Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Teritoriální odbory

 

Teritoriálními odbory jsou odbor států střední Evropy, odbor států jižní a jihovýchodní Evropy, odbor států severní a východní Evropy, odbor amerických států, odbor států Asie a Pacifiku, odbor států Blízkého východu a severní Afriky a odbor států subsaharské Afriky. Teritoriální působnost jednotlivých odborů je definována v příloze.

 • Napomáhají formulování zahraniční politiky ČR ve všech jejích oblastech a zabezpečují její provádění vůči zemím své působnosti. Za tím účelem sledují vnitřní situaci a zahraniční politiku v příslušných zemích.
 • Koordinují vztahy ČR se zeměmi své působnosti.
 • Vypracovávají ve spolupráci s příslušnými odbornými útvary návrhy koncepcí dvoustranných vztahů s jednotlivými zeměmi a sledují jejich naplňování.
 • Koordinují vztahy ČR s mezinárodními regionálními uskupeními, především s těmi, které nepřekračují hranice příslušného teritoriálního odboru. Sledují vývoj politických vztahů jednotlivých států k ostatním státům, včetně vztahů mezi členskými a nečlenskými zeměmi EU, sledují rovněž jejich postoje k důležitým zahraničně politickým tématům, která jsou předmětem zájmu EU, k aktuálním obecným procesům vývoje v EU a k postavení EU ve světě.
 • Odpovídají za účast ČR na tvorbě a realizaci společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU v oblasti zemí a teritorií své působnosti. Jsou gestory příslušných pracovních skupin EU a sledují acquis v oblasti své působnosti. Připravují podklady a stanoviska pro jednání orgánů EU (zejména pracovních skupin, COPS, COREPER, GAERC, Evropská rada) v oblastech zpracovávaných odborem. Obsah těchto podkladů a stanovisek v případě potřeby konzultují se SZBP s cílem zajistit, aby byly v souladu s platným acquis.
 • Obsahově připravují vzájemné návštěvy oficiálních představitelů ČR a zemí své působnosti a podílejí se na jejich jednáních. Ve spolupráci s diplomatickým protokolem zajišťují agendu blahopřání představitelům jiných států. Ve spolupráci s dalšími odbory jsou v rámci své působnosti věcným gestorem stykových akcí vedoucích pracovníků MZV s představiteli příslušných zemí.
 • Řídí, kontrolují a hodnotí činnost ZÚ a konzulárních úřadů ve všech oblastech politických vztahů a ve spolupráci s věcně příslušnými odbory koordinují plnění úkolů v ostatních oblastech.
 • Dávají podnět pro poskytnutí humanitární pomoci, zajišťují ve spolupráci s odborem rozvojové spolupráce a humanitární pomoci veškeré kontakty s naším teritoriálně příslušným ZÚ, či konzulárním úřadem v místě konfliktu nebo katastrofy a jejich prostřednictvím anebo přímo s úřady a organizacemi přijímajícími humanitární pomoc v dané zemi. Ve spolupráci s odborem rozvojové spolupráce a humanitární pomoci provádějí též agendu přijímání humanitární pomoci.
 • Z politického hlediska sledují sjednávání a provádění mezinárodních smluv mezi ČR a zeměmi své působnosti.
 • Spolupracují se ZÚ zemí své působnosti akreditovanými v ČR a napomáhají rozvoji styků těchto ZÚ s českými orgány.
 • Spolupracují s odborem rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v agendách rozvojové spolupráce EU. Jako gestoři a spolugestoři nebo členové výborů finančních nástrojů vnější pomoci odpovídají za další příslušné finanční instrumenty vnější pomoci ES.
 • Odbor států jižní a jihovýchodní Evropy
  • a) je spolugestorem agendy rozšiřování EU a ve spolupráci s odbory SEU a SBM koordinuje spolupráci se zeměmi západního Balkánu v rámci politik EU,
  • b) plní úlohu gestora za MZV ve vztahu k Regionální radě pro spolupráci,
  • c) spravuje agendu Mezinárodní organizace Frankofonie a koordinuje činnost dalších útvarů MZV v této oblasti.
 • Odbor států severní a východní Evropy
  • a)  ve spolupráci s odbory SEU a SBM koordinuje spolupráci se zeměmi východní Evropy v rámci politik EU, vč. agendy Evropské politiky sousedství,
  • b) sleduje regionální souvislosti energetické bezpečnosti a ve spolupráci s velvyslancem se zvláštním posláním se podílí na utváření energetické politiky ČR a EU.
 • Odbor států střední Evropy
  • a) je gestorem koordinace visegrádské spolupráce (ředitel odboru vykonává funkci národního Visegrádského koordinátora) a přeshraniční spolupráce s Polskem, Bavorskem a Saskem; při realizaci této agendy spolupracuje s příslušnými resorty,
  • b) je zodpovědný za specifickou agendu vyplývající z minulostní problematiky ve vztahu k Německu a Rakousku; v této oblasti spolupracuje s odbornými pracovišti vzniklými na základě mezivládních dohod či na základě rozhodnutí vlády ČR.
 • Odbor států subsaharské Afriky je gestorem agendy ACP (skupina zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří) a příslušné pracovní skupiny EU a koordinuje ji s dalšími odbory MZV.

přílohy

Vymezení územní působnosti teritoriálních odborů 71 kB pdf (Acrobat dokument) 21.1.2013

.