Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

2002 - Vyhlášení zakázky na nové vědecké projekty

 

MZV ČR vyhlašuje v rámci podpory výzkumu a vývoje veřejnou zakázku na zpracování vědeckých projektů z oblasti mezinárodních vztahů. Termín odevzdání návrhů: 12.7.2002 (6.6.2002).

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje v rámci podpory výzkumu a vývoje, v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázku na zpracování vědeckých projektů z oblasti mezinárodních vztahů.

Témata vypsaných projektů, podrobné zadání i podmínky soutěže jsou k dispozici na internetové adrese www.mzv.cz/granty a na telefonním čísle 02-2418 2137 u tajemnice Vědecké rady MZV Ivy Tesaříkové.

Návrhy na zpracování projektů lze podávat do 12. července 2002 do 10.00 hod. na adresu MZV, Vědecká rada MZV (AP), Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 v zalepených obálkách se zřetelným označením "Vědecká soutěž". Návrhy budou hodnoceny na základě vyhovění zadání, odborné úrovně, předpokládaného přínosu pro českou zahraniční politiku a finančních nákladů projektů. Neúplné návrhy budou ze soutěže vyloučeny. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádný z předložených návrhů a zakázku zrušit.Podmínky


Návrh projektu musí obsahovat:

1) Název projektu česky a anglicky

2) Rozbor zadaného tématu: rozpracování předmětu řešení projektu, jeho cíle, návrh způsobu zpracování dané látky (popis zvolené koncepce a metodologie). Uvítáme, budou-li návrhy podány vedle písemné i v elektronické podobě.

3) Předpokládané celkové náklady projektu

4) Základní údaje o nositeli a řešiteli projektu
U právnických osob (včetně rozpočtových a příspěvkových organizací):
- název, druh organizace a IČO nositele projektu
- jméno, příjmení, tituly, rodné číslo, adresu, telefon, fax a e-mail řešitele odpovědného nositeli za odbornou úroveň projektu
- jména, příjmení, tituly , adresy a rodná čísla případných spoluřešitelů
- výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů (zřizovací listina, statut)

U fyzických osob:
- jméno, příjmení, tituly, rodné číslo, adresu, telefon, fax a e-mail řešitele projektu
- název firmy a IČO v případě, že nositelem je fyzická osoba s živnostenským oprávněním
- jména, příjmení, tituly, adresy a rodná čísla případných spoluřešitelů
- prohlášení o bezúhonnosti a zaplacení příslušných daní a pojistného

5) Kvalifikační předpoklady: stručný životopis řešitele, případně spoluřešitelů (především vzdělání, dosavadní odborné působení a zkušenosti, publikované odborné práce, rozsah publikační činnosti)

Kritéria hodnocení návrhů projektů:
a) soulad se zadáním, formální náležitosti (v případě, že návrh nebude kompletní a nebude splňovat všechny formální náležitosti, bude automaticky vyloučen z dalšího hodnocení)
b) odborná úroveň návrhu projektu
c) přínos pro českou zahraniční politiku
d) finanční náklady projektu

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádný z předložených projektů a soutěž zrušit. Rovněž si vyhrazuje právo snížit hodnotu celkových nákladů projektu navrhovaných účastníkem soutěže. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok. O výsledcích hodnocení podaných návrhů budou všichni uchazeči vyrozuměni písemně. Podané návrhu budou buď a) přijaty, b) zamítnuty, c) přijaty s výhradami (v tom případě dotyčný účastník soutěže, bude-li se chtít ucházet o finanční příspěvek, musí akceptovat připomínky ze strany MZV ČR).

S vybranými účastníky soutěže uzavře MZV ČR smlouvu o řešení projektu, která stanoví podrobné podmínky práce na projektu a nakládání s přidělenými finančními prostředky.


Seznam témat


1) Předpokládané dopady vstupu do EU na životní úroveň obyvatel ČR

2) Vnímání dopadů událostí 11. září 2001 na bezpečnost České republiky z pohledu české bezpečnostní komunity

3) Evropský soudní dvůr v Lucembursku. Vztah a účinky judikatury na budoucí členské státy EU

4)
Analýza přeshraniční spolupráce se sousedními zeměmi (česko-slovenská, česko- rakouská, česko-saská, česko-bavorská a česko-polská); určení hlavních perspektiv vývoje a hlavních bariér vývoje v jednotlivých oblastech, určení kompetenčně nejvhodnějších partnerů pro naše vyšší územně správní celky

(kliknutím na téma zobrazíte stručnou charakteristiku, cíle a dobu trvání - ve formátu MS Word)

přílohy

Vědecké projekty - téma 1 23 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Vědecké projekty - téma 2 fin 20 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Vědecké projekty - téma 3 20 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Vědecké projekty - téma 4 21 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

.