Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Veřejná zakázka - vědecké projekty na rok 2006

 

Seznam témat vědeckých projektů

Seznam témat vědeckých projektů MZV pro rok 2006


1. Vývoj decentralizace Belgického království

2. Vztahy Československa se zeměmi Latinské Ameriky v meziválečném období

3. Vliv politicky relevantních elit a institucí na demokratizační proces v Egyptě

4. Klíčové pojmy a argumenty soudobého islámského radikalismu (historická východiska a aktuální interpretace)

5. Politická situace v Iránské islámské republice po prezidentských volbách 2005

6. Československo a Blízký východ (1945-1989)

7. Strategické partnerství vládního a nevládního sektoru v problematice podpory transformací, demokracie a lidských práv ve světě

8. Od totalitní zkušenosti k demokratickému charakteru

9. Komparace vnitrostátní legislativy týkající se kosmických aktivit a návrh zásad případné budoucí české právní úpravy těchto aktivit

10. Vztah vybraných právních nástrojů přijímaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech (Hlava VI Smlouvy o EU) k mezinárodněprávním závazkům ČR v oblasti mezinárodní trestní spolupráce

11. Právní status a vymahatelnost práva ES (doposud) nepublikovaného v českém jazyce

12. Meze kontroly souladu mezinárodní smlouvy sjednávané v tzv. výlučné nebo smíšené pravomoci s ústavním pořádkem ČR podle čl. 87 odst. 2 Ústavy ČR

13. Koncepce právní úpravy sankcí v právním řádu ČR za porušení povinností stanovených v nařízeních orgánů EU ve smyslu čl. 249 Smlouvy o ES (včetně návrhů možných variant vnitrostátní úpravy a srovnání úprav vybraných členských států EU)

14. Modifikace německé zahraniční politiky po zářijových volbách 2005 se zvláštním zřetelem na česko-německé vztahy

15. Zpracování českých pramenů k moderním dějinám Kambodže s důrazem na období Rudých Khmerů

17. Vznik a formování československé diplomacie po roce 1918

18. Osudy československé diplomacie po roce 1968 a v období normalizace

19. Twinningové projekty - analýza zkušeností "starých" členských států EU a zhodnocení přínosu twinningu out pro Českou republiku

20. Finanční perspektiva - vypracování modelu, který odhalí jaký vliv mají na makroekonomickou situaci v ČR změny v parametrech přerozdělování ve FP a jak to ovlivní postavení ČR ve srovnání s Maďarskem, Slovenskem, Polskem

22. Varianty budoucích reformních změn Společné zemědělské politiky EU

24. Dějiny československého ministerstva zahraničí a jeho zahraniční služby v letech 1945 - 1948 ( 1. část) a v letech 1948 až 1968 (2. část)

.