Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Odbor Organizace spojených národů

 

Podílí se na formulování a zabezpečuje koordinaci a provádění zahraniční politiky ČR v OSN a dalších odborných organizacích v působnosti odboru, a to jak z koncepčního, tak z organizačního hlediska. Sleduje, zpracovává a zabezpečuje agendy spojené s činností OSN a jejích specializovaných orgánů v oblasti mezinárodní bezpečnosti a spolupráce. Zpracovává, zabezpečuje a koordinuje činnost na úseku mírových operací, nešíření zbraní hromadného ničení, vybraných druhů konvenčních zbraní, kontroly zbrojení a odzbrojení na půdě OSN, Konference o odzbrojení, příslušných odborných organizací a na dalších mezinárodních fórech (s výjimkou OBSE), včetně sjednávání mezinárodních smluv.

 • Do působnosti odboru patří dále tyto mezinárodní organizace, komise, konference, orgány, výbory, ujednání a aktivity s tím spojené:
  • Rada bezpečnosti OSN;
  • pomocné orgány Rady bezpečnosti OSN, zejména sankční výbory, dále Protiteroristický výbor (CTC), Komise OSN pro monitorování, ověřování a inspekce (UNMOVIC), Kompenzační komise (UNCC);
  • Valné shromáždění OSN;
   • výbor Valného shromáždění OSN (výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost);
   • výbor Valného shromáždění OSN (sociální, humanitární a kulturní) mimo otázky lidských práv a humanitární problematiky;
   • výbor Valného shromáždění OSN (zvláštní politický a dekolonizační);
   • výbor Valného shromáždění OSN (administrativní a rozpočtový);
  • Zvláštní výbor pro mírové operace;
  • Výbor OSN pro informace (Committee on Information);
  • Všeobecný výbor Valného shromáždění OSN;
  • Výbor pro program a koordinaci (Committee on Programme and Coordination);
  • Výbor pro konference (Committee on Conferences);
  • Poradní výbor pro administrativní a rozpočtové otázky (ACABQ);
  • Příspěvkový výbor (Committee on Contributions);
  • Spojená inspekční jednotka (JIU);
  • Komise pro mezinárodní veřejnou službu (ICSC);
  • vybrané funkční orgány HSR sociálního zaměření (Komise OSN pro postavení žen, Komise OSN pro sociální rozvoj a další);
  • otázky invalidů a seniorů, tematicky zaměřené mezinárodní roky;
  • Úřad OSN pro otázky drog a zločinu (UN ODC);
  • Program OSN pro kontrolu narkotik (UNDCP);
  • Mezinárodní rada pro kontrolu narkotik (INCB);
  • Komise OSN pro narkotika (CND);
  • Výbor pro mírové využití vesmíru (COPUOS);
  • Výbor pro zkoumání účinků atomového záření (UNSCEAR);
  • Konference o odzbrojení (CD);
  • Komise OSN k odzbrojení (UNDC);
  • Institut OSN pro výzkum v odzbrojení (UNIDIR) a Poradní orgán pro otázky odzbrojení (ABDM);
  • Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA);
  • Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW);
  • Přípravná komise Organizace pro všeobecný zákaz jaderných zkoušek (PC CTBTO);
  • mezinárodní kontrolní režimy působící mimo rámec OSN: Skupina jaderných dodavatelů (NSG), Zanggerův výbor (ZC), Australská skupina (AG), Kontrolní režim raketových technologií (MTCR), včetně Haagského kodexu nešíření balistických raket (HCOC), Wassenaarské ujednání (WA);
  • mezinárodní iniciativy k nešíření zbraní hromadného ničení: Bezpečnostní iniciativa proti šíření (Proliferation Security Initiative), Globální partnerství (Global Partnership), Iniciativa pro snížení globální hrozby (Global Threat Reduction Initiative) a Globální iniciativa boje proti jadernému terorismu (Global Initiative to Combate Nuclear Terorism);
  • Aliance civilizací;
 • Zabezpečuje a koordinuje účast ČR na Valném shromáždění OSN, zasedáních ostatních hlavních orgánů OSN, včetně Hospodářské a sociální rady, a odborných orgánů a organizací v působnosti odboru. Formuluje postoje ČR k otázkám reformy OSN.
 • Zabezpečuje koordinaci předkládání kandidatur do orgánů OSN a souvisejících mezinárodních organizací a odpovídá za vedení centrální databáze kandidatur v rámci MZV. V součinnosti s příslušnými SM a ZÚ (popř. odbornými resorty) zabezpečuje prosazování kandidatur do orgánů OSN a organizací spadajících do věcné působnosti odboru.
 • Z hlediska věcného obsahu připravuje a/nebo poskytuje podklady k provádění mezinárodních sankcí přijatých Radou bezpečnosti OSN, event. iniciuje vypracování návrhů obecně závazných právních předpisů.
 • Zabezpečuje a koordinuje činnost k plnění závazků vyplývajících pro ČR ze smluv a úmluv, které se zabývají odzbrojením, nešířením zbraní hromadného ničení a mírovým využitím jaderné energie a sleduje jejich plnění na hodnotících konferencích. Ve spolupráci s odbornými resorty řídí ze zahraničněpolitického hlediska působení delegací ČR na jednáních Konference o odzbrojení, Komise OSN pro odzbrojení, Mezinárodní agentury pro atomovou energii, Organizace pro zákaz chemických zbraní a Přípravného výboru Organizace pro všeobecný zákaz jaderných zkoušek, smluvních stran Úmluvy o zákazu biologických zbraní (BWC), jakož i na dalších multilaterálních fórech věnovaných odzbrojení, transparentnosti zbrojení a příslušným kontrolním opatřením.
 • Zabezpečuje a koordinuje činnost k plnění závazků vyplývajících pro ČR ze smluv a dalších iniciativ, které se zabývají nešířením a/nebo zákazem vybraných druhů konvenčních zbraní (Akční program OSN o nezákonném obchodu s ručními a lehkými zbraněmi, Ottawská úmluva o zákazu protipěchotních min, Úmluva o zákazu nebo omezení užití určitých konvenčních zbraní s mimořádně zraňujícími nebo nerozlišujícími účinky - CCW), včetně hlášení do registrů OSN zbraní a vojenských výdajů.
 • Ze zahraničněpolitického hlediska zabezpečuje ve spolupráci s odbornými resorty agendu mezinárodních kontrolních režimů ke zpřísnění vývozní kontroly zařízení, materiálů a technologií dvojího použití s cílem zabránit šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů a nadměrné kumulaci konvenčních zbraní v určité zemi či regionu (Skupina jaderných dodavatelů, Zanggerův výbor, Australská skupina, Kontrolní režim raketových technologií a Wassenaarské ujednání).V rámci licenčního řízení se na žádost Licenční správy Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen "MPaO") vyjadřuje k žádostem o vývozní a dovozní licence jaderných položek a položek tzv. dvojího užití.
 • Ze zahraničněpolitického hlediska sleduje a v těsné spolupráci s ministerstvy obrany a vnitra, popř. spravedlnosti a zdravotnictví, zabezpečuje zapojení ČR do mírových misí a operací OSN a řídí činnost delegace ČR na jednání Zvláštního výboru OSN pro mírové operace.
 • Ze zahraničněpolitického hlediska zabezpečuje ve spolupráci s odbornými resorty agendu Kimberleyského procesu o vytvoření mezinárodního certifikačního systému pro nakládání se surovými diamanty.
 • Podílí se na formování a uplatňování zahraniční politiky ČR v Organizaci OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) a rozvíjí spolupráci s UNESCO ve všech oblastech jeho činnosti. Vykonává funkci Sekretariátu České komise pro UNESCO.
 • Zajišťuje platby řádných a dobrovolných příspěvků ČR do OSN a příslušným mezinárodním organizacím v působnosti odboru.
 • V rozsahu svěřených agend zabezpečuje související koordinaci a spolupráci s věcně příslušnými resorty (MO, MV, MF, MZd, MPaO, MPSV, MK, MŠMT) a dalšími orgány státní správy (SÚJB, GŘC, ČNB). Zabezpečuje styk MZV se sekretariáty vládních výborů a meziresortních komisí a zajišťuje zastoupení MZV v dalších meziresortních orgánech v oblasti své působnosti (Meziresortní protidrogová komise).
 • Odpovídá za účast ČR na SZBP EU v rozsahu své působnosti, zejména za přípravu podkladů a stanovisek pro pracovní skupiny Rady EU.
 • Zabezpečuje a koordinuje účast delegace ČR v pracovních výborech EU v působnosti odboru (CONUN, CODUN, CONOP). V rozsahu svěřených agend zpracovává podklady a návrhy stanovisek pro jednání dalších příslušných orgánů EU a také NATO.
 • Odborně řídí SM ČR v New Yorku, ve Vídni, v Ženevě a při UNESCO (organizačně začleněné do SM při OECD v Paříži) a v rozsahu své působnosti odborně řídí ZÚ Haag (OPCW), ZÚ Paříž (MTCR) a ZÚ Varšava (AG).
.