Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

11. schůze VKZBP ze dne 10.12.2003

 

Zápis z 11. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky dne 10. prosince 2003

Program schůze:
1) Ústní informace MZV o ministerském zasedání OBSE
2) Ústní informace MZV a MO o ministerském zasedání NATO
3) Různé

Schůze se zúčastnili: pí Maroutová (BIS), Vilém Čermák (ČNB), Martin Dohnal (MF), Rostislav Černý (MI), Zdeněk Borkovec (MO), Martin Linhart (MV), Jaroslav Hora (MZdr), Andrea Pondělíčková (MZe), p. Šíša (NBÚ), Dušan Štrauch (SSHR), Jindřich Lesný (ÚV), František Bublan (ÚZSI), Vladimír Trněný (VOZ), Josef Hlaváček (VOZ), Jan Winkler (MZV), Ivan Počuch (MZV), Jaroslav Kurfürst (MZV), Naďa Holíková (MZV) a zástupci sekretariátu VKZBP.

11. schůzi VKZBP řídil Jan Winkler, náměstek ministra pro bezpečnostní politiku (NMBP) MZV.


Ad 1) Ústní informace MZV o ministerském zasedání OBSE
Ministerské zasedání OBSE přiblížil NMBP Winkler. Informoval o hlavních projednávaných bodech, jimiž byly: diskuse o aktuální roli OBSE při řešení konfliktů v Gruzii a moldavském Podněstří, bezpečnostní hrozby a výzvy v 21. století, boj proti terorismu, všem formám nezákonného obchodu (především s lidmi) a netoleranci a diskriminaci. Mezi nejvýznamnější dokumenty přijaté na zasedání patří Strategie OBSE pro boj proti bezpečnostním hrozbám 21. století, Akční plán boje proti obchodování s lidmi, Akční plán ke zlepšení postavení Romů a Sinti a nový strategický dokument k činnosti OBSE v ekonomické a environmentální dimenzi.

Delegace ČR spolu s řadou dalších upozornila na nesplněné istanbulské závazky RF týkající se likvidace jejích vojenských základen v Gruzii a munice v Moldávii a vyslovila se pro jejich splnění v nejbližších měsících. Poukázala i na spojitost tohoto tématu s vývojem situace v Moldávii a Gruzii a na souvislost s ratifikací adaptované Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě.

RF zásadně odmítla jakýkoli odkaz na istanbulské závazky v textu komuniké, natož stanovení další lhůty pro splnění, takže namísto komuniké, pro něž je důležitý konsensus, předsedající Nizozemsko v závěru jednání předneslo pouze předsednické prohlášení souhrnně hodnotící průběh zasedání.

Z pohledu ČR je tento výsledek přijatelnější než případný kompromis a obsahově slabý text, který by neodpovídal základním závazkům OBSE.

Pokud jde o Gruzii, MZV počítá s humanitární pomocí ve výši 10 tis. EUR a rozhodlo se vyslat 10 volebních pozorovatelů na prezidentské volby dne 4. ledna 2004.

Příští, dvanácté zasedání MR OBSE proběhne ve dnech 6. a 7. 12. 2004 v Bulharsku, předsednickém státě OBSE v roce 2004.

NMBP Winkler v závěru sdělil, že MZV bude ve stručné písemné formě informovat o výsledcích Ministerského zasedání OBSE také vládu ČR a ústně Bezpečnostní radu státu a zájemce o podrobnější informace o průběhu zasedání či dokumenty, odkázal na OBP MZV.


Ad 2) Ústní informace MZV a MO o ministerském zasedání NATO
Informaci zahájil stručným shrnutím hlavních bodů opět NMBP Winkler s tím, že nejdůležitější zasedání Severoatlantické rady (NAC) se soustředilo na tři okruhy otázek: mise, pokrok při transformaci NATO a přípravu istanbulského summitu. Velký prostor byl poskytnut misi NATO v Afghánistánu (ISAF). GT NATO apeloval za ministry, aby se jejich politická vůle pomoci Afghánistánu promítla i do ochoty vysílat do oblasti jednotky. Ministři souhlasili také s rozšířením alianční angažovanosti mimo Kábul. Bylo dosaženo shody k budoucnosti operací na Balkáně: KFOR zůstává, SFOR by mohla být ukončena v příštím roce. Na ni by mohla navázat operace EU při využití mechanismu Berlín+, tj. využití prostředků a schopností NATO. NATO by však mělo v BaH působit i nadále v rámci menšího kontingentu nebo styčné kanceláře. V otázce role Aliance při stabilizaci Iráku byly zřejmé přetrvávající rozdílné názory spojenců.

Rada konstatovala významný pokrok při naplňování transformace NATO zahájené na Pražském summitu. V říjnu byla vygenerována první rotace Sil rychlé reakce (NATO Response Force - NRF) a jednotky již absolvovaly první cvičení. Nechyběly zmínky o inauguraci mnohonárodního praporu OPZHN (proběhla 3. 12.) s velitelstvím v Liberci.

V Istanbulu NATO oslaví rozšíření. ČR navrhla, aby k rozšíření samotnému došlo ihned po ukončení ratifikačních procesů. Noví členové by se tak účastnili summitu již jako spojenci. Tento návrh byl přijat pozitivně a odrazil se i v komuniké. Vizionářské návrhy pro istanbulský summit byly směřovány především k tematice aliančních partnerských aktivit (Středomořský dialog /MeD/, EAPC/PfP). V tomto smyslu bylo ministerské zasedání jakýmsi odstartováním diskuse.

Jednání ve formátu NATO - EU příliš nových momentů nepřineslo. Ač byla zřejmá snaha o pozitivní ladění vystoupení, přesto alianční země - nečlenové EU požadovali větší transparentnost ESDP. Zasedání Rady NATO - Rusko (NRC) bylo především rekapitulací společně dosažených výsledků. Evergreenem jednání byl ruský požadavek, aby NATO garantovalo připojení baltských zemí k závazkům Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (nejlépe do jejich vstupu do NATO), spojenci požadovali, aby Rusko splnilo své závazky ze summitu OBSE v Istanbulu. Jednání Rady euroatlantického partnerství (EAPC) se nově jako pasivní pozorovatelé zúčastnili ministři BaH a SČH. Regionálně by se mělo partnerství zaměřit více na jižní Kavkaz a střední Asii, která nabývá na významu v souvislosti s misí ISAF v Afghánistánu. Na zasedání Komise NATO - Ukrajina zazněl především společný zájem spojenců na transatlantické orientaci Ukrajiny a korektním průběhu nadcházejících voleb.

Na toto vystoupení navázal politický ředitel MO Borkovec sdělením, že ministerstva obrany jednají ve více formátech - od pracovní večeře před samotným zasedáním (věnované především vztahům EU/NATO), přes Nuclear Planning Group a Defence Planning Committee (obojí bez účasti FR, druhé věnováno především použitelnosti sil), až k zasedáním NAC, NUC, NRC a EAPC, jež jsou obdobná zasedáním ministrů zahraničních věcí. Dále podrobněji informoval o inauguraci mezinárodního praporu o síle 150 mužů, připravovaném v Liberci pro vyslání do Afghánistánu.


Ad 3) Různé

a) Zmrazení účtů iráckého občana v ČR
Martin Dohnal (MF) zodpověděl dotaz položený na předchozí schůzce VKZBP, jak MF postupovalo v případě žádosti USA o zmrazení účtů iráckého státního občana na základě rezoluce OSN č. 1483. MF v zásadě obdrželo žádost o prověření účtů od vv USA a vyhovělo jí, výsledek však může oficiální cestou sdělit pouze prostřednictvím OSN, na niž americké straně doporučilo se s touto žádostí obrátit. O záležitosti zároveň informovalo odbor OSN MZV.

b) Termín příštího VKZBP
Termín prvního VKZBP v roce 2004 byl stanoven dohodou na 20. ledna 2004, 14.00. Na této schůzce by měl být přijat plán práce VKZBP na příští rok a členové by měli být seznámeni s Informací o čerpání vyčleněných prostředků na humanitární pomoc při řešení důsledků kosovské krize v regionu JVE, jež bude 3. února 2004 předložena BRS.


.