Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Veřejná soutěž na vědecké projekty pro rok 2002

 


Návrhy na zpracování projektů lze podávat do 12.listopadu 2001 do 10.00 hod. v zalepené obálce se zřetelným označením "vědecká soutěž". na adresu MZV, Vědecká rada MZV (AP), Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1. Případné další informace jsou k dispozici u tajemnice Vědecké rady MZV Ivy Tesaříkové na tel. 24 18 21 37.

Návrh projektu musí obsahovat:
 1. Název projektu

  česky a anglicky

 2. Rozbor zadaného tématu

  : rozpracování předmětu řešení projektu, jeho cíle, návrh způsobu zpracování dané látky (popis zvolené koncepce a metodologie). Uvítáme, budou-li návrhy podány vedle písemné i v elektronické podobě.

 3. Předpokládané celkové náklady

  projektu

 4. Základní údaje o nositeli

  a řešiteli projektu
  U právnických osob (včetně rozpočtových a příspěvkových organizací):
  - název, druh organizace a IČO nositele projektu
  - jméno, příjmení, tituly, rodné číslo, adresu, telefon, fax a e-mail řešitele odpovědného nositeli za odbornou úroveň projektu
  - jména, příjmení, tituly , adresy a rodná čísla případných spoluřešitelů
  - výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů (zřizovací listina, statut)
  U fyzických osob:
  - jméno, příjmení, tituly, rodné číslo, adresu, telefon, fax a e-mail řešitele projektu
  - název firmy a IČO v případě, že nositelem je fyzická osoba s živnostenským oprávněním
  - jména, příjmení, tituly, adresy a rodná čísla případných spoluřešitelů
  - prohlášení o bezúhonnosti a zaplacení příslušných daní a pojistného

 5. Kvalifikační předpoklady

  stručný životopis řešitele, případně spoluřešitelů (především vzdělání, dosavadní odborné působení a zkušenosti, publikované odborné práce, rozsah publikační činnosti)

Kritéria hodnocení návrhů projektů:

a) soulad se zadáním, formální náležitosti (v případě, že návrh nebude kompletní a nebude splňovat všechny formální náležitosti, bude automaticky vyloučen z dalšího hodnocení)
b) odborná úroveň návrhu projektu
c) přínos pro českou zahraniční politiku
d) finanční náklady projektu

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádný z předložených projektů a soutěž zrušit. Rovněž si vyhrazuje právo snížit hodnotu celkových nákladů projektu navrhovaných účastníkem soutěže. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že na poskytnutí finančních protředků není právní nárok. O výsledcích hodnocení podaných návrhů budou všichni uchazeči vyrozuměni písemně.
Podané návrhu budou buď

a) přijaty,
b) zamítnuty,
c) přijaty s výhradami (v tom případě dotyčný účastník soutěže, bude-li se chtít ucházet o finanční příspěvek, musí akceptovat připomínky ze strany MZV ČR).

S vybranými účastníky soutěže uzavře MZV ČR smlouvu o řešení projektu, která stanoví podrobné podmínky práce na projektu a nakládání s přidělenými finančními prostředky.

.