Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Jednací řád VKZBP

 

Jednací řád VKZBP

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Jednací řád Výboru pro zahraniční bezpečnostní politiku (dále jen „Jednací řád") je závazným vnitřním předpisem Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (dále jen „Výbor"), který upravuje jednání Výboru.

(2) Jednací řád se vydává podle článku 8 Statutu Výboru, schváleného usnesením vlády ze dne 22. srpna 2001 č. 813, v platném znění.

Článek 2

Svolání schůze Výboru

Na schůzi Výboru jsou písemnou pozvánkou zváni členové Výboru, případně též přizvaní představitelé ústředních správních úřadů a další odborníci dle projednávané problematiky.

Článek 3

Průběh schůze Výboru

(1) Schůzi Výboru řídí jeho předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí schůzi výkonný místopředseda Výboru nebo pověřený člen Výboru.

(2) Výbor je způsobilý jednat a přijímat závěry, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

(3) Závěry ze schůze Výboru přijímají členové hlasováním formou usnesení nebo formou návrhu pro schůzi Bezpečnostní rady státu. K přijetí usnesení nebo návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Výboru nebo jejich určených zástupců. V případě rovnosti je rozhodující hlas předsedajícího.

(4) Schůze Výboru jsou neveřejné a řídí se tímto Jednacím řádem.

(5) Projednávání jednotlivých bodů schůze Výboru se mohou účastnit osoby, které jsou držiteli osvědčení v daném stupni a rozsahu utajení.

Článek 4

Tichá procedura

 

V meziobdobí mezi zasedáními Výboru může Výbor rozhodovat tichou procedurou (per rollam - s využitím elektronické komunikace). Zpracovatel materiálu jej zašle sekretariátu Výboru se žádostí o schválení tichou procedurou. Materiály ke schválení tichou procedurou rozesílá sekretariát Výboru všem členům Výboru s pevně stanovenou lhůtou, která činí 3 pracovní dny, pokud není stanoveno jinak, a s informací, kdo materiál předkládá.  Případné připomínky zasílají členové Výboru přímo zpracovateli a v kopii sekretariátu Výboru. Neodpoví-li člen ve stanovené lhůtě, je toto považováno za vyslovení souhlasu. Po obdržení připomínek má zpracovatel povinnost provést jejich vypořádání, upravený materiál a stručnou informaci o způsobu vypořádání připomínek zašle sekretariátu Výboru, který materiál posléze distribuuje všem členům Výboru. Materiál je považován za schválený, pokud jeho finální verzi nerozporuje žádný člen Výboru. V případě rozporu s některým členem Výboru předloží tento materiál předkladatel na nejbližší schůzi Výboru. Usnesení k takto schválenému materiálu bude mít stejnou platnost, jako by bylo přijato na schůzi Výboru. Na nejbližším zasedání Výboru je předseda nebo jím pověřený člen povinen informovat Výbor o všech usneseních přijatých „per rollam“ v meziobdobí mezi jednáními Výboru.

 

Článek 5

Závěrečná ustanovení

(1) Změny a doplňky Jednacího řádu podléhají schválení Bezpečnostní radou státu.

(2) Ve věcech neupravených tímto Jednacím řádem se přiměřeně užije Jednací řád Bezpečnostní rady státu.

(3) Jednací řád je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné znění platného Jednacího řádu.

(4) Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem 3. července 2008.

.