Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Počítačové vzdělávání pro zaměstnance MZV ČR

 

(Archivní článek, platnost skončena 26.06.2014.)

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí, Diplomatická akademie (dále jen "zadavatel"), si dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Počítačové vzdělávání pro zaměstnance MZV ČR“.

 I. Informace o zadavateli

 • Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí
 • Identifikační číslo: 45769851
 • DIČ: MZV není plátcem DPH
 • Sídlo zadavatele: Loretánské náměstí č. 101/5, Praha 1, PSČ 118 00

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele:
JUDr. Věra Jeřábková, Csc., ředitelka Diplomatické akademie MZV ČR (dále také DA)

Zaměstnanec pověřený organizací zadávacího řízení:
Mgr. Michaela Jeřábková, DA, tel.: 224186252, fax: 224186251, e-mail: michaela_jerabkova@mzv.cz

II. Zadávací   podmínky

1.   Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je za:
a)   vedení školení ve skupinách max. pro 9 osob, v dopoledních a odpoledních blocích (cca 4 x 60 min. výuky v jednom bloku), se zaměřením na:

 • MS Word (verze 2003 a 2010);
 • MS Excel (verze 2003 a 2010);
 • Power Point (verze 2003 a 2010);
 • Tvorba webových stránek (interní redakční systém MZV ČR);
 • Spisová služba (interní program MZV ČR);
 • Lotus Notes (používaný poštovní systém MZV ČR);
 • Příprava pracovníků na výjezd na zastupitelský úřad (specifické potřeby MZV ČR);
 • Internet;
 • Windows (Windows XP a W7);
 • Test počítačové gramotnosti (oblast MS Word, Excel, prostředí Windows a internetu);

a zároveň za

b)   softwarová správa deseti stanic a serveru učebny.

Školení jsou zpravidla vypisována na všechny pracovní dny v dopoledních i odpoledních blocích, nutný počet přihlášených jsou minimálně 3 pracovníci. Pokud je počet přihlášených nižší, kurz se ruší.

Poskytovatel je současně povinen dodat zadavateli systém evidence a registrace účastníků na jednotlivé kurzy.

Dále je po poskytovateli vyžadováno sestavení kurzů respektujících specifické produkty používané na MZV ČR. Seznam těchto produktů Diplomatická akademie MZV průběžně aktualizuje.

Hlavní předmět plnění veřejné zakázky je v klasifikaci Common Procurement Vocabulary (CPV) vymezen kódem: 80533100-0 Počítačová školení

2.   Místo plnění veřejné zakázky

Sídlo Diplomatické akademie v Rytířské ul. 31, Praha 1, 110 00.
K  dispozici je vybavená počítačová místnost s 9 počítačovými stanicemi a zázemím lektora.

3.   Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel předpokládá, že veřejná zakázka bude realizována v následujícím termínu:

 • Zahájení 1. 8. 2012
 • Ukončení 31. 7. 2013

4.   Rozdělení předmětu veřejné zakázky

Zadavatel nepřipouští rozdělení předmětu veřejné zakázky na části na tzv. dílčí plnění. Nabídka musí být vypracována a předložena pouze na celý předmět veřejné zakázky v rozsahu, určeném zadávacími podmínkami.

5.   Podklady pro zpracování nabídky

Podkladem pro zpracování nabídky je kromě těchto zadávacích podmínek rovněž Krycí list nabídky (viz Příloha č. 1)

6.   Kvalifikační předpoklady a jejich prokázání

 • A   Poskytovatel předloží v nabídce doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
  Způsob předložení dokladu: V nabídce je dostačující předložení fotokopie takového dokladu. Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, musí před podpisem smlouvy předložit zadavateli originál nebo notářsky ověřenou kopii uvedeného dokladu.
 • B    Pracovníci poskytovatele, kteří budou školení provádět, musí vlastnit doklad o odborném vzdělání středoškolském či vysokoškolském odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
  Způsob předložení dokladu: Uchazeč, po uzavření smlouvy poskytovatel, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, předloží při podpisu smlouvy fotokopie těchto dokladů. Poskytovatel bude mít povinnost předložit v případě vyžádání zadavateli originály či notářsky ověřené kopie příslušných dokladů.
 • C   Uchazeč musí prokázat zkušenosti z práce s aplikací „spisová služba“. 
  Způsob doložení praxe: Uchazeč předloží referenci či doklad, ze kterých vyplývá požadovaná praxe. Uchazeč může předložit požadované doklady ve fotokopii. Uchazeč, po uzavření smlouvy poskytovatel, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, bude mít povinnost předložit v případě vyžádání zadavateli originály či notářsky ověřené kopie příslušných dokladů.
 • D   Zadavatel v rámci plnění této veřejné zakázky požaduje, aby uchazeč při uzavírání smlouvy o dílo předložil pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě v rámci provádění veškerých činností, které jsou předmětem díla a výkonu činností dle těchto zadávacích podmínek a to na dobu realizace celého díla dle těchto zadávacích podmínek, přičemž zadavatel požaduje, aby částka, která bude uhrazena pojistitelem za uchazeče v případě pojistné události, činila minimálně částku ve výši2 000 000,00 Kč (slovy: dva milióny korun českých).
        Pokud uchazeč takovou smlouvu v současné době uzavřenou nemá, může prokázat tuto kvalifikaci čestným prohlášením,  ve kterém uvede, že v případě, že veřejná zakázka dle těchto zadávacích podmínek bude uchazeči přidělena, uzavře mimořádnou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem objednateli nebo třetí osobě v rámci provádění veškerých činností, které jsou předmětem díla a výkonu činností dle těchto zadávacích podmínek, a to na dobu trvání uzavřené smlouvy dle těchto zadávacích podmínek, přičemž pojistná částka bude činit nejméně částku ve výši 2 000 000,00 Kč (slovy: dva milióny korun českých).

7.   Způsob zpracování cenové nabídky

Uchazeč zpracuje cenou nabídku dle specifikace uvedené v 1. odstavci.

8.   Návrh smlouvy o dílo

Uchazeč předloží jako součást nabídky vlastní návrh smlouvy o dílo parafovaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

9.   Způsob zpracování nabídek

Vlastní nabídka bude členěna následovně:

 1. krycí list nabídky;
 2. vlastní nabídka zpracovaná dle těchto zadávacích podmínek;
 3. návrh smlouvy o dílo parafovaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

10. Způsob a termín odevzdání nabídky a otevírání nabídek

Doručení v písemné formě v obálce doporučenou poštou nebo osobně na adresu:

Diplomatická akademie
Rytířská 31
110 00 Praha 1  
                  

s poznámkou – „Výběrové řízení (neotvírat !!!), ihned předat DA“

Lhůta pro podání nabídek končí dne 9.7.2012 v 10:00.
Při osobním předání nabídky zástupci DA bude s uchazečem sepsán protokol o předání nabídky.

15. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán. Začíná běžet dnem podání nabídky a končí 30. 9. 2012.

16. Další podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout předloženou nabídku či případně zrušit zadávací řízení.

přílohy

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 31 kB xls (Excel tabulka) 25.6.2012

.