Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Vědecké projekty 2004 - podmínky a seznam témat

 

Vědecké projekty z oblasti mezinárodních vztahů
PODMÍNKY

Návrhy na zpracování projektů lze podávat do 11. května 2004 do 10.00 hod. v zalepené obálce se zřetelným označením "vědecká soutěž" na adresu MZV, Vědecká rada MZV (AP), Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1. Případné další informace jsou k dispozici u tajemnice Vědecké rady MZV Hany Hájkové na tel. 2 2418 2137.


Návrh projektu musí obsahovat:

1) Název projektu česky a anglicky

2) Rozbor zadaného tématu: rozpracování předmětu řešení projektu, jeho cíle, návrh způsobu zpracování dané látky (popis zvolené koncepce a metodologie). Uvítáme, budou-li návrhy podány vedle písemné i v elektronické podobě.

3) Předpokládané celkové náklady projektu, jejich členění na mzdové a režijní. (V případě požadavku nákladů na cestové jejich podrobný rozpis - počet cest, počet osob, destinace, počet dní.)

4) Základní údaje o nositeli a řešiteli projektu

U právnických osob (včetně rozpočtových a příspěvkových organizací):
- název, druh organizace a IČO nositele projektu
- jméno, příjmení, tituly, rodné číslo, adresu, telefon, fax a e-mail řešitele odpovědného nositeli za odbornou úroveň projektu
- jména, příjmení, tituly, adresy a rodná čísla případných spoluřešitelů
- výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů (zřizovací listina, statut)

U fyzických osob:
- jméno, příjmení, tituly, rodné číslo, adresu, telefon, fax a e-mail řešitele projektu
- název firmy a IČO v případě, že nositelem je fyzická osoba s živnostenským oprávněním
- jména, příjmení, tituly, adresy a rodná čísla případných spoluřešitelů
- prohlášení o bezúhonnosti a zaplacení příslušných daní a pojistného

5) Kvalifikační předpoklady: stručný životopis řešitele, případně spoluřešitelů (především vzdělání, dosavadní odborné působení a zkušenosti, publikované odborné práce, rozsah publikační činnosti)

Kritéria hodnocení návrhů projektů:

a) soulad se zadáním, formální náležitosti (v případě, že návrh nebude kompletní a nebude splňovat všechny formální náležitosti, bude automaticky vyloučen z dalšího hodnocení)
b) odborná úroveň návrhu projektu
c) přínos pro českou zahraniční politiku
d) finanční náklady projektu


Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádný z předložených projektů a soutěž zrušit. Rovněž si vyhrazuje právo snížit hodnotu celkových nákladů projektu navrhovaných účastníkem soutěže. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok. O výsledcích hodnocení podaných návrhů budou všichni uchazeči vyrozuměni písemně. Podané návrhy budou buď a) přijaty, b) zamítnuty, c) přijaty s výhradami (v tom případě dotyčný účastník soutěže, bude-li se chtít ucházet o finanční příspěvek, musí akceptovat připomínky ze strany MZV ČR).

S vybranými účastníky soutěže uzavře MZV ČR smlouvu o řešení projektu, která stanoví podrobné podmínky práce na projektu a nakládání s přidělenými finančními prostředky.

Seznam témat vědeckých projektů MZV pro rok 2004


1) Alianční politika na Kavkaze - zájmy a priority ČR

2) ESDP a možnosti jejího dalšího vývoje

3) Vznik Evropské obranné agentury a její důsledky pro oblast vojenských kapacit v rámci EU s důrazem na ČR

4) Reformy v monarchiích na Arabském poloostrově a jejich vliv na tradiční společnost

5) Působení mezinárodních islámských organizací na Balkánu

6) Politická kultura palestinské společnosti - současnost a perspektivy vývoje

7) Voda jako fenomén mezinárodní politiky na Blízkém východě

8) Československo a subsaharská Afrika (1945 - 1989)

.