Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Teritoriální odbory

 

Teritoriálními odbory jsou odbor států střední Evropy, odbor států jižní a jihovýchodní Evropy, odbor států severní a východní Evropy, odbor amerických států, odbor států Asie a Pacifiku, odbor států Blízkého východu a severní Afriky a odbor států subsaharské Afriky. Teritoriální působnost jednotlivých odborů je definována v příloze.

 • Napomáhají formulování zahraniční politiky ČR ve všech jejích oblastech a zabezpečují její provádění vůči zemím své působnosti. Za tím účelem sledují vnitřní situaci a zahraniční politiku v příslušných zemích.
 • Koordinují vztahy ČR se zeměmi své působnosti.
 • Vypracovávají ve spolupráci s příslušnými odbornými útvary návrhy koncepcí dvoustranných vztahů s jednotlivými zeměmi a sledují jejich naplňování.
 • Koordinují vztahy ČR s mezinárodními regionálními uskupeními, především s těmi, které nepřekračují hranice příslušného teritoriálního odboru. Sledují vývoj politických vztahů jednotlivých států k ostatním státům, včetně vztahů mezi členskými a nečlenskými zeměmi EU, sledují rovněž jejich postoje k důležitým zahraničně politickým tématům, která jsou předmětem zájmu EU, k aktuálním obecným procesům vývoje v EU a k postavení EU ve světě.
 • Odpovídají za účast ČR na tvorbě a realizaci společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU v oblasti zemí a teritorií své působnosti. Jsou gestory příslušných pracovních skupin EU a sledují acquis v oblasti své působnosti. Připravují podklady a stanoviska pro jednání orgánů EU (zejména pracovních skupin, COPS, COREPER, GAERC, Evropská rada) v oblastech zpracovávaných odborem. Obsah těchto podkladů a stanovisek v případě potřeby konzultují se SZBP s cílem zajistit, aby byly v souladu s platným acquis.
 • Obsahově připravují vzájemné návštěvy oficiálních představitelů ČR a zemí své působnosti a podílejí se na jejich jednáních. Ve spolupráci s diplomatickým protokolem zajišťují agendu blahopřání představitelům jiných států. Ve spolupráci s dalšími odbory jsou v rámci své působnosti věcným gestorem stykových akcí vedoucích pracovníků MZV s představiteli příslušných zemí.
 • Řídí, kontrolují a hodnotí činnost ZÚ a konzulárních úřadů ve všech oblastech politických vztahů a ve spolupráci s věcně příslušnými odbory koordinují plnění úkolů v ostatních oblastech.
 • Dávají podnět pro poskytnutí humanitární pomoci, zajišťují ve spolupráci s odborem rozvojové spolupráce a humanitární pomoci veškeré kontakty s naším teritoriálně příslušným ZÚ, či konzulárním úřadem v místě konfliktu nebo katastrofy a jejich prostřednictvím anebo přímo s úřady a organizacemi přijímajícími humanitární pomoc v dané zemi. Ve spolupráci s odborem rozvojové spolupráce a humanitární pomoci provádějí též agendu přijímání humanitární pomoci.
 • Z politického hlediska sledují sjednávání a provádění mezinárodních smluv mezi ČR a zeměmi své působnosti.
 • Spolupracují se ZÚ zemí své působnosti akreditovanými v ČR a napomáhají rozvoji styků těchto ZÚ s českými orgány.
 • Spolupracují s odborem rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v agendách rozvojové spolupráce EU. Jako gestoři a spolugestoři nebo členové výborů finančních nástrojů vnější pomoci odpovídají za další příslušné finanční instrumenty vnější pomoci ES.
 • Odbor států jižní a jihovýchodní Evropy
  • a) je spolugestorem agendy rozšiřování EU a ve spolupráci s odbory SEU a SBM koordinuje spolupráci se zeměmi západního Balkánu v rámci politik EU,
  • b) plní úlohu gestora za MZV ve vztahu k Regionální radě pro spolupráci,
  • c) spravuje agendu Mezinárodní organizace Frankofonie a koordinuje činnost dalších útvarů MZV v této oblasti.
 • Odbor států severní a východní Evropy
  • a)  ve spolupráci s odbory SEU a SBM koordinuje spolupráci se zeměmi východní Evropy v rámci politik EU, vč. agendy Evropské politiky sousedství,
  • b) sleduje regionální souvislosti energetické bezpečnosti a ve spolupráci s velvyslancem se zvláštním posláním se podílí na utváření energetické politiky ČR a EU.
 • Odbor států střední Evropy
  • a) je gestorem koordinace visegrádské spolupráce (ředitel odboru vykonává funkci národního Visegrádského koordinátora) a přeshraniční spolupráce s Polskem, Bavorskem a Saskem; při realizaci této agendy spolupracuje s příslušnými resorty,
  • b) je zodpovědný za specifickou agendu vyplývající z minulostní problematiky ve vztahu k Německu a Rakousku; v této oblasti spolupracuje s odbornými pracovišti vzniklými na základě mezivládních dohod či na základě rozhodnutí vlády ČR.
 • Odbor států subsaharské Afriky je gestorem agendy ACP (skupina zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří) a příslušné pracovní skupiny EU a koordinuje ji s dalšími odbory MZV.

přílohy

Vymezení územní působnosti teritoriálních odborů 71 kB pdf (Acrobat dokument) 21.1.2013

.