Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Veřejná zakázka - vědecké projekty na rok 2007 - úvodní informace a podmínky

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje v rámci podpory výzkumu a vývoje, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázku na zpracování vědeckých projektů z oblasti mezinárodních vztahů v roce 2007.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje v rámci podpory výzkumu a vývoje, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázku na zpracování vědeckých projektů z oblasti mezinárodních vztahů v roce 2007.

Témata vypsaných projektů, podrobné zadání i podmínky soutěže jsou k dispozici na internetové adrese: www.mzv.cz/granty a na telefonním čísle: 2 2418 2137 u tajemnice Vědecké rady.

Návrhy na zpracování projektů musí být doručeny do 26. ledna 2007 do 10:00 hod. na adresu: MZV ČR, Vědecká rada ( odbor AP), Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 v zalepených obálkách se zřetelným označením "Vědecká soutěž". Návrhy budou posuzovány na základě vyhovění zadání, odborné úrovně, předpokládaného přínosu pro českou zahraniční politiku a finančních nákladů projektů. Neúplné návrhy budou ze soutěže vyloučeny. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádný z předložených návrhů a zakázku zrušit.


Vědecké projekty z oblasti mezinárodních vztahů
PODMÍNKY


Návrhy na zpracování projektů je třeba doručit do 26. ledna 2007 do 10:00 hod. v zalepené obálce se zřetelným označením "Vědecká soutěž" na adresu Ministerstva zahraničních věcí ČR, Vědecká rada (odbor AP), Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1. Případné bližší informace jsou k dispozici na telefonním čísle: 2 2418 2137 u tajemnice Vědecké rady.


Návrh projektu musí obsahovat:

1) Název projektu česky a anglicky

2) Rozbor zadaného tématu:
- rozpracování předmětu řešení projektu, jeho cíle, návrh způsobu zpracování dané látky (popis zvolené koncepce a metodologie).
- jak v písemné, tak i v elektronické podobě

3) Předpokládané celkové finanční náklady projektu:
- jejich členění na mzdové a režijní
- v případě požadavku nákladů na cestové jejich podrobný rozpis - počet cest, počet osob, destinace, počet dní

4) Základní údaje o nositeli a řešiteli projektu:

a) u právnických osob (včetně rozpočtových a příspěvkových organizací):
- název, druh organizace a IČO nositele projektu
- výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů (zřizovací listina, statut)
- jméno, příjmení, tituly, rodné číslo, adresa, telefon, faxové a e-mailové spojení odpovědného řešitele odborné úrovně projektu
- jména, příjmení, tituly, adresy a rodná čísla případných spoluřešitelů

b) u fyzických osob:
- jméno, příjmení, tituly, rodné číslo, adresa, telefon, faxové a e-mailové spojení odpovědného řešitele
- prohlášení o bezúhonnosti a zaplacení příslušných daní a pojistného
- název firmy a IČO v případě, že nositelem je fyzická osoba s živnostenským oprávněním
- jména, příjmení, tituly, adresy a rodná čísla případných spoluřešitelů

5) Kvalifikační předpoklady:
- stručný životopis řešitele, případně spoluřešitelů (vzdělání, dosavadní odborné působení a zkušenosti, seznam publikované literatury, rozsah publikační činnosti)

6) Kritéria hodnocení návrhů projektů:
- soulad se zadáním, formální náležitosti (v případě, že návrh nebude kompletní a nebude splňovat všechny formální náležitosti bude automaticky vyloučen z dalšího hodnocení)
- odborná úroveň návrhu projektu
- přínos pro českou zahraniční politiku
- finanční náklady projektu
- metoda zveřejnění výsledků práce (webové stránky, odborné časopisy, hromadné sdělovací prostředky, knižní vydání, konference, semináře)


Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádný z předložených projektů a soutěž zrušit. Rovněž si vyhrazuje právo snížit výši celkových nákladů projektu předkládaných účastníkem soutěže. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok. O výsledcích hodnocení budou všichni uchazeči vyrozuměni písemně. Podané návrhy mohou být: a) přijaty, b) zamítnuty, c) přijaty s výhradami (v tomto případě účastník soutěže, bude-li se chtít nadále ucházet o finanční příspěvek, musí akceptovat připomínky ze strany MZV ČR).

S vybranými účastníky soutěže uzavře MZV ČR smlouvu o řešení projektu, která stanoví podrobné podmínky práce na projektu a nakládání s přidělenými finančními prostředky.

.