Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Dřívější veřejné zakázky a výběrová řízení

 
12.2.2009 Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na KONZULTAČNÍ A PROJEKTOVOU PODPORU
projektu Vízový informační systém MZV ČR. V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "zákon"), si Vás v právním zastoupení zadavatele - ČR - Ministerstva zahraničních věcí - dovolujeme vyzvat k podání nabídky do zadávacího řízení o veřejnou zakázku na služby. Příloha ZD - odpovědi na dotazy uchazečů.
14.11.2008 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace
Závěrečná analýza – rešerše k studii geopolitických a makroekonomických podmínek v Indonésii a studii proveditelnosti výstavby letiště na Jávě v provincii Yogyakarta.
19.9.2008 Výzva k podání nabídky na analýzu a vyhodnocení geopolitických makroekonomických podmínek v Indonésii a možnosti uplatnění českých firem v procesu investičních možností.
Předmětem veřejné zakázky je analýza a vyhodnocení geopolitických makroekonomických podmínek v Indonésii a možnosti uplatnění českých firem v procesu investičních možností v oblasti infrastruktury se zvláštním zřetelem na vnitřní a mezinárodní dopravu, jakož i v dalších souvisejících procesech. Obsahem studie jsou analýzy v oblasti makroekonomických podmínek v Indonésii, tamních politických podmínek, analýzu obchodních podmínek ve vztahu k ČR, rovněž je nutné zanalyzovat vnitřní a vnější dopravní síť.
19.9.2008 Výzva k podání nabídky na vypracování strategické studie proveditelnosti výstavby nového letiště v provincii Yogyakarta v Indonésii.
Předmětem veřejné zakázky je vypracování strategické studie proveditelnosti výstavby nového letiště v provincii Yogyakarta v Indonésii. Studie bude zahrnovat technické řešení výstavby včetně základních nákresů a zároveň navrhne budoucí letecký dopravní systém v provincii Yogyakarta a jeho propojení s ostatními druhy dopravy. Obsahem studie jsou analýzy stávajícího letiště, vypracování projektové dokumentace na stavební práce, vyčíslení nákladů, zadávací dokumentace pro řízení leteckého provozu, analýza souvisejících bezpečnostních systémů. Rovněž se zaměří na zadávací dokumentaci pro školení odborných pracovníků, rozvojovou strategii provincie a zohlední kapacitu českých dodavatelských subjektů.
28.7.2008 Výzva k podání nabídky na vypracování znaleckého posudku nemovitosti.
Útvar koordinátora veřejných zakázek (dále jen ÚKZ) Ministerstva zahraničních věcí České republiky jako zadavatel Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí tímto vyzývá v rámci zjednodušeného podlimitního řízení k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Aktualizace 19.9.2008 - Veřejná zakázka byla zrušena
7.7.2008 Veřejná zakázka na rekonstrukci vybraných částí úřední budovy a rezidence SZ EU v Bruselu
Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na inovaci bezdrátové a páteřní sítě v souladu s § 38 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v pozdějším znění.
9.6.2008

Veřejná zakázka na Částečné zařízení interiérů ZÚ a rezidence v Havaně

Ministerstvo zahraničních věcí ČR v souladu s §38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění zveřejňuje výzvu k podání nabídky na zakázku částečného zařízení interiérů velvyslanectví a rezidence velvyslance v Havaně.

15.2.2008 Ministerstvo zahraničních věcí ČR vypisuje zadávací řízení na zakázku " Kompletní obměna interiéru pracovny ministra a jeho sekretariátu". Jedná se o zakázku, jejímž předmětem plnění bude dodávka a montáž interiérového vybavení dvou kanceláří, které jsou využívány ministrem zahraničních věcí a zaměstnanci jeho sekretariátu k administrativním účelům. V souladu s §25 písmenem b) zákona č. 137/ 2006 Sb. o Veřejných zakázkách se zadavatel rozhodl použít pro zadání této zakázky zjednodušené podlimitní řízení. Zájemci o tuto zakázku se mohou přihlásit a vyzvednout si kompletní zadávací dokumentaci v sídle zadavatele.
21.1.2008 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky v rámci podpory výzkumu a vývoje, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje veřejnou soutěž pro rok 2008 na zpracování vědeckých projektů z oblasti mezinárodních vztahů.
MZV ČR v rámci programu státní dotační politiky a v souladu s § 7 odst. 1 písm. c), e), f), i) zákona č. 218/2000 Sb. vyhlašuje dotační výběrové řízení pro nevládní a neziskové organizace a vysokoškolská pracoviště na projekty v oblasti prezentace priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů
14.1.2008

Výběrové dotační řízení na bilaterální projekty ZRS v roce 2008

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výběrové dotační řízení na bilaterální rozvojové projekty v roce 2008 v Afghánistánu, Albánii, Angole, Etiopii, Gruzii, Kambodži a Moldavsku. Návrhy projektů lze předkládat do 25. února 2008 do 16 hod.

7.1.2008 Poskytnutí, přizpůsobení a provoz redakčního systému webové prezentace pro MZV ČR
Předmětem zakázky je poskytnutí CMS, převod stávající datové základny, tvorba designu, hosting a provoz prezentací MZV a zastupitelských úřadů ČR ve světě.
Informace o změně termínů odevzdání nabídek.(aktualizováno 18.1.2008,10:47)
23.11.2007 Dodávka topných olejů extra lehkých (TOEL) pro objekty MZV ČR
Předmětem zakázky je doprava TOEL do objektu Rytířská v nočních hodinách. Nutným předpokladem jsou dvě vozidla o kapacitách přibližně 10 000 l z důvodu omezeného prostoru v lokalitě a povolení pro vjezd do této lokality v uvedenou dobu.
21.11.2007 Výběrové řízení na projekty transformační spolupráce pro rok 2008
Odbor lidských práv a transformační politiky MZV poskytne v rámci Programu transformační spolupráce dotaci vybraným projektům nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů z České republiky. Cílem Programu transformační spolupráce je podpora demokracie ve smyslu podílu občanů na správě veřejných záležitostí, rozvoj občanské společnosti, ochrana lidských práv a základních svobod, zvyšování povědomí v této oblasti a uplatňování zásad právního státu a řádné správy veřejných záležitostí. Program transformační spolupráce se zaměřuje na projekty v oblasti vzdělávání, šíření informací, výměny zkušeností a spolupráce mezi organizacemi i jednotlivci ve prospěch zdárného demokratického rozvoje cílových zemí. Cílovými zeměmi transformační spolupráce jsou Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Irák, Kuba, Moldavsko, Myanmar/Barma, Srbsko a Ukrajina.
Odbor lidských práv a transformační politiky MZV ČR bude přijímat návrhy projektů do 4.1.2008 do 12.00 hod. Výsledky výběrového řízení zveřejní 22. 2. 2008. Bližší informace naleznete na www.mzv.cz/transformace nebo na tel.: 224 18 2322, 2756.
14.5.2007

Výsledky výběrového dotačního řízení na projekty v oblasti zahraniční politiky a mezinárodních vztahů pro nevládní a neziskové organizace a vysokoškolská pracoviště v roce 2007

- zde

27.3.2007 Veřejná zakázka na zvýšení kapacity WAN sítě ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí zadává v otevřeném zadávacím řízení ve smyslu § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách veřejnou zakázku na zvýšení kapacity WAN sítě.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno na stránkách Informačního systému o zadávání veřejných zakázek (IS VZ) zde pod evidenčním číslem 60005512
Zadávací dokumentace a informace jsou k vyzvednutí do 16. 4. 2007 do 16:00 hod u Ing. Luboše Pilaře; poštovní adresa: Ministerstvo zahraničních věcí, odbor informačních technologií, Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1; tel. +420224182843.
Adresa pro odevzdání nabídek je: Ministerstvo zahraničních věcí, odbor informačních technologií, Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1, k rukám Ing. Luboše Pilaře
Termín pro odevzdání nabídek je 26. 4. 2007, do 16:00 hod.
Odpovědi zadavatele na dotazy uchazečů k zakázce VZ 60005512 budou zaslány všem uchazečům, kteří si vyzvednou zadávací dokumentaci.
19.3.2007 Stavební úpravy objektu Rytířská č. p. 539/ 31
Ministerstvo zahraničních věcí se rozhodlo vypsat zadávací řízení na zakázku " Stavební úpravy v Rytířské ulici č. 539/ 31". Jedná se o zakázku, jejímž předmětem plnění budou stavební úpravy objektu v Rytířské ulici, který je využíván k administrativním účelům. V souladu s §25 písmenem b) zákona č. 137/ 2006 Sb. o Veřejných zakázkách se zadavatel rozhodl použít pro zadání této zakázky zjednodušené podlimitní řízení. Zájemci o tuto zakázku se mohou přihlásit a vyzvednout si kompletní zadávací dokumentaci v sídle zadavatele.
Místem pro podání nabídek je: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Útvar koordinátora zakázek a veřejných zakázek, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1
Nabídku je možné podávat osobně nebo doporučenou poštovní zásilkou na shora uvedené adrese. V případě osobního podání je možno podat nabídku v pracovních dnech pondělí až pátek od 9:00 do 16:00 hod.
Lhůta pro podání nabídky končí dne 4. dubna 2007. Dne 4. dubna je možné podat nabídku do 11:00 hod. Za doručení je považován okamžik fyzického převzetí nabídky odpovědným pracovníkem zadavatele.
Zadávací dokumentaci včetně projektové dokumentace, obchodních podmínek fotografií, výkazu výměr a dalších podkladů, potřebných pro zpracování nabídky, je možné vyzvednout od 19. března 2007 v sídle zadavatele. Kontaktní osoba: Ing. Martin Bělohlávek, tel.: 22418 2813, mobil:603 458 696, e-mail: martin_belohlavek@mzv.cz
Požadavky na splnění kvalifikace dle §62 jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této písemné výzvy. Údaje o hodnotících kritériích jsou taktéž uvedeny v zadávací dokumentaci. Odesláním této výzvy zahajuje zadavatel toto zadávací řízení.
5.3.2007 Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové dotační řízení pro nevládní a neziskové organizace a vysokoškolská pracoviště na projekty v oblasti zahraniční politiky a mezinárodních vztahů v roce 2007

Návrhy lze podávat do 20. dubna 2007 do 12.00 hod.
15.1.2007 Veřejná zakázka na grafické práce pro ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí zadává v otevřeném zadávacím řízení ve smyslu § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách veřejnou zakázku na grafické práce.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno na stránkách Informačního systému o zadávání veřejných zakázek (IS VZ) zde pod evidenčním číslem 60004202 .
Zadávací dokumentace a informace jsou k vyzvednutí do 14. 2. 2007 do 12:00 hod u Mgr. Martina Láníka, advokáta, poštovní adresa: Vinohradská 37, 120 00 Praha 2. Kontaktní osoba: Mgr. Gabriel Talaga, tel. 222814911, fax: 222814915, e-mail: gabriel.talaga@lvds.cz.
Adresa pro odevzdání nabídek je Ministerstvo zahraničních věcí, odbor zahraniční prezentace, Skokanská 3, 169 00 Praha 6, k rukám Vladimíry Knapové.
Termín pro odevzdání nabídek je 26. 2. 2007, do 12:00 hod.
Odpovědi zadavatele na dotazy uchazečů k zakázce VZ 60004202 budou zaslány všem uchazečům, kteří si vyzvednou zadávací dokumentaci.
15.1.2007

Veřejná zakázka na zhotovení tiskovin pro ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí zadává v otevřeném zadávacím řízení ve smyslu § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách veřejnou zakázku na zhotovení tiskovin.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno na stránkách Informačního systému o zadávání veřejných zakázek (IS VZ) zde pod evidenčním číslem 60004199.
Zadávací dokumentace a informace jsou k vyzvednutí do 14. 2. 2007 do 12:00 hod u Mgr. Martina Láníka, advokáta, poštovní adresa: Vinohradská 37, 120 00 Praha 2. Kontaktní osoba: Mgr. Gabriel Talaga, tel. 222814911, fax: 222814915, e-mail: gabriel.talaga@lvds.cz.
Adresa pro odevzdání nabídek je Ministerstvo zahraničních věcí, odbor zahraniční prezentace, Skokanská 3, 169 00 Praha 6, k rukám Vladimíry Knapové.
Termín pro odevzdání nabídek je 26. 2. 2007, do 12:00 hod.
Odpovědi zadavatele na dotazy uchazečů k zakázce VZ 60004202 budou zaslány všem uchazečům, kteří si vyzvednou zadávací dokumentaci.

přílohy

Výzva k podání nabídky Indonesie letiště 99 kB pdf (Acrobat dokument) 14.10.2008

Výzva k podání nabídky Indonesie studie 100 kB pdf (Acrobat dokument) 14.10.2008

veřejná zakázka odhad nemovitosti 114 kB pdf (Acrobat dokument) 14.10.2008

Výzva k podání nabídky 146 kB pdf (Acrobat dokument) 14.10.2008

Výběrové řízení - interiéry ZÚ Havana 31 kB doc (Word dokument) 14.10.2008

VZ - kancelář ministra 102 kB pdf (Acrobat dokument) 14.10.2008

VZ - kancelář ministra 463 kB pdf (Acrobat dokument) 14.10.2008

Výzva k podání nabídky - redakční systém WWW 174 kB pdf (Acrobat dokument) 14.10.2008

změna termínu odevzdání nabídky CMS web 162 kB pdf (Acrobat dokument) 14.10.2008

Výsledky výběrového řízení 33 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Stavební úpravy objektu Rytířská č. p. 539/ 31 931 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Asset #313943:ZD_KONZULTACNI_A_PROJEKTOVA_PODPORA_PROJEKTU_VIS - com.etnetera.jnp.data.GenericFileDataAsset #313949:Vyzva_k_ucasti_ve_zjednodusenem_podlimitnim_rizeni_VIS_1 - com.etnetera.jnp.data.GenericFileData

Dotazy_uchazecu_VIS.pdf 141 kB pdf (Acrobat dokument) 18.2.2009

indonesie.doc 31 kB doc (Word dokument) 22.5.2009

.