Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Stanovy Sdružení

 

"Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR"

Stanovy Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR, o.s.

schválené členským shromážděním dne 10. prosince 2013

Článek I.
Úvodní ustanovení

(1) Název občanského sdružení: Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí ČR, o. s. (dále jen „sdružení"),
(2) Sídlo sdružení: Praha, Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1

Článek II.
Právní postavení sdružení

(1) Sdružení je dobrovolné, nezávislé a sdružuje členy na základě společného rozhodnutí o naplnění cílů sdružení.
(2) Sdružení jedná mimo veškerý kontext politický či filosofický.
(3) Sdružení je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR pod registračním číslem VJ/1-1/63303/06-R a jeho IČO  je 27022846.

Článek III.
Cíle činnosti sdružení

(1) Sdružení má zejména:
a) rozvíjet vzájemnou pomoc a dialog mezi členy,
b) uspokojit potřeby rodinných příslušníků a rodin, jak při jejich výjezdu do zahraničí, tak i při a po jejich návratu do ČR, a to ve spolupráci s kompetentními úřady, zejména s Ministerstvem zahraničních věcí ČR (dále jen „MZV") a jeho Kanceláří pro rodinnou politiku a na základě informací získaných od členů či jinou cestou,
c) upozorňovat příslušné úřady na problémy spojené s profesním životem rodinných příslušníků a partnerů v zahraničí a navrhovat opatření k jejich nápravě,
d) podílet se na činnosti EUFASA (European Union Foreign Affairs Spouses, Partners and Families Association), jejímž je členem.
(2) K naplnění cílů má sdružení zejména tyto prostředky:
a) stálá kancelář v Praze,
b) webové stránky a zpravodaj vydávaný pokud možno dvakrát ročně, v němž jsou obsaženy různé informace,
c) informační publikace vypracovávané o nejrůznějších tématech, jež zajímají především manžele a manželky vyslaných pracovníků,
d) konference a jiné akce zaměřené zejména na bližší seznámení členů a vysvětlování různých témat, která je mohou zajímat,
e) účast na mezinárodních setkáních, která pořádají jiné podobné organizace, zejména na každoroční konferenci EUFASA,
f) spojení se členy, kteří jsou v zahraničí, pokud možno prostřednictvím jednoho člena sdružení v každé zemi,
g) pracovní skupiny, které se věnují specifickým problémům a předkládají je zodpovědným pracovníkům MZV.

Článek IV.
Členství

(1) Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let, která
a) je manželkou nebo manželem, partnerkou nebo partnerem žijícím ve společné domácnosti, vdovou či vdovcem (dále jen „partnerem“) zaměstnance MZV. Členem může zůstat partner bývalého zaměstnance MZV, který ukončil pracovní poměr odchodem do důchodu, anebo se stal zaměstnancem příspěvkové organizace zřizované MZV. Členem se může stát i partner zaměstnance jiného ministerstva, který je vyslán k působení na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí prostřednictvím MZV. Členem sdružení může být i zaměstnanec MZV, který je osamělý a pečuje alespoň o jedno nezaopatřené dítě. Rodinné členství může získat zaměstnanec MZV a jeho partner, pokud o ně současně požádají. Oba se stanou plnoprávnými členy Sdružení. Junior členem se může stát dítě zaměstnance MZV starší 18 let, pokud s ním žije ve společné domácnosti. Junior člen je osvobozen od placení členských příspěvků, má právo volit i být volen. Členství zůstává zachováno partnerovi zaměstnance jiného ministerstva po návratu do ČR. Členství zůstává zachováno po případném rozvodu s tím, že člen pozbývá hlasovacího práva a práva být volen.
b) souhlasí se stanovami a cíli sdružení,
c) řádně zaplatí členský příspěvek nejpozději do 31.3. daného kalendářního roku
(2) Zájemce o členství se stává členem sdružení odevzdáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku.
(3) Přihláška obsahuje nezbytné osobní údaje o zájemci o členství, které mají vztah k členství.
(4) Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením výboru
b) úmrtím člena,
c) neplněním členských povinností, zejména neplacením členského příspěvku, a to ani po uplynutí jednoho roku od jeho splatnosti s tím, že byl k jeho zaplacení dvakrát písemně/elektronicky vyzván.
d) skončením pracovního poměru zaměstnance MZV s výjimkou jeho odchodu do důchodu nebo úmrtí.
e) rodinné členství zaniká kromě skutečností uvedených v písmenech a) až d) i případným rozvodem manželství (resp. ukončením registrovaného partnerství). Oba bývalí manželé mohou s ohledem na předchozí rodinné členství požádat o členství individuální. Zaměstnanec MZV se může stát členem v případě, že pečuje o dítě mladší 18 let, jeho bývalý/á manžel/ka se může stát členem bez hlasovacího práva. Junior členství zaniká dosažením 26. roku věku anebo ukončením soužití s rodičem-zaměstnancem MZV ve společné domácnosti.

(5) Čestné členství:

Čestným členem může být zvolena osoba, která se v minulosti aktivně podílela na práci sdružení a již pozbyla z výše uvedených důvodů členství nebo osoba, která projeví zájem o aktivní spolupráci a jejíž konání je v souladu s cíli činnosti sdružení a ku prospěchu členů sdružení. O udělení čestného členství rozhoduje Členské shromáždění na návrh výboru. Čestný člen nemá hlasovací právo, má právo účastnit se Členského shromáždění s hlasem poradním a má právo účastnit se na pozvání jednání výboru. Není povinen platit členský příspěvek. Čestné členství zaniká písemným oznámením čestného člena o vzdání se titulu „čestný člen“, úmrtím čestného člena, zrušením čestného členství na základě rozhodnutí výboru nebo Členského shromáždění nebo zánikem sdružení.

Článek V.
Práva a povinnosti členů

(1) Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti sdružení,
b) volit členy výboru sdružení, pokud v důsledku rozvodu nepozbyl hlasovací právo,
c) být volen do výboru sdružení, pokud v důsledku rozvodu neztratil právo být volen,
d) být informován o činnosti sdružení a mít přístup do sekce pro členy na webových stránkách Sdružení.
(2) Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
d) řádně platit členské příspěvky.

Článek VI.
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
a) členské shromáždění (dále jen "shromáždění")
b) výbor.

Článek VII.
Členské shromáždění

(1) Shromáždění je nejvyšším orgánem sdružení.
(2) Shromáždění tvoří všichni členové sdružení.
(3) Shromáždění svolává výbor, a to jedenkrát ročně.
(4) Výbor svolá mimořádně shromáždění, pokud o to požádá nejméně třetina členů sdružení nebo nejméně polovina výboru.
(5) Shromáždění zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b) projednává úkoly sdružení pro příslušné období,
c) posuzuje a schvaluje výroční zprávu sdružení,
d) schvaluje účetnictví za minulé období,
e) jedná o otázkách, které jsou na jednacím pořádku a hlasuje o nich,
f) schvaluje nominace členů výboru na jednotlivé funkce,
g) rozhoduje o rozpuštění sdružení nebo jeho sloučení s jiným sdružením.
(6) Shromáždění se svolává nejméně 60 dnů před termínem jednání, s uvedením jeho programu, místa, data a hodiny jeho konání. Pozvánka se rozesílá komunikačními prostředky MZV a uveřejňuje na webových stránkách sdružení.
(7) Je-li předmětem jednání shromáždění změna stanov, musí být podkladové materiály zaslány členům sdružení spolu s pozvánkou. Není-li rozeslání z objektivních důvodů možné, musí být v pozvánce uvedeno, kdy a kde před termínem shromáždění je možné si podklady vyzvednout, popř. že budou rozdány při prezenci.
(8) Přítomní členové sdružení se zapisují do listiny přítomných členů. Zasedání se z rozhodnutí výboru mohou účastnit i jím přizvaní hosté.
(9) Zasedání se koná při jakémkoli počtu přítomných či zastoupených (viz odst. 12 tohoto článku) členů. Shromáždění je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných nebo zastoupených členů s výjimkou případů uvedených v odst. 10 tohoto článku.
(10) Shromáždění rozhoduje prostou většinou hlasů, s výjimkou rozhodnutí o rozpuštění sdružení a sloučení s jiným sdružením, ke kterému je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů sdružení, a rozhodnutí o změně stanov, k němuž je nutný souhlas dvou třetin všech členů.
(11) Shromáždění rozhoduje hlasováním.V případech rozhodnutí podle odst. 10 tohoto článku, ke kterým je nutný souhlas kvalifikované většiny členů shromáždění, lze rozhodovat hlasováním na webových stránkách sdružení. K hlasování na webových stránkách sdružení se nepřihlíží, pokud při jednání na shromáždění došlo ke změnám v rozhodném podkladovém materiálu, k němuž se při hlasování členové sdružení vyjadřovali.
(12) Člen se může nechat zastoupit na shromáždění jiným členem. Zástupce musí dostat od zastoupeného písemné pověření s pokyny pro hlasování, které je platné pouze pro jedno zasedání a předkládá se při hlasování.
(13) Zasedání předsedá předseda výboru nebo místopředseda.
(14) O členském shromáždění se pořizuje zápis, který je uveřejněn na webových stránkách.

Článek VIII.
Výbor

(1) Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá shromáždění.
(2) Výbor má nejméně tři a nejvíce sedm členů.
(3) Členové výboru jsou voleni na dva roky. Opakovaná volba je možná.
(4) Způsob volby členů výboru upravuje článek IX.
(5) Nejméně polovina členů výboru a alespoň jeden z dvojice předseda/místopředseda se musí zdržovat v ČR.
(6) Členství ve výboru zaniká:
a) odstoupením,
b) odvoláním shromážděním,
c) zánikem členství ve sdružení,
d) po uplynutí volebního období.
(7) Pokud člen výboru nemůže z jakýchkoliv důvodů aktivně vykonávat svou funkci po dobu delší než 6 měsíců, zváží své odstoupení z výboru. V případě, že členství ve výboru zanikne podle odst. 6 tohoto článku v průběhu volebního období, určí za něj výbor náhradu do konce volebního období. Obdobně může výbor jmenovat nového člena na doposud neobsazené místo zbývající do maximálního počtu členů výboru. Takto určené mandáty musí být potvrzeny nejbližším shromážděním.
(8) Výbor volí ze svých členů předsedu, a to tajným hlasováním. Do funkce místopředsedy, popřípadě jiných funkcí výboru, jsou členi jmenováni výborem s tím, že toto jmenování podléhá schválení na nejbližším zasedání shromáždění.
(9) Členové výboru si neformálním způsobem určí oblasti své působnosti.
(10) Výbor se schází podle potřeby, nejméně však 4 krát do roka. Členové výboru pobývající v zahraničí se na jeho práci podílejí zejména prostřednictvím internetu. Schůzek výboru se mohou z podnětu výboru účastnit i ostatní členové sdružení a hosté.
(11) Výbor zejména:
a) koordinuje činnost sdružení,
b) registruje členy sdružení,
c) svolává shromáždění,
d) rozhoduje o pozvání hostů na zasedání shromáždění,
e) připravuje roční účetní závěrku,
f) připravuje výroční zprávu sdružení,
g) určuje výši ročního příspěvku.
(12) Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna, anebo zastoupena, nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů a členů pobývajících v zahraničí, pokud tito zaujali k předmětu rozhodování stanovisko. Členové výboru pobývající v zahraničí se na přijímání rozhodnutí podílejí zprostředkovaně. Jejich stanovisko tlumočí člen výboru, který vede schůzi. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy.

Článek IX.
Volby výboru

(1) Členové výboru se volí hlasováním na webových stránkách sdružení a/nebo na členském shromáždění.  Mandáty nových členů výboru musí být vždy potvrzeny nejbližším členským shromážděním.
(2) Termín voleb je vyhlášen výborem s končícím mandátem (dále jen „odstupující výbor"), a to nejpozději devadesát dnů před jejich konáním.
(3) Odstupující výbor určí tříčlennou volební komisi, a to nejméně šedesát dní přede dnem voleb.
(4) Písemné kandidatury musí být volební komisi předloženy nejméně třicet dnů přede dnem voleb.
(5) Kandidatury jsou uveřejněny na webových stránkách.
(6) Se zápisem o průběhu a výsledku hlasování musí souhlasit všichni členové volební komise.
(7) Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrželi nejvíce odevzdaných platných hlasů v pořadí od prvního do sedmého místa.
(8) Výsledky voleb jsou uveřejněny ve Zpravodaji a na webových stránkách.

Článek X.
Jednání jménem sdružení

Jménem sdružení jedná navenek předseda a místopředseda výboru sdružení.

Článek XI.
Zásady hospodaření

(1) Sdružení hospodaří s finančními zdroji, které představují:
a) roční členské příspěvky, jejichž výši stanoví výbor,
b) příjmy z vlastní činnosti – z akcí pořádaných sdružením,
c) sponzorské dary.
(2) Příjmy sdružení jsou používány k rozvoji aktivit sdružení nebo na správu sdružení a nemohou být rozdělovány členům sdružení ani jiným osobám k soukromým účelům.
(3) Sdružení vydává každoročně zprávu o činnosti a hospodaření sdružení, která obsahuje zejména
a) přehled činnosti sdružení v příslušném kalendářním roce,
b) údaje o počtu a skladbě členů sdružení,
c) změny ve složení orgánů, k nimž došlo v průběhu roku,
d) roční účetní uzávěrku.

Článek XII.
Změny stanov

Změny stanov mohou být navrženy výborem nebo jednou pětinou členů.

Článek XIII.
Zánik sdružení

(1) Sdružení zaniká pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR z důvodů stanovených zákonem nebo dobrovolným rozpuštěním či sloučením s jiným sdružením.
(2) O dobrovolném rozpuštění sdružení či jeho sloučení rozhoduje shromáždění.
(3) Majetkové vypořádání sdružení se při jeho zániku z vlastního rozhodnutí sdružení řídí rozhodnutím shromáždění. Likvidátora či likvidátory v případě zániku sdružení bez právního nástupce jmenuje, odvolává a o jeho odměně rozhoduje shromáždění.

Článek XIV.
Zrušen.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

Dojde-li mezi členy sdružení ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněno shromáždění.

.