Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

(Archivní článek, platnost skončena 17.06.2010 / 15:30.)

Informace pro občany, kteří chtějí volit ve volbách do PSP ČR v zahraničí - termíny, lhůty, postupy, další odkazy.


Logo Volby 2009Termíny voleb do PSP ČR

Dne 5. února 2010 vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 37/2010 Sb. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání napátek 28. května a sobotu 29. května 2010.

Pokud jde o hlasování na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, podle ustanovení § 1 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se volby do Poslanecné sněmovny Parlamentu České republiky v zahraníčí konají ve dvou dnech, kterými jsou:

  • a)   čtvrtek 27. května 2010 a pátek 28. května 2010, kdy hlasování začíná ve 14. 00 hodin a končí ve 21. 00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě (§ 3 odst. 2), v němž nastává shodně označený hodinový čas později o více jak 4 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky (týká se ZÚ Los Angeles, San José, Bogota, Lima, Mexiko, Chicago, Caracas, Havana, New York, Ottawa, Santiago de Chile, Toronto, Washington, Brasília, Buenos Aires, Sao Paulo);
  • b)   pátek 28. května 2010, kdy hlasování začíná ve 12. 00 hodin a končí ve 22. 00 hodin místního času, a sobota 29. května 2010, kdy hlasování začíná v 8. 00 hodin a končí ve 12. 00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě (§ 3 odst. 2), v němž nastává shodně označený hodinový čas později o nejvýše 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky (týká se ZÚ Akkra, Rabat, Abuja, Alžír, Dublin, Lisabon, Londýn, Tunis);
  • c) pátek 28. května 2010, kdy hlasování začíná ve 14. 00 hodin a končí ve 22. 00 hodin místního času, a sobota 29. května 2010, kdy hlasování začíná v 8. 00 hodin a končí ve  14. 00 hodin místního času, jde-li o hlasování v ostatních místech (§ 3 odst. 2). Týká se ostatních ZÚ.

 


Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách  do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí:

Podle platné právní úpravy všech druhů voleb lze volit v zahraničí pouze při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna“), a to na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen „zastupitelský úřad“), na základě zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách
do Parlamentu“).

Jestliže se bude volič v době voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010 zdržovat v zahraničí, má dvě možnosti jak postupovat, odvislé do určité míry od charakteru svého pobytu, a to zda půjde o pobyt dlouhodobý či krátkodobý.

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje § 6 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním úřadem České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen „zastupitelský úřad“) v místě pobytu. Na základě ustanovení § 6 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu vedou zvláštní seznam voličů zastupitelské úřady pro voliče, který má bydliště mimo území České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti o zápis, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu, žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, což je 18. dubna 2010. Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem není žádný předepsaný formulář. V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí v místě svého pobytu, bude moci uplatnit své volební právo při volbách do Poslanecké sněmovny ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu.

Pokud se volič nebude vyskytovat v době voleb do Poslanecké sněmovny v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu, může mu tento úřad vydat na základě jeho žádosti podle ustanovení § 6a zákona o volbách do Parlament u voličský průkaz, na který je potom oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a samozřejmě v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Na základě ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu může volič požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, což bylo 8. února 2010, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 21. května 2010, tomu, kdo zvláštní seznam vede, nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu, tj. 26. května 2010 do 16.00 hodin; zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 13. května 2010, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Je třeba upozornit na skutečnost, že v případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude tento volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud by tento volič potom v budoucnu chtěl volit na území České republiky, např. při volbách do zastupitelstev obcí, které se rovněž budou konat v roce 2010, ale na podzim, bude nutné žádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu (posledně uvedené neplatí v případě voleb do Evropského parlamentu; při těchto volbách je nutné toto potvrzení předat přede dnem voleb přímo obecnímu úřadu).
 

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí, je vhodnější volit při volbách do Poslanecké sněmovny v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá na základě ustanovení § 6a zákona o volbách do Parlamentu obecní úřad, v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán. Na základě ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu může volič požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, což bylo dne 8. února 2010, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 21. května 2010, tomu, kdo stálý seznam vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. 26. května 2010 do 16.00 hodin; obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 13. května 2010, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným popisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle (blíže na webové stránce Ministerstva vnitra ČR v oddíle Informační servis/Volby Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010).

Voličský průkaz vydává jak obecní úřad, tak i zastupitelský úřad, záleží jen na tom, u jakého úřadu je volič zapsán v seznamu voličů. S voličským průkazem lze při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů nebo žádost o voličský průkaz je možné podat na velvyslanectvích, generálních konzulátech a konzulárních jednatelstvích. Honorární generální konzuláty a honorární konzuláty nejsou místem voleb. Seznam všech zastupitelských úřadů, včetně kontaktů na ně.

Podle ustanovení § 19 odst. 3 a 4 zákona o volbách do Parlamentu, při samotném aktu hlasování, volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží od okrskové volební komise (na území České republiky) nebo zvláštní volební komise (v zahraničí) prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu (§ 19 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu).

Na základě ustanovení § 27 zákona o volbách do Parlamentu Státní volební komise dne 12. února 2010 určila losem Jihočeský kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Z předchozího vyplývá, že všichni voliči, kteří budou volit v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty z Jihočeského volebního kraje.

Další informace o volbách:

Get the Flash Player to see this player.


.