Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Archiv Ministerstva zahraničních věcí

 

Archiv MZV je předním archivem v ČR zaměřeným na zahraniční politiku. Uchovává dokumenty z činnosti MZV týkající se československé zahraniční politiky, včetně originálů mezinárodně smluvních dokumentů od roku 1918 po současnost. Zde najdete i přehled zpřístupněných fondů Archivu.

V Archivu MZV je uloženo 225 archivních fondů (stav k 31.12.2009) především z let 1918 - 2000 (-2009). Nejstarší archiválií je zlomek hraniční mapy mezi Bavorskem a českým královstvím z roku 1838. Celkový rozsah archivních fondů činí 4234 bm (běžných metrů), z nichž je cca 2410 bm zpracováno a z toho inventarizováno cca 580 bm.

Archiv MZV je jako „specializovaný archiv“  dle §§ 51-52 zákona o archivnictví č. 499/2004 Sb., v platném znění, zařazen do sítě veřejných archivů (§ 42) a v rámci struktury MZV je zařazený do odboru administrativy a zpracování informací.

Mezi významné fondy uložené v Archivu MZV patří:

Jan Masaryk
Londýnský archiv
1939-1945
Obsahuje obyčejné a důvěrné spisy československé exilové vlády v Londýně. Součástí fondu je bohatá sbírka fotografií převážně z let 1940-1945. Zachycuje snahy prezidenta E. Beneše a londýnské vlády při obhájení kontinuity Československa po Mnichovu 1938, mezinárodněprávní a diplomatické souvislosti tohoto procesu. Více ... >>>

Varšava
Politické zpravodajství zastupitelských úřadů 1918-1939(-1945) a 1945 - polovina 70. let.
Fond politického zpravodajství obsahuje diplomatické relace o politickém (zčásti ekonomickém a kulturním) dění v jednotlivých zemích a vzájemných vztazích s Československem, zpracovávané a zasílané příslušným zastupitelským úřadem, akreditovaným pro danou zemi. Více... >>>

Výstava Francie
Pařížský archiv 1918-1921
Obsahuje různé podkladové materiály, korespondenci a oficiální dokumenty z jednání mírové konference ve Versailles, Saint Germain a Trianonu k politickým, finančním, hospodářským, diplomatickým, vojenským a dalším otázkám. Více... >>>

Lisabonská smlouva
Fond mezinárodních smluv 1918-2009
Archivu MZV ukládá originály dvoustranných, resp. ověřené kopie mnohostranných mezinárodních smluvních dokumentů od roku 1918 po současnost. Znění mezinárodních smluv je publikováno ve Sbírce mezinárodních smluv ČR a před rokem 2000 ve Sbírce zákonů. Více... >>>

Meziválečné sekce MZV - organigram
Fondy meziválečných sekcí MZV 1918-1939
V době budování organizační struktury v letech 1919-1920 vzniklo pět (s prezidiem šest) sekcí (odborů), zakotvených v organizačním statutu MZV z května 1921 bez zásadních změn na celé meziválečné období. Více... >>>

Siberia
Sibiřské archivy 1916 - 1929
Sibiřské archivy obsahují dochované písemnosti konzulárních úřadů a úřadů politických plnomocníků vlády ČSR, zakládané v době působení československých legií v Rusku ve městech a oblastech jimi kontrolovaných. Hlavní část fondu tvoří materiál úřadu zmocněnce čs. vlády ve Vladivostoku. Více... >>>

Ústřední restituční a reparační komise
Obsahuje agendu nápravy škod po II. sv. válce a to jak formou reparací, tak i restitucí, přičemž reparace a restituce byly definovány jako závazek poraženého státu nahradit vítěznému státu a jeho příslušníkům ztráty a škody způsobené válkou, příp. okupací. Více...>>>

.