Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

10. schůze VKZBP ze dne 5.11.2003

 

Zápis z 10. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky dne (5. listopadu 2003)

Program schůze:
1) Informace o bezpečnostní strategii EU
2) Aktuální situace na Blízkém východě
3) Různé

Schůze se zúčastnili: Dušan Navrátil (BIS), Miloš Hrdý (ČNB), Martin Dohnal (MF), Michal Frankl (MI), Zdeněk Borkovec (MO), Ivo Hlaváč (MV), Jaroslav Hora (MZdr), Jiří Brabec (Mze), Jan Mareš (NBÚ), Dušan Štrauch (SSHR), Oldřich Šesták (ÚV), František Bublan (ÚZSI), Vladimír Trněný (VOZ), Josef Hlaváček (VOZ), Jan Winkler (MZV), Eva Filipiová (MZV), Ivo Šrámek (MZV) Ivan Počuch (MZV), Eva Kordová (MZV) a zástupci sekretariátu VKZBP.

10. schůzi VKZBP řídil Jan Winkler, náměstek ministra pro bezpečnostní politiku (NMBP) MZV.

Ad 1) Informace o bezpečnostní strategii EU
Materiál představil ředitel odboru OBP Ivan Počuch (MZV). Informoval o genezi samotného dokumentu a o hlavních bodech předkládaného materiálu. Spolu s NMBP Winklerem (MZV) poté zodpověděl doplňující dotazy. Nikdo z přítomných nevznesl k materiálu zásadní nesouhlasné připomínky. Přijaté usnesení spolu s materiálem je přílohou tohoto zápisu.

Ad 2) Aktuální situace na Blízkém východě
Současnou situaci na Blízkém východě představila ředitelka odboru Blízkého východu Eva Filipiová (MZV). Přiblížila závažnou bezpečnostní situaci v Iráku a informovala o vývoji v Íránu, Palestině a Izraeli v období posledních několika měsíců. Následovala krátká diskuse.

Ad 3) Různé

a) Zmražení účtů iráckého občana v ČR
Ředitel odboru OSN Ivo Šrámek (MZV) vznesl dotaz na zástupce MF, jak postupovalo v případě žádosti USA o zmražení účtů iráckého státního občana na základě rezoluce OSN č. 1483. Martin Dohnal (MF) sdělil, že MF v této věci jednalo s ČNB, o výsledku přislíbil informovat na příští schůzce VKZBP.

b) Zpráva UNICEF o dětské prostituci v příhraničních oblastech západní ČR

Ivo Hlaváč (MV) informoval o zprávě, jejíž vydání ke dni 28. 10. 2003 podpořil UNICEF, a jež hovoří o 500 případech dětské prostituce od roku 2000 v oblasti příhraničí ČR s Německem. MV tyto údaje prohlašuje za vysoce nadsazené. Ivo Hlaváč požádal MZV o poskytnutí veškerých dostupných informací a o oficiální vyjádření k mediální situaci na německé straně a k postoji německé administrativy. Jan Winkler (MZV) informoval, že Odbor lidských práv MZV se případem zabývá, požádal o předání plného textu zprávy a sdělil, že reakce MZV může vycházet teprve z vyřešení předmětné podstaty sporu.

c) Vývoz vojenského materiálu do zahraničí
Jan Winkler informoval zástupce ostatních resortů o zájmu MZV na dalším zprůhlednění procesu vývozu vojenského materiálu do zahraničí. Následná diskuse prokázala, že myšlenka je obecně vnímána jako žádoucí, že pro řešení situace však mohou být nezbytné legislativní změny.

d) Termín příštího VKZBP
Termín posledního VKZBP v roce 2003 byl stanoven dohodou na 10. prosince 2003, 14.00.

Příloha
- Usnesení k Informaci o bezpečnostní strategii EU

-----------------------------------------------------------------


USNESENÍ ze dne č.
k Informaci o Evropské bezpečnostní strategii

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí "Informaci o Evropské bezpečnostní strategii" obsaženou v části II materiálu;

II. ukládá předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru předložit pro informaci materiál uvedený v bodě I tohoto usnesení Bezpečnostní radě státu.

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

.