezinárodní úřad pro révu a víno (OIV),
  • Evropská a Středozemní organizace pro ochranu rostlin (EPPO),
  • Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV),
  • Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN),
  • Spojený ústav jaderných výzkumů (SÚJV),
  • Evropská konference pro molekulární biologii (EMBC),
  • Mezinárodní centrum pro studium a ochranu kulturního bohatství (ICCROM),
  • Světová organizace cestovního ruchu (WTO),
  • Mezinárodní energetická agentura (IEA),
  • Agentura pro jadernou energii (NEA),
  • Energetická charta,
  • Interpol,
  • Mezinárodní úřad pro výstavnictví (BIE),
  • 2. výbor Valného shromáždění OSN (ekonomická,finanční a environmentální problematika),
  • Hospodářská a sociální rada OSN (HSR) - hospodářská problematika,
  • vybrané funkční orgány HSR ekonomického zaměření (Statistická komise OSN, Komise OSN pro vědu a rozvoj, Výbor HSR pro program a koordinaci a další),
  • Evropská hospodářská komise OSN (EHK) a další čtyři regionální komise OSN,
  • otázky ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje v agendě OSN,
  • Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED),
  • mezinárodní úmluvy v oblasti životního prostředí,
  • Světová meteorologická organizace (WMO),
  • Mezivládní panel expertů pro změny klimatu (IPCC),
  • Program OSN pro snižování přírodních katastrof (ISDR),
  • Mezinárodní námořní organizace (IMO),
  • Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO),
  • Mezinárodní úřad pro mořské dno (ISA),
  • Mezinárodní telekomunikační unie (ITU),
  • Světová poštovní unie (UPU),
  • Mezinárodní organizace práce (ILO),
  • Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES),
  • Výbor o lesích (UNFF).
.